Bästa kvartalsresultatet någonsin för vår länk KompositÅtervinnPlastTrä. Du hittar den i höger kolumn i kategorin FörnyarMaterial. Vi har fått många nya besökare sen vi sist skrev om Polyplank. Jag gillar bilden från mitt företagsbesök i somras. Därför kör vi den igen. VD Ulf Björn framför den nya fabriken med en död gren som miljösymbol. Nästan rakt igenom huvudet!  

Det här är ett verkligt glädjebud från POLYPLANK. De har en fin liten fabrik. Produkten och produktionen har de trimmat i många år. Ägarna har satsat kapital gång på gång. Efter flytt och satsning på försäljning är omsättningen upp 50 %. Klicka här för att få mycket att glädjas åt!

POLYPLANK: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2008

Fjärde kvartalet
* Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 9,2 MSEK (4,7)
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till 0,6 MSEK (-1,7)
* Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (-1,9)
* Resultat per aktie var 0,00 (-0,03)
* Soliditeten uppgick per den 31 december till 17 procent (28%)

Helåret 2008
* Omsättningen för 2008 uppgick till 21,4 MSEK (14,6)
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (-6,7)
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-7,3)
* Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,11)

Viktiga händelser 2008
* Omsättningsökning på 50 % under 2008.
* Positivt kassaflöde och resultat under Q 4 2008
* Bolaget förvärvade OFK Plast AB i december.
* OFK Plast AB har påverkat koncernen med 0,3 MSEK i omsättning och -0,1 MSEK i resultat under december.
* Bolaget har flyttat anläggningen från Kalmar till Färjestaden, Öland.
* Ersättning för förtida flytt har erhållits med 4,6 MSEK.

Omsättning, resultat och ställning
Omsättningen för 2008 uppgick till 21,4 MSEK (14,6).
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (-6,7).
Resultatet efter skatt för 2008 uppgick till -3,4 MSEK (-7,3).
Koncernens egna kapital uppgick per 2008-12-31 till 5,9 MSEK (4,6)
Räntebärande skulder uppgick till 12,9 MSEK (3,3).
Balansomslutningen uppgick per 2008-12-31 till 35,7 MSEK (13,0).
Soliditeten uppgick till 17% (28).

Finansiering och likviditet
De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 MSEK (0,1). Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 12,9 MSEK (3,3).

Investeringar
Investeringarna under perioden uppgick till 15 MSEK (0,1). Dessa avser till största delen investering i den nya anläggningen i Färjestaden 7,5 MSEK samt OFK Plast AB´s anläggning 5,5 MSEK. I och med att OFK Plast AB förvärvats så sent som i december 2008 har förvärvsanalysen endast fastställts provisoriskt.

Kommentarer 2008
Polyplank AB gjorde under det fjärde kvartalet sitt bästa resultat någonsin och kan uppvisa en omsättningsökning med i det närmaste 50 % på helåret. Bolaget har under det fjärde kvartalet ett positivt kassaflöde och ett positivt rörelseresultat trots att lågkonjunkturen under senare delen av 2008 påverkade omgivningen påtagligt.

Den uppbyggnad av marknadsplattform och försäljningsorganisation som bolaget inledde under 2007 har under 2008 utvecklat Polyplank AB helt i linje med bolagets målsättning. Utvecklingen mot både funktionell samt estetisk design har gjort att applikationerna idag får ett mycket bra mottagande hos kund. Detta har lett till en stor volymökning, inom området fastigheter, och har därigenom starkt bidragit till bolagets positiva utveckling.

Flytten av hela bolagets produktionsanläggning från Kalmar till Färjestaden, Öland reducerade under flera månader förmågan att producera produkter och detta hade en negativ påverkan på bolagets möjlighet att åstadkomma ett ännu bättre resultat.

Bolaget förvärvade under slutet av året ett intressant miljöteknikföretag, OFK Plast AB. Förvärvet tillför Polyplank AB flera fördelar bland annat nya kompositprodukter inom områdena decking och kanalisationer, teknisk kompetens och ekonomiska synergieffekter. Förvärvet av OFK Plast AB finansieras genom att utge 5 miljoner nya aktier. Priset per aktie har fastställts till samma à pris som för kvittningsemissionen 0,60 kr. Förvärvspriset uppgår då till 3 mkr, vilket baserar sig på OFK Plast AB’s substansvärde inkl ett övervärde i anläggningarna.

Vid Polyplank AB’s extra bolagsstämma den 30 december 2008 i Färjestaden beslutades enhälligt att godkänna ett förslag angående kvittningsemission enligt 13 kapitlet aktiebolagslagen, som arbetats fram av en kommission bestående av Jan-Åke Karlsson, Ola Molin och Henrik von Heijne. Emissionen riktar sig till Polyplank’s styrelse för kvittning av styrelsearvorden samt till Stångåkonsult i Kalmar HB för del av fodran på Polyplank.

De båda nyemissionerna innebär att aktiekapitalet ökas med 333 kkr genom utgivandet av 5 666 117 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Grunden för emissionskursen är marknadsvärdet, av kommissionen satt till 0,60 kronor

Framtidsutsikter
Polyplank AB kommer fortsättningsvis att utveckla sina miljövänliga produkter för fastighetssektorn och kan under 2009 och i framtiden, via förvärvet av OFK Plast AB, erbjuda ytterligare miljövänliga produkter såsom decking samt kanalisationer.

Förvärvet av OFK Plast AB ligger helt i linje med bolagets ambition att bli Nordens största tillverkare av trä- och polymerbaserade kompositer. Denna typ av kompositer är fortfarande relativt ny, men i exempelvis USA har denna typ av material tagit stora marknadsandelar från bl a tryckimpregnerat och ädelträ och vi ser en stor tillväxtmöjlighet inom detta område. Produkterna från Polyplank AB och dotterbolaget OFK Plast AB kommer att vara intressanta alternativ för Polyplank AB´s viktigaste målgrupp, fastighetsförvaltare. Materialen varken suger åt sig vatten eller ruttnar, är i det närmaste underhållsfria, har lång livslängd, kan återvinnas och är fria från giftiga impregneringsvätskor vilket passar utmärkt vid renovering eller nybyggnation.

Polyplank AB kommer även i framtiden att verka för ett hållbart samhälle och använda råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Detta tillsammans med en fortsatt utveckling och förfinande av våra produkters design och funktionalitet kommer att ge Polyplank AB stora möjligheter att ta marknadsandelar, bland annat inom området fastigheter.

Finansiering
Bolagets kortfristiga likviditetsbehov har garanterats av huvudägaren.
För att fortsätta Bolagets intensifiering av redan uppstartade utvecklings- och marknadssatsningar planerar Polyplank AB under 2009 att förstärka det egna kapitalet.

Skatter
Polyplank har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till ca 120 MSEK vid 2009 års taxering. Av försiktighetsskäl har ej någon uppskjuten skattefordran redovisats. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. På grund av tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut.”