Borevind har genomfört sin årsstämma och lagt ut protokollet på nätet. Det är ett investmentbolag som fokuserar miljöteknik. Stämman i publika AB har ju flera uppgifter. Formellt sett tycker jag de viktigaste är att överväga ansvarsfrihet för styrelsen och att utse ny styrelse.  

Normalt är jag för lat att läsa stämmoprotokoll med större eftertanke. Där finns ju sällan några nyheter att tala om.  Men för miljöteknikportföljen mot AktieSM köpte jag lite Borevind. Så på med de ”elaka” granskande ögonen. Bilden från Flickr får illustrera huvuddelen av stämmans diskussion. Vem ska få chans köpa aktier till reducerat pris?  Du som tycker att bolagsstämmor eller Borevind är extra roligt kan klicka här!

Först noterar jag med glädje att den aktieägare som kom med ett eget förslag till stämman har utsetts till justeringsman och godkänt Stämmoprotokollet.

Styrelsens Ordförande valdes till Ordförande för stämman. Jag tycker inte det är idealiskt att den vars arbete ska granskas sitter ordförande för mötet där granskningen godkänns. I fallet Borevind är det extra känsligt. En huvuddel av kapitalet ligger i solcellstillverkaren Gällivare Photovoltaics. Det är ny miljöteknik inom en sektor där teknikutvecklingen är mycket snabb. Borevind avser börsnotera GPV, men behålla en stor del av företaget. Det är naturligtvis enklast att ligga kvar med ett stor ägande och chansa på att det håller. Men hur bra är det? Jag hade gärna sett ett fördjupat resonemang av det i ett referat av en VD-presentation från stämman.

Det mesta av stämmoprotokollet var som väntat. Det är normalt bra. Det heter ju att hälsan tiger stil. Några punkter bllir till diskussion vid de flesta stämmor.

Ersättning till ledande befattningshavare är en sådan. Den rörliga delen i sådana program har generellt fått berättigad kritik under det senaste året. Personligen förstår jag inte hur man ska kunna göra program för detta utan att de premierar relativt kortsiktig redovisad lönsamhet före det som är långsiktígt bäst för företaget. Borevinds program se rätt OK ut. Där finns också personaloptioner för alla anställda. Frågan är alltid vad de anställda betalar för dessa. Rena gåvor leder sällan till effektivt utnyttjande av en produkt.  De förslag som presenterades för stämman tyder på att Borevind har ett bra upplägg för priset på sådana.

 ”Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till årsstämma 2010, vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare besluta om
(i) nyemission av högst 10.000.000 nya aktier och/eller
(ii) emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av högst 10.000.000 nya aktier och/eller
(iii) emission av konvertibler med åtföljande rättighet och/eller skyldighet att konvertera till högst 10.000.000 nya aktier,
dock att sådan emission/emissioner inte får medföra att antalet aktier efter utnyttjandet av nyemission/teckning av nya aktier/konvertering, totalt överstiger 44.000.000, eller att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen.”

Aktiespararna, företrätt av Claes Fallenius, anförde uppfattningen att det föreslagna bemyndigandet resulterar i för stor utspädning för aktieägarna och att varje emission bör behandlas i en extra bolagsstämma.” 

Min kommentar: Styrelsen får alltså lämna ut en tredjedel av bolaget utan att höra aktieägarna. Naturligtvis är det bra med visst handlingsutrymme för styrelsen. Men behöver det vara så stort. Å andra sidan kan Aktiespararnas förslag uppfattas som väl hämmande.

En aktieägare, Stefan Henriksson framlade ett alternativ till Styrelsens förslag till optionsprogram. ”Aktiespararna, företrätt av Claes Fallenius, yrkade avslag. Efter omröstning konstaterades att aktieägarens förslag till beslut om emission biträddes av 87 procent av de röstberättigade aktieägarna (24.000 avslagsröster och 91.455 nedlagda röster), varför aktieägarens förslag till beslut om emission inte erhållit erforderlig majoritet, d v s inte biträtts av 9/10 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.”

I båda förslagen skulle TO erbjudas till marknadsmässigt pris. Styrelsens föreslog 345 000 TO till alla anställda, med gräddfil för två VDar. Stefan föreslog 60 000 TO till Styrelsens medlemmar. Motiven till förslagen var ett utökat engagemang för bolagets från de anställda respektive Styrelsen.

Valberedning: Aktiespararna, företrätt av Claes Fallenius, anförde synpunkten att valberedningen skall utses vid årsstämman. Beslöt stämman att inför nästa årsstämma beakta förslaget och intill dess anta styrelsens förslag om hur valberedningen skall utses.

Det låter tillsammans med Ordförandens tack för förtroendet att leda stämman som en utmärkt avslutning till detta referat av protokollet.