Miljöteknikbolaget Opcon köper också de sista 25 % av Saxlund Holding AB och äger nu 100 % av företaget. Opcon växer inom bioenergi och snabbar på sin internationalisering.

Den sammanlagda köpeskillingen är 18 mkr kontant och 1 625 000 nyemitterade aktier i Opcon AB. Dessa riktas till tidigare ägare i Saxlund och innebär en utspädning om 7,9 procent. Förvärvet ökar inte Opcons skuldsättning.  Klicka här för mer ur Pressmeddelandet! Förvärvet sker för att ytterligare stärka upp Opcons växande affärsområde Renewable Energy med en internationellt stark projektorganisation med väl etablerade kund- och leverantörsnät, främst i Europa men även på andra marknader som t ex i Mellanöstern och i Kina. Samtidigt stärker det Opcons ställning inom främst bioenergi och gör att Opcon kan erbjuda kunderna än mer av
helhetslösningar.

Saxlund har idag en mycket stark ställning på inte minst den nordiska marknaden. Där har bolaget varit verksamt i 40 år. På de snabbt växande tyska och engelska marknaderna, med höga elpriser, ökande miljömedvetenhet, tvingande lagkrav och subventioner för förnyelsebar energiproduktion, fins koncernen via egna bolag. Representation i andra länder sker via 25 partners. Förutom verksamheten inom bioenergi levererar Saxlund också utrustning till slam-,
slagg-, ask- samt avfallshantering.

Saxlundkoncernen har 66 anställda och omsatte räkenskapsåret 2007/2008 284 mkr, med ett positivt rörelseresultat. Vid teckningen av den bindande avsiktsförklaringen gjorde Opcon bedömningen att såväl omsättning som resultat skulle sjunka på kort sikt mot bakgrund av påverkan av finanskris och lågkonjunktur för att sedan utvecklas väl inom något år. Efter att nu fått ökad insyn i bolaget gör Opcon inte längre bedömningen att resultatet kommer att
sjunka, resultatet förväntas istället vara fortsatt positivt även på kort sikt. Samtidigt har nya element uppenbarats inom Saxlunds forskning och utveckling som ytterligare stärker Opcon i sin uppfattning om stora synergimöjligheter framöver.

– Vi skapar nu en internationellt slagkraftigare organisation. Den kan erbjuda en bredare produktportfölj och offerera och genomföra större projekt. Särskilt gäller det den snabbt växande bioenergi- och pelletsmarknaden där vi ser stora synergier inte minst med Opcons nuvarande dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE). Detta erbjuder sina tjänster till samma eller snarlika kunder. Med förvärvet av Saxlund och de synergier det medför inom produktion, försäljning och inköp räknar vi med att kunna fortsätta den kraftiga tillväxt vi inlett inom bioenergi. Där har vi organisatoriskt också haft vissa problem att möta kraftigt ökad orderingång och efterfrågan. Samtidigt får vi en ännu bättre plattform för att sälja mer av helhetslösningar till samma kunder, där våra system för waste heat recovery, antingen för elproduktion med Opcon Powerbox eller för torkning av biomassa, är unika på marknaden, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef,
Opcon AB.

– Det är ett starkt företag vi köper. Med kompetent personal, konkurrenskraftiga produkter och en mycket stark ställning på marknaden. Det är inte heller så att vi kommer behöva skjuta in pengar i bolaget utan det är ett bolag med positivt kassaflöde och pengar i kassan, säger Rolf Hasselström.

Styrelsen i Opcon AB har för att förvärva 100 procent i Saxlund Holding AB och dess dotterbolag beslutat att använda sig av det bemyndigande som bolagsstämman i Opcon AB lämnat för att rikta en nyemission på 1 625 000 aktier till tidigare ägare i Saxlund Holding AB. Apportegendomen innebär en ökning av aktiekapitalet i Opcon AB om 8,1 mkr.

För att genomföra affären har samtidigt Opcons huvudägare Mats Gabrielsson (GIAB) garanterat tidigare ägare i Saxlund avsättning för sammanlagt 240 000 aktier.