I dag kom Valberedningens förslag till styrelse i miljöteknikens Morphic. Grundarna Peter Enå och Kurt Dahlberg har tidigare lämnat sina styrelseuppdrag. Men de var med i Valberedningens arbete till och med 10 maj. Sedan lämnade de den och biträder tydligen inte Valberedningens förslag. I VD-ordet till Årsberättelsen som kom 30/4 uttalar man klarare än jag sett tidigare att Vindkraftsverksamheten ska avveceklas. Du hittar bolagets hemsida bland våra länkar till miljöinnovationer i höger kolumn. Den heter BränslecelldelVindPropel och är i kategorin FörnyarEnergi. Klicka här för vidare vald information ur VD-Ord och Pressmeddelande om valberedning.

Ur Årsredovisning för 2008 har vi tittat lite i Martin Valfridsons VD-ord.  

…..
”Effektivisering av organisationen är nödvändig. Jag bygger upp ett mindre och mer marknadsinriktat bolag med ett tydligt kundfokus. Besparingar sker genom omprioriteringar, rationaliseringar och avyttringar av sidoverksamheter. Under det senaste halvåret har ett antal åtgärder genomförts för att bygga en stabil bas för vår fortsatta verksamhet. Bland annat har vi skapat en koncerngemensam säljkår, för att snabbare kunna introducera våra produkter på marknaden och generera positiva kassaflöden och hållbar lönsamhet.”

”En stark fokusering på koncernens likviditet är nödvändig för fortsatt verksamhet. Kostnaderna måste sänkas samtidigt som förutsättningarna för fortsatt utveckling måste säkras. Detta är en stor utmaning som vi dock är övertygade om att vi kommer att klara. Trots den globala finanskrisen, som kortsiktigt påverkat orderingången och förseningar i avrop gentemot ramavtal, drivs marknaden av efterfrågan på produkter som snabbt minskar utsläppen av de för miljön och klimatet så skadliga växthusgaserna.”

 ”Morphic har under året fortsatt att bygga upp svensk vindkraftsindustri och skapat förutsättningar för nya starka aktörer. ….. Trots att den aggregerade försäljningsvolymen för levererade och pågående vindprojekt nu uppgår till cirka 1,5 miljard så har den ändå inte kunnat täcka våra kostnader. ….. I november inledde vi därför en process för att sälja hela eller delar av vindkraftverksamheten. …….. Målsättningen är att denna process skall vara avslutad under 2009”.

”Utvecklingen under de senaste åren indikerar att vi står inför en stor förändring när det gäller generering och konsumtion av el. Vi kommer att få se effektivare batterier, men även helt ny teknik, varav bränslecellstekniken är en, då den inte ersätter batterier utan snarare är att se som en kontinuerlig batteriladdare. Vårt erbjudande inom bränslecellsområdet omfattar såväl kompletta bränsleceller som kritiska komponenter och teknik för produktion av vätgas. Bland annat har vi tagit emot ett antal order från ett flertal strategiskt viktiga kunder och våra utländska dotterbolag har framgångsrikt färdigställt och levererat utrustning mot tagna order.”

”Exergy Fuel Cells har ingått ett distributionsavtal med till exempel en återförsäljare av fritidsprodukter som vill marknadsintroducera våra bränsleceller och inkludera dem i sin katalog av standardprodukter. Detta öppnar upp för att vi kan sälja våra produkter till hela fritidsmarknaden, till exempel, husbilar, segelbåtar och husvagnar. Helbio i har lyckats omvandla metangas med vår egenutvecklade reformeringsteknologi från ett avloppsreningsverk som ger mycket god prestanda. Intresset är stort och vi marknadsbearbetar nu den europiska marknaden för sådana system. Inom Cell Impact väntas en ökad orderingång gradvis leda till större volymer och därmed bättre lönsamhet. Fordons- och konsumentelektronikindustrin fortsätter sina aktiviteter och antalet samarbetsavtal ökar ständigt beträffande vår unika produktionsteknologi.

”En framgångsrik försäljning av vindkraftverksamheten kommer att ge Morphic finansiella resurser att utveckla bränslecellsverksamheten och också utrymme för fortsatta investeringar inom närliggande områden som erbjuder synergier för en i närtid tillgänglig marknad.”

Morphics valberedning föreslår inför årsstämman den 27 maj, kl 10.30, i Karlskoga, omval av Anette Myrheim och Peter Ekenger samt nyval av Staffan Ahlberg (ordförande), Jan Rynning, Bo Hedenström, Jan Alvén och Henrik Bonde. Kjell Östergren har avböjt omval.

Till valberedning har tidigare utsetts Kåre Gilstring (ordförande), representant för Mariegården Investment AB, Kurt Dahlberg, för egen räkning, Thomas Ehlin, representant för Nordeas fonder, Peter Enå, för egen räkning samt Peter Ekenger.

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Ledamöterna Peter Enå och Kurt Dahlberg frånträdde sina befattningar i valberedningen den 10 maj 2009 och meddelade samtidigt att de inte står bakom valberedningens förslag. Peter Enå och Kurt Dahlberg har dock deltagit i valberedningens hela arbete fram till deras avgång. Valberedningens förslag stöds för övrigt av Jan Alvén och Kjell Östergren som är de till röstetalet 5:e och 6:e största ägarna i Morphic.

 Ändring av i kallelsen till årsstämma angivet förslag om principer för valberedning inför årsstämman 2010

 Med avvikelse för vad som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman föreslår valberedningen att årsstämman beslutar om inrättande av en valberedning inför årsstämman 2010 enligt följande principer:

 En valberedning ska utses bestående av representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut: i) förslag till val av ordförande vid stämman, ii) förslag till val av styrelseledamöter, iii) förslag till val av styrelseordförande, iv) förslag till styrelsearvoden, v) förslag till ersättning till bolagets revisor samt vi) förslag till principer för utseende av valberedning.

 

Skälet till ovanstående förändring är att valberedningen skall representera en högre andel av ägandet i bolaget.

Närmare om den föreslagna ordföranden:  

Nyval av Staffan Ahlberg (f. 1944) är civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ahlberg inledde sin karriär som managementkonsult på PA International 1968, där han snart blev ansvarig för företagets verksamhet inom datasystem. 1984 knoppades verksamheten av och noterades därefter på Stockholmsbörsen under namnet IBS AB. Under Ahlbergs ledning etablerade sig företaget som en av de ledande aktörerna inom ERP (Enterprise Resource Planning) system. Efter att under 2002 ha lämnat den operativa rollen som VD, har Ahlberg verkat som styrelseledamot i ett flertal styrelser, bl.a. ENEA AB, ProAct IT Group AB, Catella AB samt Glocalnet AB. Ahlberg är idag styrelseledamot i Sagentia plc, noterat på Londonbörsen, samt ett flertal andra, privatägda, företag. Ahlberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.