Det här är bra. Vi firar med en bild från en annan Karlskoga höjdare, Nobelmuseets hemsida. Morphics planerade mycket kraftiga expansion kräver att ledningen engagerar sig relativt noggrannt. Vad som pengamäsigt i ett utvecklingsskede är detaljer får avgörande betydelse på sikt. Uppdelning av ansvar och koncentration till färre verksamheter är det givna svaret på situationen. 

Kapitalmarknaden gör också att det ställs större krav på samarbeten med parter som själva stoppar in resurser. Det tar tid att bygga upp bra samverkansformer. Det gör också att det kan vara klokt att planera för betydligt mer försiktig expansion än de nuvarande planerna.  Men även med halverad expansionstakt gentemot planen skulle Morphic vara en extrem snabbväxare.

Som vi tidigare antytt tycker vi att aktien, förutsatt att inga snurrigheter inträffar, är försiktigt prissatt. Men det gäller ju nu stora delar av börsen.  Denna renodling ökar rimligen förutsättningarna för långsiktig lönsamhet. Läs vidare i Morphics  Pressmeddelande om omorganisationen nedan.

  • Martin Valfridsson ny VD och koncernchef i Morphic Technologies AB 
  • Verksamheten renodlas; koncernen delas upp i två fristående affärsverksamheter för vindkraft och bränsleceller
  • Vindkraftverksamheten organiseras under ett separat Holdingbolag
  •  Bränslecellsverksamheten effektiviseras och bedrivs direkt genom moderbolaget och Cell Impact AB; dotterbolaget Morphic Systems AB avvecklas

Martin Valfridsson ny VD och koncernchef
Martin Valfridsson, som sedan 2006 är VD för Morphics dotterbolag Cell Impact AB, har utsetts till ny VD och koncernchef i Morphic och efterträder Jonas Eklind med omedelbar verkan. Martin Valfridsson är civilekonom och civilingenjör med en bakgrund från ledande befattningar inom ABB, Ericsson och Clover Electronics i Japan.

Motiv till strukturförändringar och renodling
Morphic har sedan sin start 1999 gått från ett utpräglat utvecklingsbolag inom avancerad produktionsteknik till att i nuläget omfatta flera olika verksamheter innefattande tillverkning av vindkraftverk, fartygspropellrar, legotillverkning av tunga och avancerade komponenter, renovering av vattenkraftverk, tillverkning av bränslecellskomponenter och kompletta bränsleceller, elektrolysörer, reformers, biogasanläggningar samt automationsutrustning. De olika verksamheterna etablerar sig nu allt mer på sina olika marknader vilket orsakar otydlighet och osäkerhet om koncernens helhet bland såväl kunder som aktieägare.

Styrelsen anser att den nuvarande affärsstrukturen riskerar att begränsa den fortsatta utvecklingen av bolagets kärnverksamheter och att den inte längre ger de bästa möjligheterna för fortsatt optimal tillväxt och lönsamhet. I syfte att tydliggöra och effektivisera verksamheten inom Morphic har styrelsen fattat beslut om att dela upp koncernen i två fristående affärsverksamheter bestående av ett renodlat vindkraftbolag respektive ett renodlat bränslecellsbolag. Förändringen innebär att verksamheten i de nuvarande fyra affärsområdena övergår till två renodlade bolag och att en avyttring av dotterbolagen Aerodyn och Dynamis genomförs så snart marknadsförutsättningarna är de rätta.

Morphic Wind – ett renodlat vindkraftbolag
Morphic har genom att ta tillvara och utveckla lokal förutsättningar och resurser inom tung bearbetningsindustri i Sverige och Norge byggt upp en industriell plattform för tillverkning och försäljning av marknadsledande vindkraftverk. Morphics exklusiva licensavtal med finska WinWinD och tyska Kenersys utgör goda möjligheter att etablera omfattande vindkraft på land i framför allt Norden och Baltikum men också andra specifika områden i Europa. Morphics förvärv av norska ScanWind har på samma sätt skapat unika förutsättningar och ScanWinds produkter har potential att bli marknadsledande inom etablering av vindkraft till havs och i andra områden där goda vindförhållanden råder, på en global marknad.

