Vår länk BränslecelldelVindpropeller forstätter att spruta nyheter. Du hittar deras deras hemsida i kategorin FörnyarEnergi i höger kolumn. I dag citerar jag stora delar a Pressmeddelandet om utvinning av värme och el ur biogas. Vidare lite information från Finshyttan, en legotillverkande Morphic-dotter som var på Elmia Subcontractor. Jag träffade Mats-Olov Jansson som är Sales Manager. Kan Du föreställa Dig hela trumman som personen på bilden svetsar i. Tungt lego!!! Klicka här för mer info.:

Finshyttan är ett av Morphics sex dotterbolag. Det kom in i Morphic vid förvärvet av Aerodyn. Men Finshyttan har en lång historia och finns i Jordeboken sedan Gustav Vasas tid år 1540.  Verksamheten inom Finshyttan Hydro Power AB kan delas in i tre delar:

  • Renovering och modernisering av hela turbiner. Detta omfattar bl a byte till smörjningsfria lager, ny hydraulik och korrosionsskydd.
  • Uppgradering. Tekniska förbättringar i syfte att förbättra prestandan.
  • Service och löpande underhåll. Byte och underhåll av lager, smörjsystem och reglersystem.

Verksamheten bedrivs i egen anläggning i Filipstad. Sedan 2001 har över 20 verk renoverats, moderniserats och uppgraderats. Kunderna utgörs huvudsakligen av elbolag, såväl stora aktörer som Vattenfall, Fortum och E.ON., som mindre, lokala aktörer.

Med sin inriktning på legoarbeten kanske företaget kan sägas var lite avvikande i Morphic-gruppen. Resurserna räcker för att ta fram konstruktioner i mycket stora dimensioner. Dessa ligger i stora dealr utanför Mrophics kärnverksamhet. Jag fattar det som att  inriktningen mot marin industri och vindkraft ligger nära kärnverksamheten. Men man arbetar också mot gruvindustrin, Stål & verkstad, Offshore, Cellulosa industrin och Petrokemisk industri.

Maskinparken är speciell för hantering av stora och tunga detaljer. I produktbladet tar de upp 13 stora maskiner. Kanske värstingen är en långhålsborr. Den har max borrlängd vid mötesborrning 12 meter. Fast här är det precision som gäller så det står 12 000 millimeter.

 

Morphic Technologies dotterbolag Helbio S.A. erhöll i december 2007 en order på ett energisystem för omvandling av biogas från avloppsvatten till el och värme. Efter att produkten nu har varit i drift under fyra månader visar alla tester att systemet ger utlovad prestanda. Som en konsekvens av detta kommer Morphic marknadsintroducera denna kombination av energisystem i olika effektklasser på bredare front i Europa.

I systemet utvinns värme och el ur biogas, som i sin tur är utvunnen direkt ur avloppsvatten. Första steget i systemet är ett reningsfilter för biogasen, där föroreningar, såsom svavel och illaluktande ämnen, filtreras bort. Därefter omvandlas biogasen till vätgas i Helbios unika reformer, innan den matas till en bränslecell, som tillverkats av Morphics italienska dotterbolag Exergy Fuel Cells i Bologna.

Kunden är Patras Municipal Corporation for Water Supply and Waste Water Management och systemet producerar 20 kW elektrisk energi och 25 kW värmeenergi. Anläggningen levererades i juni 2008 och har sedan dess installerats och genomgått intrimning och tekniska prov.

Det unika i konceptet, som nu verifierats i denna pilotanläggning, är att den producerade vätgasen är av så hög renhet att den kan driva en bränslecell utan att membran och katalysator förgiftas. Kravet är att vätgasen får innehålla högst 50 ppm CO (parts per million kolmonoxid). Helbios biogasreformer har visat sig hålla en renhet av 1,5 ppm CO, vilket är exceptionellt bra.

”Vi är nöjda med systemets prestanda. Så vitt vi känner till är detta första gången ett biogassystem med reformer och bränslecell demonstrerats i praktiken. Nästa steg blir att erbjuda produkter med högre effekt, 125 kW och 250 kW bränsleceller, i samarbete med Exergy Fuel Cells”, säger professor Xenophon Verykios, VD för Helbio.

”Det är glädjande att vi redan nu kan se resultat av samarbete mellan våra specialiserade dotterbolag. Avloppsrening är bara ett område där systemkombinationen reformer/bränslecell direkt kan användas. Förbränningsanläggningar, sopstationer, industrier och jordbruk är andra prioriterade områden. Med dessa imponerande testresultat öppnas sig möjligheten att börja erbjuda energisystem av denna typ till den globala marknaden”, säger Martin Valfridsson, VD för Morphic Technologies.

Om Helbio
Helbio har sedan starten 2001 nått en ledande position när det gäller utveckling av teknik för kostnadseffektiv produktion av vätgas. Kärnan i Helbios kompetens utgörs av ledande expertis inom katalysatorteknologi, kombinerat med innovativa, patenterade tekniska lösningar för s.k. ”reformers” vilket sammantaget gör det möjligt att utveckla system för omvandling av flytande och gasformiga bränslen som alkoholer och kolväten till vätgas.

Styrkan i tekniken ligger i den höga effektiviteten, de låga produktionskostnaderna och inte minst möjligheten till lokal vätgasproduktion. Därigenom elimineras två av de faktorer som länge motverkat en större spridning av vätgastekniken; höga produktionskostnader och svårigheter i samband med distribution.