Maktkamp är det i Morphic. Pressmeddelandet från grundarna och de största ägarna är av allmännt intresse. Den konspiratoriskt lagde kan börja tänka på Högbrofors. Läs, reflektera och förundras! För en utomstående är det inte lätt att veta vad som pågår. Bilden är från Flickr. Titel på DBeausoleils foto: Morphic study, acryic on wood. Vän av oordning kan ju fråga sig om rent av lagts upp för att illustrera vad som nu händer.

Redan vid Morphics pressmeddelande om polisanmälan mot grundarna Peter Enå och Curth Dahlberg blev jag förvånad. Formuleringarna i pressmeddelandet om valberedningens sammansättning inför nästa år var också speciella. Meddelandet om nyemission till kraftigt rabatterad kurs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt satte myror i huvudet på mig. När polisanmälan mot Enå/Dahlberg angavs som skäl att inte tillfråga dem i förväg om riktad nyemission med avvikelse från deras företrädesrätt förstod jag inte bolagets agerande.  

Bolagets pressmeddelande om ett distributörs avtal med ett obefintligt företag, Narbonne associates kändes inte heller bra. En Morphic intresserad på nätet påstod att det avser Narbonne accessoires. Men bolaget har ännu inte påsått det. Narbonne accessoires nämner inte Morphic på sin hemsida. När vi jämför pressmeddelandena om samarbetet med accessoires i februari och associates i maj är det inte många skillnader. Jag blir osäker på vad som hänt mellan dessa meddelanden.

Dagens pressmeddelande från Morphics grundare är daterat i Karlskoga den 22 maj 2009. Rubriken är: Grundare polisanmäler styrelsen i Morphic samt begär klarläggande från 
bolagets revisor.
Klicka här för Pressmeddelandets huvudtext. 
Grundarna Peter Enå och Kurt Dahlberg har genom juridiskt ombud till Polismyndigheten i Örebro lämnat in en begäran om utredning av om falsk, alternativt obefogad, angivelse har begåtts. Grundarna har samtidigt begärt utredning om delar av styrelsen har gjort sig skyldiga till brott 
mot aktiebolagslagen genom beslut som fattades vid ett styrelsemöte den 18 december 2008. 
 
Som har framkommit i media råder det sedan en tid olika uppfattningar bland Morphic's ägare om bolagets strategiska vägval. Medan vissa ägare ser ett stort värde i möjligheterna att sälja energisystem baserat på bolagets kompetens inom vindkraft respektive bränslecellsteknologi, vill 
andra stoppa systemförsäljning samt sälja av all verksamhet inom vindkraft. Vi har anledning tro att några ägares starka agerande för en utförsäljning av vindkraftssidan snarare är föranledd av dessa ägares ekonomiska situation, än av vad som är bäst för Morphic. Därtill kommer att det alltsedan senhösten förra året funnits anledning att ifrågasätta om inte vissa befattningshavare i bolaget huvudsakligen tillvaratar andra intressen än Morphic's. 
 
Denna konflikt har eskalerat under våren och kulminerade då Morphic's nuvarande styrelse i pressmeddelande påstod att polisanmälan skulle ha ingivits mot undertecknade Peter Enå och Kurt Dahlberg. Polisanmälan skulle grundas på uppgifter som lämnats i revisorns revisionsberättelse 
för bolaget avseende det senaste räkenskapsåret. Vi har alltsedan dess försökt att få veta på vilken grund som vi skulle vara misstänkta för brott, men har inte fått några svar. Vi vet inte ens med någon säkerhet om anmälan verkligen har lämnats in. 
 
Kort tid efter det att polisanmälan uppgivits ha skett beslutade Morphic's nuvarande styrelse om en nyemission i bolaget, med undantag av aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktades med kraftig rabatt till ett antal större aktieägare i Morphic och vissa andra investerare. Grundarna har dock inte fått möjlighet att delta, med uttrycklig hänvisning från den nuvarande styrelsens sida om att man undantagit oss från emissionen eftersom polisanmälan har ingivits. Emissionen kommer därmed – om den tillåts gå igenom – att kraftigt påverka maktförhållandena i bolaget. Vi kan inte se annat än att det redan från början funnits en avsikt att misskreditera oss och samtidigt öka sitt inflytande i bolaget inför den kommande årsstämman. Emissionsbeslutet har tagits i strid med såväl senaste årsstämmans beslut som aktiebolagslagen och vi har därför begärt att det skall ogiltigförklaras. 
 
Eftersom vi vet att vi inte har begått något brott, och då vi misstänker att syftet med polisanmälan redan från början har varit det som beskrivits ovan, har vi genom juridiskt ombud igår till polismyndigheten i Örebro lämnat in en begäran om utredning av om falsk, alternativt obefogad, angivelse har begåtts. Vi har samtidigt begärt utredning av om delar av styrelsen har gjort sig skyldiga till brott mot aktiebolagslagen genom beslut som fattades vid ett styrelsemöte den 18 
december 2008, varigenom ett tidigare beslut om en avgörande investering för att nå försäljning av energisystemen upphävdes trots att saken inte fanns med på dagordningen och när Peter Enå hade lämnat mötet. 
 
Vidare har vi, också genom ombud, tillskrivit Morphic's revisor och begärt ett klarläggande från denne av vad som enligt hans mening skulle kunna utgöra brott, eftersom det inte går att utläsa av lydelsen i revisionsberättelsen. Vi har också i samband därmed lämnat flera påpekanden på felaktigheter i revisionsberättelsen samt bett om förklaring till bland annat varför det styrelsebeslut som vi nu har begärt polisens utredning av, inte har uppmärksammats vid revisionen.

Morphic's styrelse har också blivit ombedd att anmoda revisorn att besvara vårt brev.  
Vi ser det som ytterst angeläget att dessa oklarheter reds ut innan kommande veckas årsstämma, så att aktieägarna får möjlighet att bilda sig en egen och korrekt uppfattning om hur bolagets framtid bäst tas tillvara. Annars riskerar mycket stora värden att gå förlorade. 
 
Peter Enå och Kurt Dahlberg

Klicka på ordet Morphic bland våra nyckelord i höger kolumn om Du vill se närmare på vad vi skrivit i frågan.