Pengar från EU för bra miljöarbete är förstås härligt. Jag har varit med och tagit hem mycket sådana slantar. Framförallt på programmet Life, som var en föregångare till LIFE+. Det är en riktig höjdare att lyckas med en ansökan i konkurrens med de bästa miljöprojekten i hela EU. LIFE+ är EU:s enda finansiella instrument särskilt för miljön. I samband med varje år ansökningsomgång ordnas informationsmöten. I år organiserades det för första gången av EU-Kommissionens representation i Sverige. Dock med stöd av den tidigare organisatören Naturvårdsverket(NV).

Nu i semestertid hinner jag skriva lite längre om mötet som var redan 1 juni. En kortare beskrivning av LIFE+ för miljöinnovationer hittar Du på sidan EU-stöd ovan. Det är en krönika jag skrivit för Uppfinnaren & Konstruktören. Du hittar den genom att scrolla ner en bra bit.

Bilden till vänster tog jag i Bryssel inför Eurons införande. Den har stort symbolvärde för arbete med Life-ansökningar. Har man bara bra tema för ansökan och rätt inställning går det mesta att vinna stöd för. Det kan gå rätt snabbt att göra en ansökan när allt förarbete är klart. Men kvaliteten på förarbetet avgör om en miljö € i stöd blir en underbar trigger för en miljöinnovation eller en kvarnsten om halsen på projektägaren. Tid krävs för att nå rätt kvalitet i förarbetet.

År 2007 var det 700 ansökningar varav 143 fick stöd. Svenska organisationer var med i 15 ansökningar och 8 av dessa fick stöd. Det svenska utbytet var bland de bästa i EU med 120 Mkr i EU-stöd. Ytterst få projektansökningar fick stöd på den nya stödinriktningen information. Bara ett svenskt Naturprojekt fick stöd. Men det är unikt stort och integrerar flera Länsstyrelser och markägare kring Mälaröarna.

Årets ansökan ska vara hos Naturvårdsverket den 15 september 2009. Verket skickar vidare till kommissionen före den 22 oktober 2009. Datum för tidigaste tänkbara projektstart är 1/9/2010.

Grunden för mötet var en presentation av en finsk konsult. Han hade köpts in av Kommissionen för att göra en presentation på exakt samma sätt i alla länder. Mötet livades dock upp av frågor och synpunkter från aktiva deltagare.

En konsult ställde frågan hur man övertygar småföretagare om det kloka i att göra en LIFE + ansökan. Kanske tanken var att väcka debatt, eller kanske bara säga något för att visa att man är där. Enligt min mening är risken stor att en ansökan går snett. Det är lätt att lockas av pengar och PR. Men det främsta argumentet är ofta att attrahera nya parter för samarbete.  Den ansvarsfulle konsulten måste framförallt hjälpa organisationen att pröva om det är goda chanser att lyckas med en ansökan. Det är mycket viktigare än att övertyga någon att göra en ansökan.

En stor del av presentationen var en upprepning av information som är väl känd bland de intresserade av programmet. I slutet av inlägget finns länkar till presentationerna för den som vill tränga närmare in i detta. Nedan följer utdrag som kan vara intressanta också för de som redan i princip känner till programmet. Klicka här för mer information.

VALDA NOTERINGAR

Preliminärt har 10,29 M€ avsatts för Sverige för 2009. NV bedömer att Sverige kan ta betydligt mer än så. Det beror på den komplicerade urvalsprocessen och att flera länder har andra stöd som är så bra att LIFE+ är mindre intressant. Genomsnittligt projektstöd bör vara 1 M€ och projekttiden 2-5 år. Max. stöd normalt 50 %.

Vi kan i urskilja tre inriktningar för LIFE + projekt:

  1. Bästa praxis …innebär lämpliga, kostnadseffektiva samt utprövade “state-of-the-art” tekniker och metoder för bevarandet av arter och livsmiljöer. Testning och utvärdering av bästa praxis kan INTE ingå i projektet eftersom de redan är utprövade. En uppföljning är däremot obligatorisk.
  2. Demonstration innebär en praktisk tillämpning, utvärdering och spridning av aktiviteter och metoder, som till viss grad är nya eller obekanta inom ramen för projektets specifika omfattning och vilka man borde tillämpa i en vidare utsträckning. Uppföljning, utvärdering och spridning är integrerade projektelement.
  3. Innovation …innebär en teknik eller en metod, som inte tillämpats eller testats förut eller någon annanstans och som erbjuder potentiella fördelar i jämförelse med nuvarande bästa praxis. –  bör vara innovativ på EU nivå.

 

Vad som ingår i LIFE+ Natur är i princip visst arbete för Natura 2000. För delen LIFE+ BIOLOGISK MÅNGFALD gäller:

 

Mål: Stödja verkställandet av målsättningarna för Kommissionens Meddelande KOM (2006) 216 slutlig: “Att stoppa förlusten av biologisk mångfald till år 2010 och därefter”

Inriktning: Måste vara demonstrations- och/eller innovationsprojekt

Tyngdpunkt: Demonstration av åtgärder och praktiska tillämpningar, som hjälper till att stoppa förlusten av biologisk mångfald inom EU. Det ska inte vara kopplat till verkställandet av målsättningarna för fågel och habitat direktiven. Projektförslagen måste stämma med nationella och/eller regionala strategier för biologisk mångfald, där sådana finns. De måste gälla Naturliga livsmiljöer och vild fauna/flora.

