beQuoted har i ett nyhetsbrev analyserat Borevind inför nyemission. Man råder till teckning. Vid bedömning av rådet kanske man ska beakta att Borevind annonserar hos beQuoted. Visst kan Borevind vara mycket bra. Men i analysen hade jag gärna sett åtminstone en jämförelse med nu bundet kapital. Utan att tränga in i problemet närmare gissar jag att en svår bedömning i sammanhanget är vilka chanser Gällivare Photovoltaic har på en av de allra hetaste marknaderna för miljöinnovationer. Här följer citat ur deras nyhetsbrev.

”Investmentbolaget Borevind genomför nu en nyemission för att säkerställa sina tidigare investeringar i de båda dotterbolagen Gällivare PhotoVoltaic och Storrun Vindkraft. Bolaget flyttar i och med detta fram positionerna inom sol- och vindenergi och kan på några års sikt ha växt till en aktör med miljardomsättning.

Portfölj med förnyar energi
Göteborgsföretaget Borevind är ett investmentbolag med fokus på förnybar energi och energieffektivisering. Bolaget grundades 1999, då med inriktning på vindkraftprojektering. Nuvarande verksamhetsinriktningen fastställdes 2005.

Bolagets gröna portfölj består av fem bolag inom bio-, sol-, vatten- och vindenergi och med den bredden är bolaget ensamt i Sverige. Två av de största innehaven är Gällivare PhotoVoltaic och Storrun Vindkraft, vilka också står i fokus för den aktuella emissionen.

Miljardorder del av köp
I början av året förvärvade Borevind 65 procent av aktierna i solcellpaneltillverkaren Gällivare PhotoVoltaic (GPV). Säljare var den tyska solenergikoncernen SolarWorld.

I förvärvet av aktieposten i GPV ingick även en order från säljaren SolarWorld. Ordern avser solcellspaneler till ett värde om cirka 1,5 miljarder kronor vid dagens euro-kurs. Ordern säkrar en stor del av GPVs försäljning under den kommande treårsperioden.

GPV har även ingått ett intentionsavtal med ett antal europeiska kunder under hösten. Avtalet omfattar leveranser av solcellspaneler till ett försäljningsvärde om 300 miljoner kronor under 2009.

Produktionsökning för att kunna möta efterfrågan
GPVs tillväxt har pendlat runt 15 procent per år men utvecklingen för årets första tre kvartal visar på en starkare utveckling. Borevind bedömer att GPVs omsättningstillväxt för helåret 2008 kan nå närmare 30 procent med en vinstmarginal på drygt 5 procent.

För att kunna möta den starka efterfrågan kommer bolaget att öka sin produktion med 50 procent vid årsskiftet. Och med hänsyn till SolarWorlds säkrade order och den övriga efterfrågan bedömer Borevind att GPVs omsättning för 2009 kommer att nå 850 miljoner kronor, en mer än trettioprocentig ökning jämfört med prognosen för innevarande år.

Borevind betalar 190 miljoner kronor för GPV. Tre fjärdedelar betalades kontant vid förvärvet. Återstående del ska betalas i mitten av januari 2009. En betydande del av emissionskapitalet kommer att användas till slutbetalningen.

Jämtländskt vindkraftsprojekt
Under 2006 ingick Borevind ett avtal med danska Dong Energy om att överlåta samtliga aktier i det jämtländska vindkraftsprojektet Storrun Vindkraft. I avtalet fanns en option där Borevind kunde återköpa 20 procent av aktierna, en option bolaget nu väljer att nyttja till en kostnad om 13 miljoner kronor.

Projekteringen av vindkraftsprojektet på Storrun i Jämtland påbörjades 2001. I början av 2006 var samtliga tillstånd för den 12 kraftverk stora parken beviljade. Enligt Borevinds vd Anders Rabbe är 10 fundament färdigställda i dagsläget och driftstarten under fjärde kvartalet 2009 kommer att hålla.

Hela projektet motsvarar en effekt på 30 megawatt. Vid de lokala förhållandena bör det ge ungefär 80 miljoner kilowattimmar per år, motsvarande årsförbrukningen i 5300 eluppvärmda villor.

