Denna tisdag kan vi glädja oss åt:
  1. Morphic går ut med sitt emissionsprospekt och handel med teckningsrätter börjar i dag;
  2. Medel för överföring av innovationer ingår i flerländers satsning på fonder mot klimatförändringen;
  3. Fortsatt satsning på innovativ teknik hos Munksjös Aspa Bruk;
  4. ESBRI ordnar föreläsning om Gröna innovationer. Tisdag 14 oktober 2008, 15.00-17.00; Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm med Docent Sofia Börjesson från Chalmers o professor Staffan Laestadius, KTH,
    Mer info om Estrad: http://www.esbri.se/nastaforelasning 
    Mer info om om webb-TV: e-posta helene.thorgrimsson@esbri.se

Vi återkommer om Gröna innovationer. Klicka på läs mer om Du vill veta mer om de tre första.

Först en enkel kommentar till Morphics pressmeddelande om sitt emissionsprospekt: Vår grundläggande analys finns på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/morphic-mer-miljoinnovation-an-miljoteknik . Naturligtvis är det ett styrkebesked att kunna få en emission garanterad i dagens finansiella marknadsläge. Men ett annat ställningstagande från huvudägarna vore sensationellt, om de har slantar. Ledningens försäljningsprognoser ligger mycket över vad som behövs för att motivera dagens aktiekurs.  Om huvudägarna inte ställer upp på prognoserna borde de låta ledningen gå.

Huvudinvändningen mot aktien tycker jag är att de mål som ledningen ställt upp för expansion är så ambitiösa. Mycket likvida medel och mycket snabb expansion slutar sällan väl. Å andra sidan var kursen dubbelt så hög i våras. Redan då skrev jag att börsen hade prissatt aktien efter att om man siktar mot himlen, når man åtminstone till trädtopparna. Jag ska åtminstone kolla priset på teckningsrätterna i dag. Nedan följer Morphics pressmeddelande.

Morphic Technologies AB (publ) (”Morphic”) offentliggör idag prospekt som upprättats med anledning av den nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som styrelsen enligt tidigare pressmeddelande fattade beslut om den 19 september 2008 (”Nyemissionen”). Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.morphic.se och på Nordeas hemsida www.nordea.se/placera, samt kommer att distribueras till de aktieägare som på avstämningsdagen den 26 september 2008 fanns registrerade i bolagets aktiebok. Teckningsperioden för Nyemissionen löper mellan den 30 september och den 13 oktober 2008.

A-aktieägarnas teckning i Nyemissionen
Det finns idag sex innehavare av A-aktier i Morphic varav fem är privatpersoner och den sjätte är Mariegården Investment AB ägt av ett begränsat antal privatpersoner. A-aktieägarna inkluderar grundare till Morphic och personer som varit med och finansierat Morphics utveckling sedan bolaget grundades. Samtliga innehavare av A-aktier i Morphic har förbundit sig att teckna för samtliga sina A-aktier i Nyemissionen. Därutöver har ett antal A-aktieägare förbundit sig att även teckna för sina B-aktier. Vissa A-aktieägare kan komma att behöva avyttra delar av sedan tidigare innehavda B-aktier, alternativt delar av sina tilldelade teckningsrätter avseende B-aktier, för att finansiera teckning av nya aktier i Nyemissionen. Sådan eventuell avyttring avses genomföras på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för Morphic och Nyemissionen.

Åtaganden och emissionsgarantier motsvarande 100 % av Nyemissionen
Ovan nämnda teckningsförbindelser från A-aktieägare, teckningsförbindelser från vissa B-aktieägare, avsiktsförklaringar om teckning från ett antal institutionella ägare samt tecknade avtal om emissionsgaranti motsvarar tillsammans 100 procent av Nyemissionen som tidigare kommunicerats. Teckningsförbindelserna motsvarar totalt 8 procent, avsiktsförklaringarna 15 procent och emissionsgarantierna 77 procent av emissionsbeloppet. För ytterligare detaljer hänvisas till det nyemissionsprospekt som offentliggörs denna dag.

