Nyemissionen är hemma utan stöd av garanterna. GRATTIS till Opcon. Trots nuvarande skakiga marknad har ägarna ställt upp. Ett glädjande styrkebesked.

Vi firar med skylten Opcon Powerbox från Opcons hemsida. Kanske är det vad som ska få aktien att likt röken stiga mot skyn. Som jag skrev när prospektet offentliggjordes så känns det som att detta är ett bolag där man nu tagit bort den kortsiktiga risken.

Aktien har ju fallit mer än börsindex på sista tiden. Men sett på tex. 2,5 års sikt har den slagit index. Ett tecken på styrkan i ny miljöteknik? Om Du klickar här får Du

  1. ett koncentrat av Opcons pressmeddelande.
  2. Länkar till tidigare Opcon-inlägg

Kurs

Här följer utdrag ur Pressmeddelandet

Opcons nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen har övertecknats. Därigenom tillförs bolaget cirka 73,4 MSEK före emissionskostnader. Av de erbjudna aktierna i nyemissionen har cirka 97,7 % tecknats med stöd av teckningsrätter. Utöver det har aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter som mer än väl överstiger antal aktier som finns kvar att fördela. Nyemissionen är därmed övertecknad och lämnade emissionsgarantier behöver ej tas i anspråk.

De 94 279 aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande 2,3 % av det totala erbjudna antalet aktier. De har i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet tilldelats aktieägare i förhållande till deras innehav på avstämningsdagen. Den kraftiga överteckningen innebär att en rad tidigare aktieägare inte får någon tilldelning. Det samma gäller anställda i Opcon som tecknat sig för aktier samt individer och institutioner som tidigare ej varit aktieägare.

Emissionen medför att antalet aktier i Opcon ökar med 4 081 404 aktier och att bolagets aktiekapital ökar med 20 407 020 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 102 035 115 SEK, fördelat på 20 407 023 aktier. De nyemitterade aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel vid OMX Nordic Exchange Stockholm i november 2008.

www.Opcon.se

Tidigare inlägg:

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/torsdagsglad-for-opcon-och-vertical-wind

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/nytt-lordag-morgon-miljoinnovation-med-morphic-o-opcon-o-eu-stod

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/opcon-vardering-av-miljoinnovation-pa-borsen

Här är länk till pressmeddelandet på newsdesk