Kassaflöde på 5 miljoner kronor i 20 år
Intäkterna från Storrun beräknas uppgå till drygt 70 miljoner kronor per år, baserat på ett elpris om 90 öre per kilowattimme. Borevinds 20-procentiga del uppgår till 7 – 8 miljoner kronor efter skatt med start 2010 och 20 år framåt.

Borevind uppskattar att investeringen i Storrun från och med 2011 kommer att ge ett årligt kassaflöde på 5 miljoner kronor efter räntor och amorteringar.

Med återköpet följer även ansvar för fortsatta investeringar fram till driftstarten. För Borevinds del handlar det om knappt 70 miljoner kronor. Bolagets engagemang i Borevind landar därmed på runt 80 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor via lån från Nordea.

Siffrorna för det tredje kvartalet 2008
För de första nio månaderna visade Borevind följande utveckling:

  • Omsättning: 453,6 Mkr (0,2)*
  • Resultat efter finansnetto: 33,4 Mkr (-0,7)
  • Vinst per aktie: 0,76 kronor (-0,03)**

* Not: GPV konsoliderades per den 1 januari 2008.
** Not: Vinst per aktie efter utspädning från pågående emission.

Prognos för helåret 2008
Borevinds prognos för helåret 2008 ser ut enligt följande:

  • Omsättning: 631,4 Mkr (0,3)*
  • Resultat efter finansnetto: 43,5 Mkr (-1,2)
  • Vinst per aktie: 0,95 kronor (-0,05)**

* Not: GPV konsoliderades per den 1 januari 2008.
** Not: Vinst per aktie efter utspädning från pågående emission.

Framtiden talar för förnyelsebar energi
Den globala energiförbrukningen antas fortsätta öka i rask takt, vilket ökar efterfrågan på samtliga energiområden. World Energy Outlook bedömer att de fossila energikällorna kommer att fortsätta dominera de närmsta 20 åren men pekar samtidigt på en stark utveckling för biomassa och annan förnyelsebar energi.

Efterfrågan och utbudet av förnyelsebar energi har ökat i spåren av de senaste årens skenande råvarupriser. En annan drivande faktor är att klimatproblemen tagit sig upp på den politiska dagordningen såväl nationellt som globalt.

Av den europeiska energiproduktionen utgör förnyelsebara energikällor knappt 10 procent i dagsläget. EU vill påskynda omställningen från fossila energislag och har lagt ett direktiv om en produktionsfördubbling av förnyelsebar energi inom unionen över en tioårsperiod.

Lockande värdering
Med sina utökade engagemang i GPV och Storrun Vindkraft utvecklas Borevind stegvis mot att bli en betydande energiproducent och står alltjämt ensam med sin tydliga inriktning mot förbybara energier.

På ett eller ett par års sikt ser bolagets omsättning ut att passera en miljard kronor. Mot bakgrund av de senaste årens utveckling för råvarupriserna och den ökade politiska medvetenheten och viljan på energiområdet ser vi lite som talar för att efterfrågan på dotterbolagens produkter ska vika.

På bolagets prognos för 2009 handlas aktien till p/e 6. Men på sikt är inte värderingen rättvisande. Storrun beräknas bidra till resultatet från och med 2010.

Med ett försiktigt antagande om en fortsatt god tillväxt i GPV och en treprocentig vinstnivå bör Borevinds vinst per aktie nå närmare 1,30 – 1,50 kronor 2010, Storrun medräknat men utan hänsyn till bolagets övriga portföljinnehav.

Energiförsörjningen är tveklöst en av morgondagens brännande frågor och Borevind är en växande aktör med produkter och investeringar som ligger rätt i tiden.

beQuoted anser att dagens aktiekurs, nästan en krona över emissionskursen, varken återspeglar Borevinds nischning eller portföljbolagens potential. Rådet blir därför att teckna, vi tror att aktien har framtiden för sig.”

LÄNK till beQuoted: http://www.bequoted.com/