Åtagande från större aktieägare och emissionsgaranti
Styrelsens bedömning är att totalt cirka 100 procent av nyemissionen är säkerställd genom en kombination av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från aktieägare samt av emissionsgarantier.

Som ersättning för emissionsgaranti kan komma att utgå nyemitterade aktier i Morphic. Med stöd av det bemyndigande Morphics styrelse erhöll vid den extra bolagsstämman den 10 juli 2008 kan nyemission av B-aktier ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma utan företrädesrätt för aktieägarna med betalning genom kvittning. Bemyndigandet ska endast få användas för betalning av garantiarvode i samband med nyemission. Antalet aktier som kan komma att nyemitteras på detta sätt beror av aktiekursen i Morphic vid tillfället för kvittningsemissionen.

Företagspresentationer
Under teckningsperioden kommer Morphic att hålla företagspresentationer för aktieägare där Morphics ledning presenterar verksamheten. Dessa kommer att hållas enligt följande:

Stockholm den 2 oktober 2008 kl 17:30
Adress: Nordea, Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Göteborg den 6 oktober 2008 kl 17:30
Adress: Hotell Riverton, St Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg

Anmälan till företagspresentationer sker via Morphics hemsida, www.morphic.se.

Många innovativa lösningar är ju helt enkelt integration av befintlig teknik i nytt sammanhang och på ny plats. Så är det för Munksjö Aspa Bruk. På en udde i norra Vättern kommer snart sex vindkraftverk att snurra. Företaget har investerat i en ångturbin som tar tillvara energin från sodapannan. Spillvärmen omvandlas till el med Opcon Powerbox. Där den gamla turbinen klarade av ca 55 000 MWh ska den nya ångturbinen klara drygt 100 000 MWh. Vindkraftverken beräknas kunna ge ca 35 000 MWh. Spillvärme från blekeriet och indunstningen tros kunna tillföra ytterliggare ca 8000 MWh. Elförbrukningen/år ligger på ca 125 000 megawatt-timmar. Om allt går som planerat kommer Aspa Bruk i perioder att ha ett överskott av el som kan gå ut på elnätet. Läs mer på: www.paperprovince.com 

Tio industriländer går ihop om Klimatinvesteringsfonder. Total satsning 6,1 miljarder US$. Mest resurser från UK, Japan och USA.  Sverige är med, men jag har inte träffat på hur mycket pengar Sverige satsar. Någon som vet? Nedan ett utdrag ur Reuters information:

The first projects to benefit from grants, highly concessional loans and loan guarantee instruments from the Climate Investment Funds are expected to be announced in early 2009, the World Bank said. Representatives of 10 countries — Australia, France, Germany, Japan, the Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland Britain and the United States — attended a donor conference hosted by the bank on Friday.The United States has pledged US$2 billion over three years, while Britain announced a commitment of 800 million pounds (US$1.47 billion). Japan pledged up to US$1.2 billion.

”These funds are all about demonstrating that low-carbon development and climate resilient development can happen,” Andrew Steer, director general at Britain’s Department for International Development, said in a statement. ”They will allow us to get on with helping developing countries with their efforts on climate action.”Two trust funds are being created under the Climate Investment Funds, which will be administered by the World Bank and by multilateral development banks.

The Clean Technology Fund will invest in projects and programs in developing countries that contribute to the demonstration, deployment, and transfer of low-carbon technologies. The projects or programs must have a significant potential for long-term greenhouse gas savings.The idea behind this fund, promoted heavily by US Treasury Secretary Henry Paulson, was to bridge the cost gap between newer, cleaner technologies, such as wind farms in the power sector, and cheaper, but older and dirtier technologies, such as coal-fired power plants.

The second fund, the Strategic Climate Fund, will serve as an overarching fund for various programs to test innovative approaches to climate change.The first program under the strategic fund will work with several developing countries to study and develop strategies for dealing with the current effects of climate change, such as drought, tidal surges and agricultural problems. The research will help these countries better prepare for climate change in their future development, the World Bank said.