Det är så roligt att vår länk KvicksilvfriSparlyse utsågs till bästa miljönyhet i februari genom vår nätröstning. Du hittar länken i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska. På flera sätt kändes valet nästan självklart. Företaget utvecklar sedan länge en revolutionerande innovation för allmänn belysning.

Med avtalet kanske man besegrar två av de största hindren på vägen mot marknaden. Det första är att resurser för forskning och utveckling tar slut. Det andra är att marknadens giganter blockerar det lilla företaget med innovationen. Men med samarbetsavtalet står partnern för resurser till produktutveckling. Nu är ett internationellt storföretag direkt engagerat i eventuella produkter. Då är det mycket svårare att blockera innovationens väg till marknaden.

Sedan slutet av januari är Lightlab en av de miljöinnovationer vi följer på börsen. För reflektioner om aktien hittar Du länk till vårt första inlägg 24/1 om företaget längst ner i detta inlägg. Där hittar Du också länk till den bästa svenska miljönyheten i februari. Nedan fokuserar jag teknikens möjligheter och historien. Historien bidrar till insikt om hur tufft det kan vara för en innovation på väg mot marknaden.

De främsta fördelarna med LightLabs teknik jämfört med tekniken i dagens lampor är att lampan är helt fri från tungmetaller som exempelvis kvicksilver, att den är energisnål samt att den tänds med omedelbar verkan. Bilden på lampan är från hemsidan som också är källan för all annan information i detta inlägg. Klicka här för vidare information och för länkarna.

LightLab har utvecklat en metod för att framställa energisnålt ljus, helt utan kvicksilver. Det möjliggör förbud mot kvicksilver och skärpta krav på energiförbrukning.  Dagens energisparlampor tillverkas i princip på dispens. Användandet av kvicksilver är strängt reglerat. Lampor får dock tillverkas för att de sänker energiuttaget. Den kvicksilverfria energisparlampan är den första produkten från Lightlab. Den kan mycket väl komma att bilda grund för en ny, miljövänlig, standard.

Ligthtlabs mål är att kontraktera distributörer och industriella partners för att marknadsföra och tillverka produkter baserade på LightLabs patenterade teknik. Men det är ju svårt innan den är helt färdig att användas. Med i båten mot framtiden är Styrelsens Ordförande Erik Åsbrink.

Tekniken i lampan bygger på två fysikaliska fenomen. Det är fältemission och katodluminicens. Enkelt förklarat innebär det att ljus skapas genom att ett elektronflöde genereras i en kall katod av kol i lampans mitt. Elektronerna skickas ut från katoden och träffar insidan av ett lampglas i vakuum. Det är belagt med ett luminescerande pulver och ett mycket tunt skikt av aluminium. Då blir det ljus.

Grundprincipen för katodluminicens är känd sedan länge och används bland annat i TV-apparater. Men ingen, förutom LightLab, har utvecklat tekniken för allmänbelysning. På bilden se Du VD Bo Madsen och Forskningschefen Qui-Hong Ho.

 Historien till nu

Precis som för många andra innovationer är det en lång väg från början till marknaden. Nedan är några milstolpar jag tagit från hemsidan. Jag gör det för att belysa vilken kamp och enträgenhet som ofta krävs för att nå kommerssiell framgång.
 

 

Redan 1996 köper LightLab rättigheter, patent och material till forskning relaterad till fältemissionskatoden. Verksamheten etableras vid Chalmers Teknikpark i Göteborg och ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola inleds. De närmaste åren är det prototyparbete och patentskydd som är viktigt. Men 1998 bjuder man in allmänheten att teckna aktier genom en nyemission. Därefter har jag räknat till fem emissioner till hittills.

 

År 2001 visar LightLab officiellt sin kvicksilverfria lågenergilampa. Implementering av LightLabs produktions-teknik påbörjades under sommaren i Kina. Följande år blir provserier av den kvicksilverfria lågenergilampan för att testa produktionsprocesserna och fåinformation kring lampans tekniska design. Under januari färdigställdes ett laboratorium i Taiwan för tillverkning av katoder likväl som fortsatt utvecklingsarbete.

 

2003 fokuseras utvecklingsarbetet till dotterbolaget LightLab Asia i Taiwan. En ny prototyp färdigställdes och lampans komponenter förbättrades ytterligare. Produktionsmetoder och processer utvärderades, förenklades och förbättrades. Vid årsskiftet tillverkades ett hundratal lampor, som utvärderades både i Taiwan och Sverige. Nästa år fortsatts förbättringar i prestanda och av de tekniska förutsättningarna för serieproduktion. I slutet av februari tecknas ett avtal med Master Piece ABs ägare om att förvärva företagets lampdivision Bright Europe AB.

 

2005 får Light Lab preliminärt besked om EU-stöd till utvecklingsprojektet NANDOS tillsammans med fem europeiska universitet. Projektet ska ge en ny generation lysdioder som kan komma att revolutionera belysningsmarknaden. Utvecklingen intensifieras och nya varianter av lyspulver testas.  Light Lab koncernen ombildas och utvecklingen av lampan knoppas av i ett nytt bolag – Light Lab Sweden AB (dvs dagens Light Lab). Följande år fortsätter utveckling av den egna lampan. Allt bättre prestanda uppnås. Verksamheten inom Bright Europe AB avvecklas och försäljningen av importerade lågenergilampor i egen regi avbryts. Light Lab Asia blir helägt genom förvärvet av de sista utestående aktierna.

 

Utvecklingen av en ny generation lysdioder inom ramen för NANDOS-projektet fortsatte 2007 med goda resultat. Därvid undersöks även nya applikationer inom t.ex. biofotonik, dvs medicinsk behandling med hjälp av ljuskällor. Ett laboratorium vid KTH i Stockholm etableras därefter i syfte att bedriva forskning inom just biofotonik.  Under sommaren uppnås ljusflöden på över 3 000 lumen vid tester i laboratoriet i Taiwan. De markant förbättrade ljusflödena gör att fokus successivt skiftas till en förbättring av lampans livslängd och energieffektivitet.

 

Under 2008 intensifieras utvecklingsarbetet och flera viktiga framsteg görs.  Samtidigt förbättras energieffektiviteten till 30 lumen/watt från tidigare 20 lumen/watt. Fokus läggs på ökad livslängd och lägre energiförbrukning genom framtagande av nya elektronikkomponenter och ett anpassat lyspulver. En ny metod att applicera lyspulver bidrar till att väsentligt förbättra lampans ljuskvalitet. 

Flera nya och kommersiellt intressanta applikationer av Light Labs teknik och komponenter identifieras och utvärderas. Utvecklingen av dessa områden drivs parallellt med lampan. I mars tillträder en ny styrelse och i maj utses ett nytt vetenskapligt råd bestående av flera framstående forskare och experter.

Fortsatta förbättringar och utbyggnader av laboratoriet i Taiwan görs samtidigt som flera nyckelpersoner rekryteras i syfte att påskynda utvecklingsarbetet.

Och sedan är vi framme vid februari månads bästa miljönyhet. Med denna genomgång av historien hoppas jag att Du delar de många röstandes uppfattning att vi ska alla vara riktigt glada åt Produktutvecklingsavtalet med Teco.

Länk till februari månads bästa miljönyhet: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlabsamarbete

Länk till första inlägg om Lightlab: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-innovation-for-kvicksilverfri-lagenergilampa-lyser-borsen