Miljöteknik som går med vinst. Det är ju verkligen glädjande. Det är Borevinds filosofi. Årsredovisningen är spännande läsning. Siffror och mycket annat är samma som vi skrev om vid Bokslutskommunikén, länk till vårt inlägg längst ner.  Men nedan redovisar jag andra intressanta delar ur Årsredovisningen. Bilden är från GPV:s hemsida. Klicka här för mer ur Årsredovisningen och personliga kommentarer.

Personliga reflektioner: Gällivare Photovoltaic (GPV) står för ca 80 % av det bokförda värdet i Borevind. Storrun (vindkraftverk) representerar drygt 10 % och resten fördelas på Rind (Biobränslen) och Langlee (vågenergi). I GPV har man majoritet, medan det är starka minoritetsposter i Storrun och Langlee.

Bolaget står och faller så vitt jag förstår i dagsläget helt med GPV. Eget Kapital utgör 40 % och kortfristiga skulder  25 % av KomcernBalansräkningen. På Tillgångssidan utgör omsättningtillgångarna 40 % och Goodwill 31 %. Borevind skriver om Goodwill: ”Goodwillen i det förvärvade bolaget är hänförlig till tillväxtpotentialen i lönsamhet samt synergieffekter med intresseföretag inom koncernen. …. Återvinningsbart belopp för kassagenererande enheter fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärden….. uppskattade framtida kassaflöden ….. som täcker en femårsperiod. Kassaflöden bortom …. extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt. …..antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden ….. En diskonteringsränta om 9 % har använts. 

GPV beskrivs ha tryggad avsättning och tryggade leveranser av solceller i fem år framåt. Rimligtvis har de kalkylerade priset använts vid Goodwill beräkningen. Kunderna har rimligen stark politisk uppbackning. Jag tror att den största risken skulle vara ett tekniskt genombrott som radiklat sänker kostnaden för konkurrenters tillverkning av solpaneler. Men jag tycker inte risken i bolaget verkar vara större än för flera av de andra miljöteknikbolagen. Och Kassaflödet är positivt.

Roligt att notera att de lyckats få in min gamle bekant från KanEnergi, Mats Rydehell i Styrelsen. Det stärker mitt förtroende för bolaget. 

Med denna koncentration mot ett innehav blir investmentsbolagets resonemang om riksspridning en kärnfråga.

Så här skriver Borevind i Årsredovisningen: ”Investeringarna fokuseras på de områden inom förnybar energi som har störst potential. Samtidigt sker en riskspridning, alltifrån entreprenörsdrivna bolag i tidig tillväxt till tjänste- och industriföretag och bolag med energiproduktion. Borevind fördelar investeringarna efter förväntat positivt kassaflöde tillbaka till ägarna, enligt kort- (1-3 år), medel- (3-5 år) och långsikt (5-7 år)”.

Ur VD-ordet citerar jag: ”Vår satsning i solcellspaneltillverkaren Gällivare Photovoltaic, GPV, dominerar idag vår portfölj. Avsikten att marknadsintroducera GPV ligger fast och processen har inletts. Introduktionen av GPV kommer att genomföras när marknaden är fördelaktig.

Att vi genom GPV nu helt förvärvat det delägda portföjlbolaget Switchpower är också i linje med vår strategi att utnyttja synergieffekter. Switchpower är nu ett helägt dotterbolag till GPV, som därmed har tagit ytterligare ett kliv i värdekedjan mot slutkunden. Förvärvet ökar mervärdet för GPV:s kunder och därmed marginalen i den nybildade GPVkoncernen. Borevind avser att långsiktigt kvarstå som den största ägaren i GPV med ett industriellt ägaransvar. I samband med den kommande börsintroduktionen kan dock Borevind realisera delar av sitt innehav och därmed frigöra kapital”.

”Med de investeringar som gjorts under 2008 har vi lagt en solid grund för positiva kassaflöden och fortsatta investeringar. Våra förutsättningar är goda. Borevind har en liten och kostnadseffektiv organisation. Vi har en styrelse med bred och djup kompetens inom investeringsverksamhet och förnybar energi och vi har en ambition att fortsätta att växa.”

Länk till inlägg om Boksultskommunikén: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/borevind-bokslut

Länk till Årsredovisningen: http://www.borevind.se/admin/bildbank/uploads/Dokument/Arsredovisningar/Borevind_AR_08_(2).pdf