Vår länk BioNedbrytbartFlamskydd, Deflamo har levererat bokslutskommuniké. Du hittar länken i höger kolumn i kategorin GiftErsätt/Minska. Som vi tidigare skrivit är det ett mycket spännande företag. Bilden illustrera en av företagets framgångar under året. Expansionssatsningen är kraftfull mitt i nuvarande finansiella läge. Klicka här för vårt citeat nedan ur boksulstkommunikén.

* Omsättningen uppgick till 107 tkr (199)
* Rörelseresultat efter avskrivningar och före finansiella poster uppgick till -4 615 tkr (-4 507) och resultat uppgick till -4 614 tkr (-4 540)
* Likvida medel uppgick till 206 tkr (3 342) vid periodens utgång

Sammanfattning av händelser under 2008

* Nyemission avslutas i början av 2008 och inbringar 4,2 MSEK.
* Den 17:e januari noteras DEFLAMO’s B-aktie på Nordic Growth Market MTF-lista.
* Lennarth Cronsell väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 25 april. Han ersätter Jon Pettersson som avböjde omval.
* Apyrumteknologin blev utvald att ingå i den första upplagan av en ny- och prestigefylld bok ”Nature’s 100 Best”.
* Styrelsen beslutar i augusti att fullfölja planen om att bygga egen produktionskapacitet. Det sker mot bakgrund av vårens teknikgenombrott, som innebär att företagets miljövänliga flamskyddsmedel Apyrum även kan användas i PVC-plast.
* DEFLAMO byter handelsplats från NGM MTF till AktieTorget efter att NGM blev av med till-ståndet att bedriva börsverksamhet. Den 24 november var första handelsdagen för DE-FLAMO’s B-aktie på AktieTorget.
* DEFLAMO beslutar att tillföra rörelsekapital och genomför en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs DEFLAMO cirka 3,6 MSEK före emis-sionskostnader och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare cirka 2,1 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att användas för att Bolaget skall kunna fortsätta bedriva applikationsprojekt i önskvärd takt, för att främja en framgångsrik kommersialisering av Apyrum.
* DEFLAMO’s aktieägare ger teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 77 % av emissionen.
* DEFLAMO utser Sedermera Fondkommission till att agera likviditetsgarant för DEFLAMO’s aktie på AktieTorget.
* Karlit och DEFLAMO gör gemensamt pressmeddelande och beskriver utveck-lingsarbetet av den nya flamskyddade MDF-skivan som väntas kunna nå marknaden under 2009.