Er bloggare har tagit en liten julpaus. Så har ock nyhetsflödet gjort. Nu börjar jag med ett betänkande från Företagsfinansieringsutredningen som kom 17/12: Inovationer och Företagande. Namnet låter ju bra. Jobba hemifrån!
En särskild utredare har gjort en översyn av statliga insatser för finansiering av små- och medelstora företag. På bilden, Maud och utredaren av Jan-Olle Folkesson. Namnet är SOU 2008:121. Jag har satt ett frågetecken efter julklapp. Jag är osäker på om dessa förslag löser problemen. Byråkrati är i sig ett problem. Den riskerar öka. Skaffa IP-telefoni
Vad tror Du om det här? Kommentera gärna. Klicka här för vidare information.

Att referera SOU är känsligt. Så mycket blir lätt fel. Men jag börjar med att citera sammanfattningen om uppdraget. ” ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur dagens insatser samverkar och i vilken mån de överlappar. Slutligen ska jag lämna förslag till hur dagens insatser kan bli mer effektiva och överskådliga. Som utgångspunkt för uppdraget gäller att statliga insatser ska utformas så att de främjar privata aktörers medverkan och risken för snedvridande av konkurrensförhållanden och undanträngnings-effekter minimeras. De insatser jag föreslår ska enligt direktivet främja goda förutsättningar inom befintliga näringar och främja utvecklingen av nya och potentiella tillväxtområden.”


 

Jag fortsätter med några korta citat ur Pressmeddelandet: ”- Med mina förslag vill jag uppnå en mer effektiv och sammanhållen statlig organisation, som med en bibehållen och stärkt marknadskompletterande roll finansierar företag i tidiga skeden, säger utredaren Jan-Olle Folkesson.” …” fler företag som startar, växer och sysselsätter……Banker och andra privata intressenter satsar i begränsad omfattning i tidiga skeden. Därför måste statliga finansiella resurser finnas för att finansiera nya och växande företag. …..måste byggas upp på ett så… att alla starka affärsidéer ska kunna utvecklas och växa i företag oberoende av om idén bygger på nya forskningsrön, är baserad på produktutveckling inom ett företag eller uppkommit på annat sätt.”

Utdrag ur förslagen i som de presenteras i sammanfattningen.

En utvecklad Almi-koncern med ett bredare verksamhetsuppdrag: Jag föreslår att Almi-koncernen utvecklas och får ett bredare verksamhetsuppdrag. Det nya Almi blir därmed Sveriges ledande statliga aktör för utveckling av affärsidéer, innovationer samt finansiering och utveckling av små och medelstora företag.

Färre regionala dotterbolag: Det nya Almi konsoliderar successivt sin verksamhet till färre regionala operativa dotterbolag.

Almi Innovationsbron AB : Innovationsbron AB:s verksamhet och Almis nuvarande innova-tionsverksamhet förstärks genom en fusion mellan dessa för att ytterligare stärka tillgången till innovationsfinansiering i hela landet. Därmed bildas ett nytt dotterbolag inom den nya Almi-koncernen, Almi Innovationsbron AB.

Almi Startgaranti AB : En ny finansieringsprodukt, Startgarantin, tillförs det statliga utbudet av finansieringsinstrument. Startgarantin ska tillhanda-hållas av det nya Almi genom Almi Startgaranti AB.

Almi Invest AB: Det nya Almi bildar ett holdingbolag för ägarkapital för att tillgodose behovet av marknadskompletterande regionalt ägar-kapital. Jag redovisar i betänkandet de principiella riktlinjer som bör ligga till grund för verksamheten inom Almi Invest.

Almi Norrlandsfonden AB: Det nya Almi, Stiftelsen Norrlandsfonden och de regionala ägarna till Almi företagspartner Nord AB och Almi företagspartner Mitt AB bildar gemensamt ett nytt operativt bolag, Almi Norrlandsfonden AB, för företagsfinansiering, behovsrelaterad rådgivning och andra tjänster i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Detta innebär bättre samordning och ökad effekt av de offentliga insatserna i området.

Den nya tjänsten Företagareslussen : Jag föreslår att det nya Almi får ansvar för att bygga upp och driva den nya tjänsten Företagareslussen. Tjänsten är alla affärsidé-givares, entreprenörers och företagares ingång till företags-finansiering. Företagareslussen kan organisatoriskt samordnas med den rådgivning som Almi erbjuder och tillhandahållas i de regionala dotterbolagen på lokal nivå.

Principer för finansiering av företagsutveckling: Statlig finansiering av nya, små och medelstora företag, inklusive innovationer före företagsstart, ska som huvudprincip vara åter-betalningspliktigt. I detta inkluderar jag inte eventuella FoU-anslag från Vinnova, Energimyndigheten m.fl. De statliga finansierings-instrumenten ska utformas på ett sådant sätt att det privata kapitalet så tidigt som möjligt kan medverka i finansieringen. Jag förutsätter att de offentliga aktörerna aktivt söker samarbete med aktörer på den privata marknaden och vice versa. Kraven på affärsmässighet, ordning och reda ska genomgående vara höga. 

Lärosätenas innovationssystem: Ett innovationskontor ska inrättas i varje region och ha det övergripande ansvaret för kommersialisering av innovationer för regionens alla lärosäten. Innovationskontoren förväntas att gemensamt ”ägas” av regionens lärosäten. De lärosäten, som har behov av ett holdingbolag, ska få möjlighet att inom sin organisation inneha ett sådant bolag. Holdingbolagen ska bl.a. ansvara för inventering och verifiering av kommersialiseringsbara forskningsidéer och ung forskning inom sitt lärosäte.

Jag refererar inte: ett antal förslag om uppföljning, utvärdering, samarbeten, kvinnosatsning och kompeternsutveckling.  

Betänkandet hittar du på http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/77/56/dd9cc909.pdf