Gemensamt krävs dock nya och starka partnerskap för att lyckas med en kraftfull expansion av verksamheten. Morphic är idag i dialog med större tänkbara partners och styrelsen anser att goda förutsättningar finns för såväl nationell som global expansion. Styrelsens bedömning är dock att vindverksamheten måste särskiljas från koncernens övriga verksamheter i syfte att öppna upp möjligheten för nya delägare och partners inom specifikt detta område. Morphics holdingbolag Morphic Wind övertar därför ägandet av licensavtal, andra rättigheter och olika resurser hos bolagen DynaWind, ScanWind och Finshyttan i syfte att bilda ett renodlat vindbolag. En utdelning och särnotering av Morphic Wind kan bli aktuellt i samband med att nya delägare och partners kommer in i bolaget.

Morphic Technologies – ett renodlat bränslecellsbolag
Bränsleceller närmar sig en marknadsintroduktion inom såväl konsumentelektronik som fordonsindustri. Morphic har utvecklat och äger en egen produktionsteknik som drastiskt sänker tillverkningskostnaden av flödesplattorna och därmed den totala kostnaden för bränslecellerna. Verksamheten bedrivs inom dotterbolaget Cell Impact. Betydande kostnadsreduktion och hög prestanda är avgörande faktorer för att nå omfattande användning av bränsleceller på den civila marknaden. Inom applikationsområdet elkraftproduktion har Morphic avancerat som systemtillverkare genom förvärv av den italienska bränslecellstillverkaren Exergy Fuel Cells, den grekiska reformertillverkaren Helbio samt den schweiziska elektrolysörtillverkaren Accagen.

För att effektivisera Morphics verksamhet inom bränsleceller kommer den fortsatta marknadsetableringen att bedrivas inom moderbolaget och Cell Impact AB samt inom de befintliga utländska dotterbolagen till Morphic Systems. Fokuseringen medför att affärsområdet och dotterbolaget Morphic Systems AB avvecklas. Dotterbolagen kommer att övergå till självständiga tillverknings- och försäljningsbolag med ökat fokus på marknadsetablering inom respektive område.

Personalförändringar och ekonomisk påverkan
Jonas Eklind, VD och koncernchef i Morphic Technologies samt Mats Reimark, VD för Morphic Systems lämnar sina befattningar med omedelbar verkan. Omorganisationen bedöms i övrigt komma att beröra ca 20 anställda i dotterbolaget Morphic Systems samt inhyrda konsulter i Stockholm och Karlskoga. Morphic inleder omedelbart fackliga förhandlingar avseende omorganisationen, som avses vara fullt genomförd per den 1 januari 2009. Den finansiella effekten kommer mer att presenteras i kommande kvartalsrapportering.

Styrelseordförandens kommentar
”Jonas Eklind har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att bygga upp Morphics verksamhet under de senaste två åren. I detta arbete har bl a en stark organisation etablerats med kompetenta ledare inom de olika verksamheterna. Det är nu naturligt att ansvar och befogenheter flyttas ut i organisationen och att större krav ställs på de enskilda dotterbolagen med avseende på ökad försäljning och etablering av nya produkter”, säger styrelseordföranden Peter Enå i en kommentar och fortsätter:
”Martin Valfridsson har etablerat Cell Impact som en marknadsledande internationell aktör inom bränslecellsindustrin som på kort tid erhållit betydande beställningar från multinationella företag. Martin Valfridsson har en unik branschkunskap inom den internationella bränslecellsindustrin och vår bedömning är att han är den bäste att föra Morphic vidare in i bolagets nya kommersialiseringsfas”

http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/morphic-utser-ny-vd-och-inleder-strukturfoeraendringar-249295