Morphic gör en riktad nyemission. Den sker med åsidosättande av aktieägares företrädesrätt. Den ger en utspädning av aktiekapitalet med ca 10 %. Kursen ca 70 % av fredagens slutkurs.  Många med mig kan undra om det verkligen redan ska vara nödvändigt? Kan det vara en orsak till att grundarna lämnat ledande positioner i företaget? Klicka här om Du är intresserad av bolagets pressmeddelande. ”Vårt arbete med att renodla verksamheten med fokus på lönsamhet och reducerad kostnadsmassa löper enligt plan. Den globala finanskrisen påverkar oss dock alltjämt negativt, framför allt genom att den omöjliggör lånefinansiering och orsakar förseningar i pågående affärer. Nyemissionen säkerställer vår likviditet och skapar flexibilitet och handlingsfrihet i pågående diskussioner med såväl nya som gamla affärspartners” säger Morphics IR-chef Johannes Falk i en kommentar.

Nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande. 32,7 miljoner B-aktier emitteras till emissionskursen 1 SEK per aktie. Nyemissionen tillför bolaget 32,7 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms vara begränsade till administrativa kostnader. Nyemissionen har riktats till en grupp investerare i vilken bland annat Östersjöstiftelsen ingår. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets styrelse har bedömt att bolaget har behov en starkare likviditet då lånefinansiering inte kan erhållas på för bolaget acceptabla villkor. Bolagets styrelse har även bedömt att tidsutdräkt och kostnader förenade med en företrädesemission utgör tillräckligt starka skäl för bolaget att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med investerarna och bedöms i rådande marknadsklimat vara marknadsmässig med beaktande av emissionsvolymen och tidsfaktorn. Detta bekräftas även av ett oberoende värderingsutlåtande som lämnats till Morphics styrelse i samband med emissionen. Av utlåtandet framgår att teckningskursen är rimlig och att den ligger på en nivå som är god både för bolaget och för befintliga aktieägare.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget till 360 514 044, varav 11 968 000 A-aktier och 348 546 044 B-aktier. Nyemissionen medför en utspädning av aktiekapitalet om cirka tio procent.