Vår länk KvicksilverfriSparlyse, LightLab, kallar till årsstämma tisdagen den 9 juni 2009, klockan 15.00 på Hilton i Stockholm. Bland de intressanta punkterna på dagordningen tycker jag är anförandet av verkställande direktören Bo Madsen. Den innehåller också flera förändringar av villkoren för aktieägarna. Klicka här för mer ur pressmeddelandet om årsstämman. 

På dagordningen är också beslut om ändring av bolagsordningen. Bolagets aktiekapital ska ändras från att vara lägst 500.000 kr och högst 2.000.000 kr till att vara lägst 1.250.000 kr och högst 5.000.000 kr, samt (ii) att bestämmelsen om antalet aktier i bolaget (§ 5) ändras från att vara lägst 2.500.000 och högst 10.000.000 till att vara lägst 6.250.000 och högst 25.000.000. 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningen § 8 andra stycket ska ha följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri”. Styrelsen föreslår också att beslutet  ska vara villkorat av att ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft. 

Styrelsen föreslår också att den under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, får fatta beslut om nyemission på marknadsmässiga villkor av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 1.000.000 aktier tillkommer.

Beslut enligt de tre föregående styckena kräver att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningen har ännu inte presenterat något förslag.

Handlingar till stämman kommer på bolagets hemsida www.lightlab.se senast den 26 maj 2009. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.