Fjolåret slutade i dur för Polyplanks miljöteknik. Bolaget är vår länk KompositÅtervinnPlastTrä. Första kvartalet 2009 fortsätter i samma stil. Hemsidan har förbättrats kraftigt sedan jag senast var där. Ta en koll! 

Bolaget har fått ett genombrott på marknaden och orderläget har förbättrats kraftigt. 😀 En unik metod för bearbetning av plastråvaror har driftsatts. Detta innebär stor tillgång till en plastråvara till låg kostnad. En intern översyn av koncernens kostnader och framtida synergieffekter har i samband med det nyligen förvärvade bolaget OFK Plast AB intensifierats. Vi firar med bild från hemsidan på Polyplanks SR200 för snabbt uppförande av insynsskydd eller bullerdämpande skärmar. Passar även som terrassavskiljare. Klicka här för mer information ur Pressmeddelanden.

Siffrorna för första kvartalet:

* Omsättningen för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,4).
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (0,3). Under 2008 erhöll bolaget ett flyttbidrag á 4,6 MSEK.
* Samgåendet med OFK Plast AB har påverkat koncernens resultat med -1,3 MSEK.
* Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (0,2). Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,01).
* Totala orderingången 20,3 MSEK (15,7).

P.g.a. av oklarheter i tolkning och tillämpning av den s.k. LEO- lagen i samband med Polyplank AB (publ)´s förvärv av OFK Plast AB kommer därför årsstämman att skjutas fram till den 30 juni 2009. Dagordningen föreslås då också omfatta beslut angående OFK Plast AB.

Inledningen av året har omsättningsmässigt utvecklats bra. Polyplank AB´s satsning mot fastighetssidan utvecklas positivt och följer de tillväxtmål som bolaget förväntat.
Bolaget känner av konjunkturnedgången genom en ökad prispress på produkterna. Dock har bolaget ett bra orderläge för kommande kvartal. Investeringen i OFK Plast AB har och kommer att belasta bolagets likviditet samt resultat under inledningen av 2009. OFK Plast AB´s produkter är säsongsberoende och orderläget kommer att förbättras under året.

Bolaget bearbeter ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know-how. På hemmamarknaden går försäljningen till fyra segment

1. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom profiler och system till fastighetssektorn. Betydande satsningar har gett bra resultat. Den via OFK Plast AB förvärvade produkten BeachPlank för bl.a. terrasser och poolområden, har i många andra länder fått ett starkt fäste. Bolaget förväntar sig en bra utveckling för denna produkt även i Norden där den med fördel kan ersätta tryckimpregnerat virke och ädelträ.

2. Polyplank har ett väl produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka.

3. OFK Plast AB som har utvecklat en komposit som lämpar sig utmärkt för större lock till kabelkanalisationer. Detta innebär att bolaget har produkter som lämpar sig för exempelvis banverkets kanalisationer. Marknaden bedöms som stor under förutsättning att miljöargumenten får en mer framträdande roll vid upphandling av dessa produkter.

4. Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar och fortfarande vara en konkurrenskraftig aktör inom detta område i framtiden. Bolaget levererar enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin.

Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. De räntebärande skulderna har ökat. Bolaget som befinner sig i en expansiv fas har svårt att hantera det likvida behovet genom sina ordinära kreditinstitut. Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar bolagets kortfristiga likviditet.
Styrelsen bedömer att gjorda utfästelser och den planerade nyemissionen under andra halvåret skall säkra Bolagets likviditet innevarande verksamhetsår.

På Polyplanks hemsida kan Du läsa Pressmeddelandena i sin helhet.