 

För LIFE+ MILJÖPOLITIK OCH MILJÖSTYRNING:

 Mål: Genomförande och utveckling av gemenskapens miljöpolitik och lagstiftning
Inriktning: Måste vara demonstrations- och/eller innovationsprojekt
Tyngdpunkt: Att överbrygga klyftan mellan forsknings- och utvecklingsresultat och en utbredd tillämpning av dessa, samt att stödja innovativa lösningar, med ett allmänt intresse.
Aktiviteter:  som är knutna till gemenskapens klimat-, vatten-, luft-, mark-, stadsmiljö-, buller-, kemikalie-, miljö- och hälso-, avfalls-, naturresurs-, skogs- och innovationspolitik samt har en strategisk inriktning. Dessutom finns projekt inriktade på uppföljning av skogens utveckling.

LIFE+ INFORMATION OCH KOMMUNIKATION:

Jag tror det går bra att bygga starka sådana projekt inför 2010 års ansökningsomgång.

Mål:  Kommunikations- och upplysnings kampanjer till stöd för genomförandet, aktualiseringen och utvecklingen av europeisk miljöpolitik och miljölagstiftning
Särdrag: En mycket synlig kommunikation och information som riktar in sig mot ett specifikt miljöproblem. Behöver INTE vara ett innovations- eller demonstrationsprojekt

LIFE+ Informations-och Kommunikationsprojekt förslag bör INTE omfatta: Investeringar i basinfrastruktur, Markanskaffning,  Forskning och teknologiutveckling, Marknadsföring av produkter,  Lobbyverksamhet av medborgarrörelser (NGOs),  Information om och informationsspridningsaktiviteter för EMAS-och Miljömärkningsregistrering  (se CIP programmet), Skogsbrandsbekämpningsaktiviteter som täcks av EAFRD, Skydd av IPR rättigheter Kunskapsutveckling (forskning etc.) Släckning av skogsbränder (se instrumentet för Civilskydd)

FÖR OFFENTLIGA ORGANISATIONER

Det gäller särskilda regler for offentliga organisationer i alla LIFE+ projekt. Deras sammanlagda ekonomiska insats i projektet bör överskrida (med minst 2%) summan av lönekostnaderna för den fasta personalen, som debiteras av projektet. Det behöver inte utgöra ett problem för en myndighet som kan designa ett projekt med hänsyn till olika komponenter och finansieringskällor.

KÄNDA PROBLEM VID LIFE+ANSÖKNINGAR

ALLMÄNNA PROBLEM

Utvärdering av ansökningar sker genom en poängbedömning. Då har fyra skilda kriterier en minsta tröskelpoäng. 251 av 707 projektförslag avslogs på grund av att de inte nådde upp till tröskelpoängen för åtminstone ett av poängbedömningskriterierna (1 till 4). Vanligtvis kriterium 1 och/eller 2 (teknisk och/eller ekonomisk samstämmighet).

I princip är detta fråga om misslyckad projektdesign eller slarvigt skriven ansökan. Eftersom utvärderingsprocessen har betydande stokastiska inslag går det inte att gardera sig helt för det problemet. Det man kan göra är att se till så utvärderarna älskar projektet.

PROBLEM FÖR NATURPROJEKT:

Mindre än 25% av budgeten är för konkreta skyddsåtgärder. Vid områdesspecifik verksamhet:

1. Den huvudsakliga projektverksamheten (bl.a. markanskaffning, återställande av livsmiljöer) uppfyllde inte kriterierna för hur skäliga Natura 2000 områden definieras och inte heller några av dess undantag

2. De officiella standardformulären för Natura 2000 områden innehöll ingen information om det nuvarande beståndet av målarter / livsmiljöer (följaktligen uppfyller området inte de juridiska kraven på ett sådant område)

PROBLEM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD:

Mindre än 25% av budgeten är för konkreta miljövårdsåtgärder. Otillräckliga belägg för att det var fråga om ett demonstrations- eller innovationsprojekt (många projekt var miljövård enligt bästa praxis utanför Natura 2000 områden). Projekt passar inte inom ramen för LIFE+ Biologisk mångfald.

PROBLEM FÖR ÖVRIGA KOMPONENTER I LIFE+ :

1.      Ingen koppling till EU:s miljöpolitik

2.      Miljöproblem definieras inte alls eller otillräckligt

3.      Ingen klar koppling mellan problem och föreslagna lösningar

4.      Målgruppen och intressenter är inte identifierade / involverade / eller lämpliga

5.      Bristfällig uppföljning av projektpåverkan

6.      Oklara målsättningar och förväntade resultat

7.      Projektförslaget är dåligt utarbetat

VIDARE INFORMATION:

Naturvårdsverkets sidor för LIFE+: http://www.naturvardsverket.se/sv/EU-och-Internationellt/EU-arbetet-i-Naturvardsverket/Miljoprogrammet-Life-plus/

EU-Kommissionens sida för LIFE +: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm