Det rör sig för vår länk KompositÅtervinnPlastTrä.  Börsnoterade Polyplank AB föreslår en riktad nyemission med villkor om kvittning. De har också en ny fräsch hemsida som Du hittar i vår kategorin Förnyar material i höger kolumn. Man presenterar bland annat tre säljare för skilda regioner i SVerige. Polyplank hör till de företag som gått bäst på börsen det senaste året med en uppgång på 150 %. På bliden ser Du råvaran för deras process ett granulat som mixar polyester och träfiber. Klicka här om Du vill veta mer om emissionen.

Aktieägarna kallas till bolagsstämma torsdagen den 30 december 2008, kl 10.00 i Polyplank´s lokaler på Storgatan 123 i Färjestaden.

Aktieägare som vill vara med ska anmäla sig och vara införd i aktieboken senast den 22 december 2008.

Punkt 7 på dagordning till bolagsstämman
En kommission bestående av Jan-Åke Karlsson, Ola Molin och Henrik von Heijne har på uppdrag av styrelsen framlagt ett förslag angående kvittningsemission enligt 13 kap. aktiebolagslagen på följande villkor. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 83 305,85 kronor genom utgivande av högst 1 666 117 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. …… Rätten att teckna aktier tillfaller endast Stångåkonsult i Kalmar HB samt styrelseledamöterna Leif Jilkén, Mattias Lindahl,
Bengt Nilsson, Stig Nilsson, Björn Petersson och Sten Thunberg……För beslut i enlighet med punkten 7 ovan krävs att stämmans beslut biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare informaiton finns på Polyplanks hemsida.