IVL puffar för dagens nyheter från Deflamo, Lightlab och Polyplank. Du hittar företagen bland våra länkar i höger kolumn som BionedbrytFlamskydd, KvicksilvfriSparlyse och KompositåtervinPlastTrä och nyheterna längre ner. IVL har presenterat ett scenario för svensk energiförsörjning till år 2050. Sverige kan minska utsläppten med 90 % till 2050. Vi gläds med en miljöteknik som redan har revoluitonerat uppvärmningen. Hummelstaligan har står för bilden från Flickr på denna vackra kakelugn. 

Scenarier är bra. De klargör att möjligheter finns. Men det är lätt att dra fel slutsatser. ”Forskarnas beräkningar visar att målet kan nås med ett högt utnyttjande av vindkraft och svenskproducerade biobränslen.” Där är problemet med detta scenario. Tidshorisonten är så lång. Det går vi inte att ha en god uppfattning om vilka de alternativ för energin som vi kommer att utnyttja. 

IVL:s syfte är att inleda debatten om hur vi når målet till år 2050. Det är bra. Lösningen är miljöinnovationer. De gör att ny teknik bli lönsam och ersätter den gamla. Den viktiga frågan är inte sol, vind, bioenergi eller kärnkraft. Den är i stället hur vi kan stimulera fler miljöinnovationer och få de existerande att lyckas.

 1. Det är vad bloggen MILJÖINNOVATION och Eco Innovation AB arbetar för.
 2. Det är vad debatten bör handla om.
 3. Det är vad de små stegen som aktieägarna låtit dagens nyhetsbolag  ta i rätt riktning kan bidra till. 

Klicka här för mer om IVLs utredning och nyheterna om aktieägarnas små steg i rätt riktning.

 Deflamo kan helt förnya förutsättningarna för energiåtervinning av flamskyddade material. Vid årsstämman i DEFLAMO AB den 18 maj beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till ordförande omvaldes Björn Lundman . Till ordinarie ledamöter omvaldes Lennarth Cronsell, Hans O. Pettersson, Curt Nord och Fredrik Westin.  Björn Rönnmark nyvaldes. Han är född 1972 och är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Han arbetar sedan 1995 för Stora Enso och sedan 2004 verkar han som Director, Strategic Projects. Tidigare har Björn varit konsultchef, ansvarat för Stora Ensos produktivitetsverktyg och varit aktiv inom forskning och utveckling. Björn har inga andra styrelseuppdrag.

Lightlab kan bidra till att vi får kvicksilverfria energisparlampor. Lightlab rättar ett glädjande meddelande. Teckningskursen efter genomförd företrädesemission uppgår till 16,91 SEK per nytecknad aktie. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1,48 aktier av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 734.185 teckningsoptioner tillförs LightLab en emissionslikvid om ca. 18,4 MSEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 1 juli 2009 – 30 september 2010.

Polyplank AB har genomfört en kvittningsemission om 1 666 117 stycken aktier. Det totala antalet aktier är efter avslutad kvittningsemission 68 675 252. 

 Nedan följer några citat ur IVL:s rapport:

”Det scenario som vi presenterar är ett av flera tänkbara och naturligtvis ingen prognos. Vårt syfte är heller inte att visa en trolig utveckling, utan att illustrera att en genomgripande förändring mot ett samhälle som inte är beroende av fossilbränslen, är möjlig. I ett nästa steg behövs såväl mer detaljerade scenarier som noggranna konsekvensanalyser. Till exempel måste konsekvenserna av ett högt uttag av biomassa noggrant undersökas. 

Vi vill också påpeka att vårt scenario till stor är baserat på redan idag kända åtgärder. Vi har i våra beräkningar inte uppskattat de totala kostnaderna, men bedömer att en stor del av åtgärderna kan genomföras till lägre kostnad än nivån för dagens CO2-skatt, det vill säga en krona per kg koldioxid.”

 ”Vi har därför tagit fram ett energiscenario för år 2050 med minimerad användning av fossila bränslen och ett högt utnyttjande av vindkraft samt svenskproducerade biobränslen…..antaganden att:

 1.  Sverige i stort sett ser ut som idag;
 2.  Vindkraften är utbyggd i enlighet med regeringens mål;
 3. Olja och direktverkande el i bostäder är ersatt med fjärrvärme, biobränsle och värmepumpar;
 4.  Uppvärmningsbehovet har minskat kraftigt till följd av klimatförändringarna;
 5. Personfordonen är elhybrider med ett flytande biodrivmedel som hjälpdrivmedel;
 6. Hälften av godstransporterna är spårbundna, en fjärdedel körs med flytande biodrivmedel och cirka en fjärdedel med biogas (syntetisk naturgas samt rötgas).
   

Våra slutsats är att det finns åtgärder att vidta för att minska Sveriges koldioxidemissioner från 52 miljoner ton CO2 år 2007 till ca 5-10 miljoner ton CO2 år 2050. Dessa åtgärder är till stor del kända.  

Länk till IVL:s rapport: http://www.ivl.se/nyheter/startsidenyheter/sverigekanminskakoldioxidutslappenmed90procenttillar2050.5.3d9ff17111f6fef70e9800064765.html