Jag ger en kommentar och kopierar valda delar av bokslutskommunikén nedan.  Resultat efter skatt var – 4 113 kr. Det är en liten ökning av underskottet jämfört med föregående år. Taurus hemsida hittar Du under vår länk FleraSockersEtanol i höger kolumn.

VD Lars Welin: ” Vi har under det senaste kvartalet fortsatt arbetat med marknadsföring och bearbetat våra etablerade kontakter. Vi räknar med att SEKAB-projektet kommer att kunna starta inom kort.” Kommentar: Vi firar det viktigaste i dagsläget, att soliditeten är mycket hög. Utgifterna innebär heller inga excesser. De fascinerande framtidsutsikterna illusterar vi med taurus från webben. Fortsättning på vår kommentar: I detta skede tycker jag det viktigaste är soliditeten. Den är mycket hög. De likvida medlen kan räcka i minst tre år till. Inom den tiden borde det finansiella läget ljusna. Finanskrisen innebär så vitt jag förstår inget hot mot Taurus. 

Det gäller att gasa på för att få till en demonstration av att tekniken funkar i praktisk skala. Så vitt jag förstår måste den baseras på samarbete med befintlig producent av etanol. Att i tider av ekonomisk oro få till en första demonstration är ännu svårare en annars. Jämfört med tillfället för vårt lilla räkande har kursen minskat med drygt en tredjedel. Det gör det naturligtvis betydligt lättare att räkna hem en placering. Men liksom tidigare anser jag att det avgörande är om man lyckas gå till praktisk drift. Det verkar inte så lätt att sälja licenser dessförinnan. Rimligen kan Taurus få betydligt bättre royalty vid försäljning efter att en praktisk demosntraiton har lyckats. I så fall borde det blir riktigt lönsamt. 

Tidigare längre inlägg om Taurus:

  1. Ett litet försök till räknande: på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lite-raknande-om-aktien-i-taurus-energy-ab 
  2. Sågning av E24:s elaka angrepp: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/annelie-ostlund-anvander-taurus-energys-innovation-for-miljon-som-glidmedel-mot-aktiespararna 

Vårt urval av Taurus Kommentarer till det fjärde kvartalet

Under den senaste månaden har vi haft fortsatt kontakt med företaget i Indien. Indiernas projekt att bygga en egen pilotanläggning är försenat. Därför försenas också våra förhandlingar. Företaget är fortfarande intresserat av ett samarbete. Men under året har man också studerat vilka andra möjligheter till samarbete det finns för att bygga i första hand en pilotanläggning i Indien. Vi arrangerade därför ett möte i Örnsköldsvik för att studera SEKAB:s pilotanläggning. Anläggningen gav ett mycket starkt intryck på våra potentiella licenstagare, både storleksmässigt och ur produktionssynpunkt. Indierna har besökt ett antal anläggningar i olika delar av världen och uttryckte ett stort intresse för att etablera ett samarbete med SEKAB och Taurus, alltså ett trepartsamarbete. Det gäller i första hand att omvandla sockerdurra (sweet sorgum), till etanol. Det är för tidigt att idag uttala sig om hur ett sådant samarbete skulle kunna formaliseras.

SEKAB: Som tidigare meddelats har Energimyndigheten godkänt projektet ”Industriell verifiering av pentosjäsande jäst”. Vi ser nu fram mot att under innevarande år starta projektet tillsammans med SEKAB, Lunds Tekniska Högskola och Chalmers. Detta projekt är av största betydelse för Taurus, då vi efter ett framgångsrikt projekt kommer att kunna marknadsföra att vår teknologi kommit närmare en industriell produktion. För en licenstagare är detta av mycket stor betydelse, då man idag är osäker på om vi kommer att nå en teknisk nivå som säkerställer en industriell produktion. Detta är en orsak till att man för närvarande är avvaktande till att investera i vår teknologi. Framgångsrika försök i SEKAB:s pilotanläggning kommer att undanröja denna osäkerhet. De flesta utvecklingsprojekt inom dagens etanolforskning arbetar på att finna lösningar till andra generationens etanolproduktion med råvaror som innebär att vi inte kommer att konkurrera om mat för människor eller djur utan att vi utnyttjar resterna från jordbruk och skogsbruk.

Nya affärskontakter
Under perioden har vi också deltagit i några ansökningar till ett par intressanta EU projekt, där vi vid ett positivt besked från EU kommer att medverka.

Det gäller dels ett forskningsprojekt i Italien som leds av Chemtex (http://www.chemtex.com/templates/bioethanol.html ) ägt av M & G, ett världsledande företag inom plastbranschen. Företaget avser att bredda sin verksamhet med etanolproduktion med inriktning mot sockerdurra. Projektets inriktning är att utveckla teknologin för effektiv produktion av etanol från sockerdurra. Vår teknologi är särskilt viktig då sockerdurra innehåller relativt stora mängder pentoser. Vi kommer att tillhandahålla våra jäststammar mot att vi erhåller forskningsresultaten och kan utnyttja dessa i vår försäljning och marknadsföring.

Vi deltar också som partner i ytterligare en EU-ansökan tillsammans med SEKAB, NOVOZYMES, FIAT och METSO-PAPER för att uppföra en demonstrations-anläggning i Örnsköldsvik med en produktionskapacitet på 6 000 m3 per år. Anläggningen beräknas vara i drift i slutet av 2010 eller början av 2011.

Taurus har under perioden blivit medlem i BAFF (Bioalcohol fuel foundation) en intresseorganisation för etanol och etanolframställning. Enligt BAFF har intresset i övriga Europa ökat betydligt för etanol och många länder tittar på Sverige och hur Sverige så framgångsrikt lyckats introducera etanolen här, bland annat hur snabbt vi lyckats bygga upp ett nät av etanolmackar. Idag har vi 1 100 mackar med etanolpump och år 2009 räknar man med 2 000 mackar. I detta arbete har BAFF haft en starkt bidragande roll.

Taurus kommer att ha glädje av medlemskapet i BAFF bl a genom att kontakter knyts med potentiella samarbetspartners vad gäller forskning, utveckling och produktion av etanol och att vi kommer att kunna utnyttja det nätverk som skapats av BAFF.

Per den 31 augusti 2008 uppgick koncernens eget kapital uppgår till 26 316 KSEK (31 217 KSEK per 2007-08-31). Soliditeten är 94,5 % (96,2% per 2007-08-31). Likvida medel per aktie uppgår till 0,46 SEK/aktie (0,56 SEK/aktie per 2007-08-31) och eget kapital per aktie till 0,87 SEK/aktie (1,03 SEK/aktie per 2007-08-31).

Upplysningar om förändringar i aktieinnehav för styrelseledamöter och huvudägare
Största ägare i Taurus Energy AB är Forskarpatent i Syd AB. Bolagets innehav per den 31 augusti 2008 är oförändrat och uppgår till 17 837 856 B-aktier, vilket motsvarar 59,06% av kapitalet och 52,95% av rösterna. Forskarpatent i Syd AB har som målsättning att minska ägarandelen och har dispens till augusti 2009 med att minska sin ägarandel i Taurus. Årsredovisning kommer 27 oktober 2008

Kvartals- och bokslutskommuniker finns tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida, se www.taurusenergy.eu.