Sverige satsat stora pengar på att utveckla vindkraften för olika situationer. Energimyndigheten har beviljat 234,1 miljoner kronor till tre projekt för vindkraftutbyggnaden i Sverige. De ska driva på och utveckla marknaden. Det gäller problem med is i fjällmiljö, hinderbelysning och hantering av mycket höga torn, samt jämförelse av projekt med vindkraft över skog. Bilden visar Flickrs bästa bild för att visa utveckling från äldre mot modernare vindkraft. Se hur segelfartyget är på väg ut åt vänser i bilden.

Den totala investeringskostnaden för projekten är cirka 3,6 miljarder kronor, inklusive ett tidigare beslut gällande Storrun i Krokoms kommun. Bakgrunden är det statliga stödet till så kallade Pilotprojekt på vindkraftområdet, som har en budget på 350 miljoner kronor för perioden 2008-2012. Klicka här för med information!

– Vindkraften i Sverige kommer att ge ett betydande bidrag till elförsörjningen. Den kunskap och erfarenhet som byggs upp i olika projekt ger också en industriell utveckling som skapar jobb och ekonomisk tillväxt, säger Generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Stödet ska minimera kostnaderna för en storskalig vindkraftsutbyggnad. Det kan utgå till såväl större etableringar på land som till havs som till insatser för bättre kunskaper kring vindkraftens effekter.

o2 Vindkompaniet AB, Frösön – Storskalig vindkraft i fjällmiljö har fått stöd med 69 100 000 kronor, vilket utgör 5,8 procent av projektkostnaden. 30 vindkraftverk byggs vid Glötesvålen i Härjedalens kommun eller i Sjisjka, Gällivare kommun. Installerad effekt är 90 MW och elproduktion cirka 260 GW per år.

Huvudsyftet med o2 Vindkompaniets projekt är att utveckla avisningssystem för vindkraftturbiner i fjällmiljö samt att utföra ismätningar för prognos. Nedisningsmätningar och prototyptester av avisningssystemet kommer att utföras på de två nedisningsdrabbade platserna Bliekevare och Aapua. Målet med projektet är att den framtagna avisningsutrustningen ska finnas monterad på de 30 vindkraftverk som planeras att uppföras på Glötesvålen eller på Sjisjka.

Svevind AB – Storskalig vindkraft i norra Sverige får 115 000 000 kronor. Det är 9,9 procent av projektkostnaden. Svevind AB planerar att uppföra 12 vindkraftverk på 2 MW på Dragaliden i Piteå kommun. På Gabrielsberget i Nordmaling ska 20 av 40 vindkraftverk med en effekt på 120 MW uppföras. Det är en av de hittills största anläggningarna som fått tillstånd i Sverige.

Energimyndigheten har gjort bedömningen att ett pilotstöd till Svevind AB är avgörande för att projekten på Dragaliden och Gabrielsberget ska kunna genomföras utan att behöva skjutas upp allt för länge på grund av den finansiella och ekonomiska krisen. Projekten bedöms vara av stor vikt för den fortsatta storskaliga utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Att få till stånd en etablering på Dragaliden är viktigt eftersom det är ett pilotprojekt där effekterna av den första etableringen kommer att utvärderas och återkopplas för en framtida utbyggnad av Markbygden i stor skala. I ett svenskt perspektiv är den planerade anläggningen på Dragaliden tekniskt banbrytande med höga torn på 138 meter. Projektet innehåller viktiga utvecklingsinsatser kring bl.a. hinderbelysning, transporter och resning av mycket höga torn.

Gabrielsberget är ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten som har fått miljötillstånd. Det kommer sannolikt att ge betydande erfarenheter inför den fortsatta utbyggnaden av Markbygden. Jämförelser mellan de två etableringarna kommer bl.a. att kunna göras kring hur avisningssystemen fungerar i olika geografiska miljöer samt hur olika typer av skogsmiljöer inverkar på vindkraftverkens produktion.

Arise Windpower AB – Storskalig vindkraft i södra Sveriges skogsområden får stöd med 50 000 000 kronor. Det  utgör 5,9 procent av projektkostnaden. Projektet inkluderar tre etableringar i skogsmiljö på väst-, ost- och sydkusten: Oxhult, Karlskrona och Mönsterås. Stöd till de tre etableringarna i Oxhult, Karlskrona och Mönsterås innebär en spridning av pilotmedel till flera etableringar i skogsmiljö i södra Sverige. Detta kompletterar den geografiska fördelningen av pilotstödet och innebär möjligheter att kunna jämföra tre olika skogsprojekt på väst-, syd- och ostkusten som påverkas av olika vindförutsättningar, terrängförhållanden mm.