Opcon har tecknat en bindande avsiktsförklaring om att förvärva
75 procent av Saxlund Holding AB. Det är en av norra Europas absolut ledande
leverantörer av utrustning till bioenergianläggningar. Saxlundkoncernen omsatte
räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr, med ett positivt rörelseresultat. För att ge snabb information har jag nedan bara kopierat in Pressmeddelandet. Klicka här för mer information.

Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde
Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl
etablerade kund- och leverantörsnät, inte minst i Europa. Samtidigt stärker det
Opcons ställning inom främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än
mer av helhetslösningar.

Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden
där bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska
marknaderna, med höga elpriser, stor miljömedvetenhet och subventioner för
förnyelsebar energiproduktion, närvarar koncernen via egna bolag medan
representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom
bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-, slagg-, ask- samt
avfallshantering.

– Vi skapar nu en väsentligt slagkraftigare organisation internationellt.
Särskilt gäller det den växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora
synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE)
som erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av
Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp
räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi
där vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta efterfrågan. Samtidigt
får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma
kunder, där våra system för waste heat recovery, antingen för elproduktion eller
för torkning av biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och
koncernchef, Opcon AB.

– Det här innebär också att vi skyndar på steget ut i Europa för våra produkter
och system för bland annat elproduktion ur spillvärme, som Opcon Powerbox. För
såväl Opcon som för Saxlund innebär det också att vi kan erbjuda en bredare
produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. När affärsområdets
internationella närvaro ökas på det här avgörande sättet leder det också till
möjligheter att effektivisera och koordinera produktion och säljarbete
ytterligare, säger Rolf Hasselström.

Saxlund har under de senaste sex åren haft en genomsnittlig EBIT-marginal på 3
procent och har likt andra påverkats negativt av finanskris och lågkonjunktur,
vilket påverkar såväl omsättning som resultat negativt. På kort sikt är därför
bedömningen att såväl omsättning som resultat kommer att sjunka. Inom något år
bedöms dock utsikterna för såväl stärkt lönsamhet som tillväxt som mycket goda
med de stora synergier som Opcon ser i kombinationen av verksamheter.
Köpeskillingen består av nyemitterade aktier i Opcon samt en kontantdel, värdet
fastställs på tillträdesdagen. Transaktionen är bl.a. villkorad av att
bolagsstämman i Opcon utfärdar ett bemyndigande till styrelsen att genomföra en
emission som avviker från befintliga aktieägares företrädesrätt.