Det sprutar nyheter om Morphic inför stämman i dag. Jag klarar inte att följa och referera allt. Jag vill i alla fall erbjuda den intresserade lite information:

  1. Polisanmälan mot grundarna har kommit fram enligt VA. Men flera av de anklagelser som framförts i media saknas. Men den fanns inte i Ekobrottsmyndighetens diarium och frågan är därför när fen lämnats in. http://www.va.se/nyheter/2009/05/27/antligen-har-ar-anmalan/
  2. Peter Enå och Curth Dahlberg har tagit fram ett försalg till styrelse. En genomläsning tyder på att Enå/Dahlbergs förtroende hos skickliga persoenr med stora kunskaper fortfarande är stort. Jag kopierar nedan signaturen Hydrogens inlägg på vcw.
  3. Pressmeddelande från Morphic: ”Morphics styrelse drar tillbaka förslaget om emissionsbemyndigande. Efter samråd med ett antal större aktieägare har Morphics styrelse beslutat att återkalla förslaget inför årsstämman om att styrelsen ska bemyndigas att besluta om nyemission av aktier. Detta mot bakgrund av att några ägare förklarat att de inte avser att stödja förslaget.”
  4. – Morphic-koncernens nettoomsättning uppgick för perioden (första kvartalet) till 73,3 MSEK (108,0) en minskning med 32,1 procent. Klcika här för vidare infrmation om punkt 2 och 4.

Första kvartalets siffror:

– Rörelseresultatet uppgick till -64,3 MSEK (-41,5).

– Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto -61,1 MSEK (-40,1) och ett resultat efter skatt -54,0 MSEK (-37,9) för första kvartalet.

– Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till -0,16 kr (-0,25).

– Koncernens likvida medel uppgick till 202,7 MSEK (226,2) på bokslutsdagen, varav 136,5 MSEK (101,2) är spärrade medel.

– Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 MSEK (-62,9) för perioden.

Hydrogen från VCW:

Huvudägarna Peter Enå och Kurt Dahlberg väljer med stöd av en grupp aktieägare att framlägga ett förslag på ny styrelse i Morphic. Enå och Dahlberg som tidigare ingick i Morphics valberedningen och utgjorde dess ena halva valde att lämna valberedningen i slutfasen eftersom enighet kring ett gemensamt förslag inte kunde nås. Nu väljer denna del av den tidigare valberedningen att presentera ett förslag på ny styrelse som anses ha gedigen erfarenhet inom den bransch som Morphic verkar. Syftet med förslaget är att säkerställa att Morphics kommande styrelse har kompetens att på bästa sätt förvalta bolagets angelägenheter så att verksamheten utvecklas och inte avvecklas. Följande ledamöter föreslås därför utgöra Morphics nya styrelse:

Nyval av Jan Segerberg (f. 1947), civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Segerberg har lång erfarenhet av investeringar och finansiella syndikat med investmentbolag som Industrikapital, Litorina Kapital, Norges Investor och Industrifinans. Segerberg inledde sin karriär som VD och ledamot i ett flertal företag inom framför allt trä- och byggindustrin. Under åren 1990 till 1996 verkade Segerberg som börs VD för Skåne-Gripen AB, som under hans ledning ökade lönsamheten 7 gånger och sista året omsatte 5 600 Mkr. Därefter var Segerberg VD för Addtek OY AB, europas största tillverkare av byggelement med verksamhet i 52 fabriker och 11 länder. Under 2001-2004 var Segerberg operativt verksam inom MVI, ett privat investmentbolag med 450 investeringspartners i 10 länder. Utöver sina operativa uppdrag har Segerberg lång erfarenhet som styrelseledamot i bolag som Skåne-Gripen AB (publ), Munksjö (publ) och PEAB AB (publ) och som vice ordförande i PEAB Industri AB (publ) . Därutöver har Segerberg varit styrelseledamot i Tysk Svenska Handelskammaren och verksam inom Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval Energi. Idag är Segerberg engagerad som ordförande i PEAB Energi AB som är ett nystartat företag inom PEAB med fokus på energi och miljö. Jan Segerberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Nyval av Harry Frank (f. 1943) är adjungerad Professor Mälardalens Högskola och Hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola Göteborg. Frank har 40 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom forskning&utveckling , marknads- och affärsutveckling hos ASEA och ABB. Frank har haft ett flertal förtroendeuppdrag i olika institut, stiftelser och högskolor bla ordförande i Mälardalens Högskola, ledamot i Kungliga Tekniska Högskolan KTH fakultetsnämnden, ordförande kompetenscentra PSI, Forskningsberedningen, ledamot kompetenscentra EKC KTH, vice ordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), ledamot i Uppsala Universitet tekn-naturv fakultetsnämnd, ledamot VIP 100 stiftelse i Västerås, ordförande Centrum för Entreprenörskap och Företagsutveckling (CEF) i Uppsala. Utöver ovanstående har Frank varit ledamot i Teknikbyn Västerås, ordförande i Solibro AB, processledare i Robotdalen och är idag ordförande i Diamorph AB, ordf Bellevuestadium AB, styrelseledamot STF Ingenjörsutbildning AB. Frank innehar ett 10-tal patent och har publicerat ett 30-tal internationella artiklar samt deltagit i ett otal föredrag med ämnen som, humanistiskt ledarskap, innovationsprocessen, elförsörjningen elbilar, energifrågor. Frank har blivit tilldelad Polhemspriset för Tyristorstyrd faskompensering samt Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldmedalj. Frank är idag medlem i Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och ordf i dess tekniska klass samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) fd ordf avd II Elektronik och är idag arvodesanställd hos Kungl. Vetenskapsakademien Energiutskottet. Harry Frank är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Nyval av Jan Alvén (f. 1942) är ingenjör med 40-års erfarenhet från företagsledande befattningar, som grundare av ett flertal företag, bl a Hydraulik Leverantören AB och från styrelsearbete i ett antal, främst entreprenörsdrivna, företag. Alvén var ledamot i Morphics styrelse mellan åren 2000-2008. Alvén har varit verksam som teknisk direktör i Dacke PMC (Hexagon Automation AB) och Dacke PMC Qingdao i Kina, PMC Technology AS i Danmark. För närvarande är Alvén styrelseledamot i C2SAT och ett flertal mindre bolag, samt styrelseordförande i Industrihydraulik AB och MINDCAM Ltd. Jan Alvén är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende till större aktieägare i bolaget.

Nyval av Tommy Thalbäck (f. 1950) Tommy Thalbäck är marknadsekonom samt utbildad i ledarskapsprocessen LOTS, ett sätt att tänka och leva utifrån och in och inifrån och ut. Thalbäck har en bakgrund inom Gullspångs Kraft AB med erfarenhet från produktion av värme och elkraft till eldistribution. Thalbäck har varit försäljningschef, marknadschef och ansvarig för affärsutveckling i Gullspångs Kraft under tid