Citron hjälper väl bara mot förkylning? Nänä, även mot eld. Om jag nu tillåter mig en bra dragning. Ja här är citronsyran en viktig ingrediens i ett patenterat flaskyddsmedel. Innovationen var i final i tävlingen mljöinnovation 2003 och är redan börsnoterad. Undra på att VD Fredrik Westin ser glad ut. Vill Du se på film? Klicka på vår länk BioNedbrytFlamskydd i höger kolumn kategorin Gift: Ersätt/Minska. Du kommer till  Deflamo AB . I vänster kolumn tar Du Detta är Apyrum och väljer sedan demofilmer. Kolla först BBC World. Sedan finns flera kul filmer. Deflamo söker nu mer kapital. Aktien har fallit sedan introduktionen. Chans att bli rik? Ingen uppfattning än. Har inte analyserat aktien. Men priset på den borde nu vara relativt lågt. Här följer mer info. från deras hemsida

Konstigt, på hemsidan hittade jag inget om citronsyra. Det vari BBCs lilla film. Det är ju riktigt  roligt. Jag förstår inte varför de inte fokuserar det. 

DEFLAMO är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför ett miljövänligt flamskyddsmedel som efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme. Produkten Apyrum, kommer att ersätta farliga flamskyddsmedel som innehåller till exempel brom, klor, antimon och fosfatestrar med ämnen som är en del av den mänskliga metabolismen och som är livsmedelsklassade. DEFLAMO AB är ett publikt svenskt aktiebolag som äger en exklusiv licens att tillverka och sälja produkter baserade på Trulstechs patent i större delen av Europa och Östeuropa.

Apyrumteknologin är en ny och patenterad metod att flamskydda material och produkter. Verksamheten är inriktad på att etablera Apyrum som flamskyddsteknik och därigenom ersätta befintliga flamskyddskemikalier inom olika tillverkningsindustrier.

Produktbeskrivning
Apyrum är ett flamskyddsystem som har utvecklats för att tillhandahålla en unik kombination av fördelar:

 1. Högpresterande flamskyddsegenskaper, såsom självsläckning, reducerad värmebildning och minskad rökutveckling
 2. Miljövänligt genom hela produktcykeln

Apyrum finns som vattenlösning och som vitt, vattenlösligt salt i pulverform. Apyrum är ett miljövänligt system, baserat på ett antal salter som alla är klassificerade och godkända som tillsatser i livsmedel. Apyrum utgör ingen risk för människan och har en unik miljöprofil.

Apyrum kan användas i de flesta material, såsom polymerer, fibrösa material, polyuretan (PUR), bitumen, latex, gummi, trä och papper.

Apyrum kan tillämpas i ett flertal industriella applikationer, till exempel byggmaterial, möbler, woven och non-woven material, papper och träskivor, transportmedel, elektronik och ytförsegling såsom färg, lack och lim.

Apyrum kan även användas i kombination med andra system för att ytterligare tillföra flamskyddande egenskaper.

Fördelar och kännetecken
Apyrum är mycket stabilt och tidsbeständigt.
Apyrum uppfyller följande krav som ställs på ett kemiskt flamskyddsmedel:

 1. Hög flamskyddskapacitet
 2. Harmlöst mot både miljön och människan
 3. Ger flamskyddande egenskaper åt en mängd olika material
 4. Kostnadseffektivt

Systembeskrivning
Apyrum-produkterna är baserade på en metod, vilken förändrar den fysiska och kemiska process som uppstår när ett material utsätts för hög värme, till exempel eld. Apyrum måste interagera med de fysiska och kemiska egenskaperna för ett material, både vid applicering och vid värmeexponering. Detta, för att uppnå en optimal balans mellan materialets brand-, fysiska och mekaniska egenskaper. Balansen mellan karboxylsyra och anjoner är en grundsten i effektiviteten hos Apyrum.

Apyrum-systemet är fokuserat på ett materials fysiska egenskaper och dess överföring av energi. Genom att påverka materialets fasövergångar och därmed förkorta dess vätske- och gasfas, bryts kedjereaktionen (pyrolysen) som är en förutsättning för uppkomsten av eld.

Apyrum är ett intumescent (svällande) flamskyddssystem som fungerar på flera olika sätt, beroende på det behandlade materialets egenskaper och dess tillstånd.

 1. Avkylning genom värmespridning (leder bort värme)
 2. Intumescent reaktion som binder fritt syre
 3. Kemisk avkylning (Endotermisk reaktion)
 4. Isolerande kolskikt
 5. Hämmar rökutveckling
 6. Förebygger smältdropp (kolformation istället för dropp)

Apyrum är vattenlösligt och har låg löslighet i lösningsmedel och andra vätskor, vilket påverkar valet av metod vid integration av Apyrum®Powder i ett material.