Vår länk BränsleceldelVindPropeller, Morhpic har lämnat bokslutskommuniké. Du hittar de i höger kolumn i kategorin FörnyarEnergi. Heller än att citera sifforna i denna tillväxtfas tror vi att koncernchefens kommentar ger den intresserade västenlig information

 

Koncenrchefens kommentar: 

”Den gångna perioden har i hög utsträckning präglats av arbetet med omstruktureringen av koncernens verksamhet. Genom förändringen får vi nu möjlighet att kraftsamla våra resurser och sätta fokus på de verksamheter som utgör våra kärnområden – bränsleceller och vindkraft. Som tidigare meddelats är avsikten att avyttra dotterbolaget Aerodyn och en process kring detta har påbörjats. Vi utvärderar även Dynamis ABs affärsmodell eller möjligheter att avyttra detta bolag. 

Bakgrunden till omstruktureringen är dels att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår kärnverksamhet, dels att möjliggöra en så effektiv drift av verksamheten som möjligt och därigenom spara kostnader. Att fortsätta arbetet med att identifiera besparingsmöjligheter hör till ett av våra högst prioriterade områden även under 2009.
Detta ska dock kombineras med en fortsatt offensiv marknadsbearbetning. Som tidigare VD för vår bränslecellsverksamhet vet jag hur stort intresset för såväl bränsleceller som vår teknik inom området är. Inom de kommande 10 åren kommer vi att få uppleva en enorm förändring när det gäller generering och konsumtion av el. Vi kommer att få se effektivare batterier, men även helt ny teknik, varav bränslecellstekniken är en.
I det korta perspektivet har dock marknadsläget försvårats. Den försämrade världsekonomin i kombination med den globala finanskrisen innebär stora utmaningar även för vårt marknadssegment. Framför allt märks detta genom längre beslutsprocesser och framskjutna investeringar. Det är bland annat mot bakgrund av detta som styrelsen upphävt de långsiktiga finansiella målen.
Nettoomsättningen för perioden visar på en ökning jämfört med samma period 2007. Förbättringen är till största del hänförlig till Morphic Wind och den successiva vinstavräkning som löpande sker i Dyna Winds kundprojekt, exempelvis första etappen av resningen av Vindpark Vänern i vecka 15 2009. Orderboken har under perioden minskat och minskningen motsvaras i princip av periodens nettoomsättning för Morphic Wind. Efter periodens slut har affärsområden Morphic Fuel Cells emottagit order från ett flertal kunder vilka är strategiskt viktiga för koncernen. Trots detta är vi inte nöjda med utvecklingen av orderboken och stor kraft läggs på att intensifiera marknadsbearbetningen utifrån det produkterbjudande koncernen har. Under perioden har därför ett flertal nyckelpersoner anställts till Morphic Fuel Cells marknadsorganisation.
Efter de omstruktureringar som koncernen genomfört under hösten med mera tydliga affärsområden och den rådande marknaden framkom indikationer på att nedskrivningsbehov kunde föreligga i koncernens tillgångar i dotterbolag. Efter nedskrivningstester av koncernens tillgångar identifierade koncernen ett nedskrivningsbehov om 135,6 MSEK.
Jag ser framför mig att 2009 kommer bli ett intensivt år för Morphic. Med stort fokus på den pågående processen att finna industriella partners till vår vindverksamhet, avyttra Aerodyn och Dynamis, samt fokusera på att marknadsintroducera våra produkter utan att äventyra vår likviditet. I en utmanande marknad skapas möjligheter genom ett starkt produkterbjudande som både skapar aktieägarvärde och miljöförbättringar.
Karlskoga i februari 2009

Martin Valfridsson, VD och Koncernchef”

LÄNK till hela Boskultskommunikèn: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/4C/14/wkr0003.pdf