Miljöteknikens PolyPlank har  årsstämma tisdagen den 30 juni 2009, kl 10.00 på hotell Skansen, Färjestaden. Mer om det längre ner. Men först om tuff PR-seger för Polyplank. Företaget har  levererat sitt unika återvinningsbara byggmaterial till Moderaternas nationella miljöanpassade EU-valstuga. Stugan invigdes den 16 maj av Gunnar Hökmark och Sten Nordin och är strategiskt placerad på Sergels Torg. Polyplan är vår länk KompositÅterPlastTrä som Du hittar i höger kolumn i kategorin FörnyarMtrl.

Utsikt Event AB har på uppdrag av Moderaterna utvecklat en miljöanpassad valstuga. Detta för att lyfta fram miljöfrågorna och samtidigt illustrera svensk miljöteknik.

Enligt Patrik Lanner på Utsikt Event var valet av väggbeklädnad enkelt med tanke på alla miljöfördelarna med Polyplank AB’s återvinningsbara materialkomposit. Förutom väggbeklädnad med POLYPLANK® har stugan även solceller och vindsnurra och är tack vare dessa till stora delar självförsörjande i el.

Klicka här för något om bolagsstämman!

Bolagsstämmans dagordning innehåller förstås alla ärenden som en sådan ska ha. Jag tycker två punkter är extra intressanta. Jag citerar styrelsens beslutsförslag som tyder på ett fortsatt offensivt arbete, när nu resultaten bättras.  

Punkt 7: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier på i huvudsak följande villkor. Bolaget förvärvade under slutet av 2008 samtliga aktier i OFK Plast AB. Den 30 december 2008 beslutade styrelsen i Polyplank om en riktad emission av högst 5 000 000 aktier till säljarna av OFK Plast AB – OFK Invest AB, Partnerinvest i Mellansverige AB och Visent Invest AB. Beslutet förenades med villkor att betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas genom kvittning av den fordran om 3 000 000 kr som säljarna erhöll på Polyplank avseende försäljningen av aktierna i OFK Plast AB. Emissionskursen fastställdes till 60 öre per aktie och aktiekapitalökningen till högst 250 000 kr. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2008. Styrelsens beslut förutsätter bolagsstämmans efterföljande godkännande och för giltighet av beslutet krävs att aktieägare med nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna aktierna som de vid stämman företrädda aktierna godkänner emissionen.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsen bemyndigande att, längst fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning får även ske genom apport eller kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 350 000 kronor genom utgivande av högst 7 000 000 nya aktier med ett kvotvärde om 5 öre per aktie. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv samt att kunna stärka Polyplanks ekonomiska ställning vid behov, innefattande t.ex. att kunna emittera aktier och/eller konvertibla skuldebrev mot betalning genom kvittning av fordringar mot bolaget. Grunden för emissionskursen/konverteringskursen skall vara ett belopp som ansluter till marknadsvärdet för Polyplanks aktier med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som
styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna genomföras.