Grattis till Borevind som har lämnat bokslutskommuniké. Vi citerar den helt enkelt men börjar med berättelsen om året som gick. Därefter siffror ur bokslutet. Slutligen vad som hänt efter bokslutet. Roligt med ett miljöteknikföretag som redan går med vinst.Inga bilder i dag. Jag har fått låna ett rum på Motala bibliotek. Vilken nostalgitripp! Här hänger litografier av min gamle teckningslärare i realksolan Bengt Hjertquist. Och mitt för näsan ett porträtt målat av min bortgångne farbror Lasse och utlånat av min kusin Birgitta. Absolut överraskning!  Klicka här för citat ur Borevinds kommuniké.

Året som gick
Under året har Borevind fortsatt sin förvärvsstrategi och ökade takten i investeringsarbetet. Året inleddes med att bolaget förvärvade 65 % av solpanelstillverkaren Gällivare PhotoVoltaic (GPV) och avslutades med en nyemission som inbringade 66,7 msek före emissionskostnader.  

Borevind har under 2008 följt strategin att investera i bolag inom förnybar energi som befinner sig i olika mognadsgrader och inom olika energisektorer. Genom konsolideringen av GPV omsatte Borevindskoncernen under året 650 msek med ett resultat efter skatt på drygt 10,2 msek. Av resultatet hänförs 34,9 msek till dotterbolaget GPV. Rensat för engångsposter av orealiserade valutadifferenser och nedskrivningen av innehavet i Rindi Energi AB överträffar koncernen det prognostiserade resultatet på 24 msek efter skatt.  

Omsättningen i GPV ökade jämfört med 2007 med 32,6 % från 490 msek till 650 msek. Prognosen om 631 msek överträffades.

I februari förvärvade Borevind 10 % av aktierna i det norska vågenergibolaget Langlee Wave Power AS och har option på att öka ägarandelen i bolaget.

Under februari erhöll Borevind en slutlig tilläggsköpeskilling för försäljningen av Storrun Vindkraft AB. Innehavet i vindkraftsprojektören RES Skandinavien avyttrades under mars. Sammantaget förstärkte affärerna Borevinds kassa med över 27 msek. I oktober förvärvade Borevind 20 % av aktierna i Storrun och är därmed långsiktig delägare i vindparken tillsammans med danska energikoncernen DONG Energy. Från Storrun räknar Borevind med ett årligt kassaflöde på 5 msek efter räntor och amortering från och med 2011.

Under december månad genomförde Borevind en företrädesemission som inbringade 66,7 msek före emissionskostnader.

Bolagets huvudkontor flyttades under andra halvåret från Orust till Göteborg.  

Bokslutet i siffror

• Nettoomsättning i koncernen uppgick till 650 464 tsek.
• Koncernens EBITDA uppgick till 49 561 tsek.
• Koncernens resultat efter skatt och engångsposter uppgick till 22 491 tsek varav 10 259 tsek hänförs till moderbolagets aktieägare.
• Gällivare PhotoVoltaic AB, GPV´s omsättning ökade från föregående år med 32,6% till 649 544 tsek.
• Resultatet efter skatt för GPV uppgick till 34 947 tsek.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,91 sek

Väsentliga händelser efter årets utgång

Den 1 januari 2009 tillträdde Michael Cederborg som VD för GPV AB.
Den 14 januari 2009 slutförde Borevind förvärvet av GPV genom att erlägga sista delen av köpeskilling om EUR 5,8 miljoner, terminssäkrat till 53 849 tsek.

Företrädesemissionen, som genomfördes under december månad 2008 registrerades under januari. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 5 055 832,20 sek fördelat på 25 279 161 aktier.
Den 4 februari 2009 utsågs Mats Swensson som tillförordnad VD för Borevind AB.

En stabil verksamhetsgrund men svårbedömt 2009
Genom kärninnehaven i GPV och Storrun har Borevind två verksamheter som både på kort och lång sikt förväntas bidra med betydande intäkter och kassaflöden.

Förnybar energi är en av de branscher som präglas av stark tillväxt och offensiva satsningar, men som också påverkas av en global finansiell oro och konjunkturnedgång som kan komma att påverka bolaget under året. Starka signaler på en fortsatt tillväxt inom förnybar energi är de beslutade stimulanspaket som startar i ett stort antal länder och i vilka förnybar energi ofta anges som en tillväxtmotor samt en förväntad återhämtning av konjunkturen. Styrelsens bedömning är att Borevind har en stabil verksamhetsgrund med stor utvecklingspotential.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2008.

Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 16 april 2009.