Vita certifikat för EnergiEffektvisering diskuterades å EnergiEffektiviseringsFöretagens, EEF:s, årsmöte 26 maj. Tillsammans med Svenska Naturskyddföreningen, SNF talade man om ett samarbete för att driva på genomförandet av Vita certifikat i Sverige. Det var Matts Lindgren, VD för NordiQ (länken SmartKundstyrdFjärrvärme) och vän från fjolårets final i tävlingen Miljöinnovation som tipsade mig om nyheten. Jfr. annons topp höger!

Bilden är från Flickr vid demonstration vid överlämnandet av pettion om EnergiEffektivisering till EU-Kommissionen

Systemet med vita certifikat finns redan i Italien, England, Frankrike, Australien och Flandern. Det har där visat sig fungera bra. Vita certifikat innebär att energileverantörerna ska leverera en viss mängd effektivisering till sin kundkrets. Upplägget är samma sätt som för grön energi med gröna certifikat. Genom certifikatsystemet får man valfrihet i fråga om tekniska lösningar och leverantör. Det inspirerar marknadsaktörerna till konkurrens och produktförbättringar.

Det är en händelse som ser ut som en tanke att alla nominerade för maj månads bästa miljönyhet effektiviserar energin. Rösta Du också! : http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljonyhet-maj

EU har i sina direktiv uppmanat länderna att överväga vita certifikat som ett aktivt marknadsinstrument. Men Sverige har undvikit frågan både i sina utredningar och i den senaste energipropositionen. Klicka här för uttalanden, länkar och utdrag ur EU-Direktivet 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster.

– Vita certifikat tror vi kan vara ett konkret sätt att skapa incitament för energieffektivisering som har en större potential än alla förnybara energislag tillsammans, säger Hans Nilsson ordförande i EEF.
– Det råder stor enighet om behovet av effektivisering och vita certifikat borde genom sin konstruktion vinna gehör i ett brett politiskt fält, säger Svante Axelsson, SNF.
– Vi skulle vilja tillsammans uppmana våra svenska politiker att tillsätta en utredning med en kompetent och respekterad person som exempelvis Carl-Erik Nyquist eller Bengt Söderström, säger Matts Lindgren, vd för Nordiq, ett av 30-talet medlemsföretag i EEF.

Länk till EnergiEffektiviseringsföretagen: http://www.secenergy.se/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

Länk till r Direktiv 2006/32/EG http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:SV:PDF Mitt utdrag för att informera Dig:

Art. 1 

Syftet med detta direktiv är att främja kostnadseffektiv förbättring av slutanvändningen av energi i medlemsstaterna genom att

a) upprätta de vägledande mål samt de system, incitament och institutionella, ekonomiska och rättsliga ramar som är nödvändiga för att undanröja befintliga marknadshinder och brister som står i vägen för en effektiv slutanvändning av energi,

b) skapa förutsättningar för utvecklingen och främjandet av en marknad för energitjänster och för att ge konsumenterna tillgång till andra åtgärder för förbättrad energieffektivitet.

Art. 4, pkt.5

5. Efter att första gången ha granskat och avlagt rapport om direktivets tre första tillämpningsår skall kommissionen undersöka huruvida man behöver lägga fram ett förslag till direktiv för att vidareutveckla den marknadsinriktade strategin för förbättrad energieffektivitet genom vita certifikat.

Ärendet tas alltså upp till prövning år 2011. Det är tänkbart att förslaget orsakat motstånd och detta är en typisk kompromisslösning. Man framhåller möjligheten och att den sak prövas senare.

EU-Parlamentets utskott för industrifrågor har också tagit upp vita certifikat i ett förslag inför Kommissionens granskning av de nationella handlingsplanerna.