Här följer bara miniutdrag ur Pressmeddelanden från Morphic om halvårsrapport och från Borevind AB om företrädesemission. Eftersom Morphic redovisar karftigt ökad förlust har jag ett frågetecken för glad. Att jag ändå skriver glad beror på att omsättningen ökat och bolaget är egentligen i en fas då det är rimligt att verksamheteten går med förlust. Jag hoppas återkomma med analys av Morphics dleårsrapport till helgen.

 

Borevind (publ) har nu avslutat sin företrädesemission av aktier genom vilken Bolaget tillförs 66,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades 6,2 miljoner aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 43,8 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 0,2 miljoner aktier utan stöd av företrädesrätt, motsvarande 1,5 procent av antalet aktier. Resterande aktier tecknas av emissionsgaranterna. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad . Trots rådande finansiella läge.

 

Vår länk BränslecelldelVindPropeller, Morphic har lämnat delårsrapport för perioden maj–oktober 2008. Nettoomsättning uppgick för räkenskapsårets sex första månader till 217,3 MSEK (158,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet varl –129,0 MSEK (–30,2) för de sex första månaderna. Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 151,1 MSEK (94,8), en ökning med 59 procent. Det andra kvartalets rörelseresultat uppgick till –92,1 MSEK (–8,6­).

Den samlade orderstocken uppgick vid periodens slut till 925,4 MSEK varav Morphic Wind 667,1 MSEK. Koncernens likvida medel var 367,5 MSEK (146,1) per bokslutsdagen och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –97,0 MSEK (24,0) för sexmånadersperioden.