En ”grön” global ekonomi inte bara kan skydda planeten från de värsta effekterna av klimatförändringen. Det kan också ske både snabbare än som tidigare antagits och till en överraskande rimlig kostnad. Den slutsatsen presenterar WWF efter studie av en ny rapport från McKinsey. Världsnaturfonden – WWF Bilden heter klimatpanorama och är från WWF Sveriges hemsida. Visst är  WWF bra! Det är så roligt att de på olika sätt lyfter miljöteknik. I mina kontakter med deras personal har jag argumenterat för att de ska göra det sedan 2002. Klicka här för mer ur deras pressmeddelande!

Rapporten från McKinsey, Pathways to a Low Carbon Economy, visar att den globala uppvärmningen kan hållas under den kritiska höjningen på 2 °C och att vi har alla förutsättningar att lyckas med detta. I undersökningen anges detaljerat kostnaderna för att skära ned de skadliga koldioxidutsläppen, men samtidigt framkommer det att vi måste agera omedelbart för att undvika de värsta följderna av klimatförändringen.

Enligt Världsnaturfonden WWF, som har utvärderat rapporten, har världens ledare nu den information de behöver för att utforma en global klimatöverenskommelse för både utvecklade länder och utvecklingsländer.

I undersökningen, som är en av de största och mest detaljerade i sitt slag, anges över 200 möjligheter, utspridda över 10 sektorer och 21 geografiska regioner, som kan minska de globala utsläppen av växthusgaser med cirka 40 procent under 1990 års nivåer före år 2030.

Före 2030 skulle vindkraft, solkraft och andra hållbara förnybara energikällor kunna stå för närmare en tredjedel av det globala energibehovet. Energieffektivitet skulle kunna sänka utsläppen av växthusgaser med över en fjärdedel och kalhuggning i utvecklingsländer – en av de största orsakerna till klimatförändringen och ett stort hot mot hållbar utveckling – skulle i det närmaste kunna stoppas. Allt detta skulle kunna ske till en kostnad som motsvarar mindre än en halv procent av världens sammanlagda BNP.

– Rapporten visar inte bara tydligt att vi kan byta till en ekonomi med låga växthusgasutsläpp, utan att det dessutom kan ske till överkomliga kostnader. När regeringarna nu investerar för att återuppbygga den globala ekonomin har de ett unikt tillfälle, för att inte säga ett krav på sig, att bygga upp en ekonomi med låga koldioxidutsläpp som skapar både arbetstillfällen och som stabiliserar klimatet. Det finns redan teknik och produktionsmodeller med låga koldioxidutsläpp och de är både ekonomiskt och miljömässigt förnuftiga, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

McKinsey-rapporten har noga utvärderats av vetenskapsmän, ekonomer och expertorgan som till exempel WWF. Resultaten i rapporten presenteras i form av en ”kostnadsminskningskurva” som grafiskt illustrerar inom vilka sektorer koldioxidutsläppen kan sänkas mest kostnadseffektivt, som till exempel att man kan minska utsläppen med 14 miljarder ton genom att byta ut bränslen som innehåller kol mot – bland annat – befintlig och bevisat ren och förnybar energi. Fjorton miljarder ton genom att använda marken på ett mer hållbart sätt inom jordbruks- och skogssektorn och 11 miljarder ton med hjälp av energieffektivitet. Enligt rapporten är det möjligt att sänka utsläppen med ytterligare 9 miljarder ton, med åtgärder som är dyrare eller som innebär beteendeförändringar som är svåra att kvantifiera.

I rapporten Pathways to a Low Carbon Economy analyserar McKinsey möjligheterna till sänkning av utsläpp och kostnader inom alla sektorer inklusive kärnkraft. WWF anser att kostnaderna för kärnkraften har underskattats. Men vad som är viktigare är att kärnkraft inte är ett gångbart alternativ när man tar hänsyn till riskerna med spridning av radioaktivt avfall och plutoniumläckor. WWF anser att ytterligare omfattande sänkningar är möjliga med hjälp av så kallad kraftvärme (samproduktion av el och värme), biomassa, bättre energieffektivitet och produkter med låga koldioxidutsläpp som kommer att skydda klimatet utan att använda kärnkraft.

WWF välkomnar rapportens slutsatser att om alla tekniska alternativ skulle användas i praktiken, skulle det gå att uppnå en global sänkning på cirka 40 procent av växthusgasutsläppen före år 2030 jämfört med 1990 års nivåer, vilket kan jämställas med sänkning på 70 procent av ”business as usual”-nivåerna. Det skulle räcka för att få världen på rätt spår i arbetet med att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 °C, som är den nivå som WWF och andra har fastställt som den högsta tillåtna höjningen innan det uppstår omfattande och oåterkalleliga skador på miljön.

– När världens ledare träffas i Köpenhamn i december för att komma fram till en global överenskommelse angående klimatförändringen kommer de inte att ha några ursäkter för att inte agera. Hela världen kommer att titta på och förvänta sig att ledarna ska vidta de åtgärder som leder till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, så att klimatförändringen kan hållas under 2 °C, avslutar Lasse Gustavsson.