NCC lägger nu egenutvecklad lågenergiasfalt. Detta på väg 272 genom Årsunda utanför Sandviken. Den kräver lägre upphettning än traditionell beläggning och ger 30 procent lägre koldioxidutsläpp. Lägre temperatur ökar även asfaltens livslängd. NCC gör det för Vägverket Region Mitt. NCC Roads la den nya asfalten i Sundsvall för första gången våren 2008.

 Det mesta av den asfalt som tillverkas och läggs på svenska vägar idag är varmt producerad. Stenmaterial och bitumen värms och blandas vid höga temperaturer. Det har hittills varit ett måste för att få fram tillräckligt stark asfalt, men processen är energikrävande och kostsam. Bild från NCCs hemsida.

skurenlagenergiasfalt_590x210

– Vi har lyckats sänka temperaturerna utan att tumma på kvaliteten genom enkla tekniska lösningar och förändrade tillverknings- och blandningsmetoder. Utsläppen av koldioxid reduceras upp till 30 procent och kvävedioxider med 70 procent. Även energikostnaderna blir lägre, säger Mats Granath, platschef på NCC Roads asfaltsverk i Gävle.

– Tester visar att vår tillverkningsmetod med lägre temperatur är snällare mot bituminet i processen. Det åldras inte lika fort som vid konventionell tillverkning och därmed ökar också livslängden på asfalten. Metoden förbättrar också arbetsmiljön för beläggningsarbetarna eftersom asfalten varken ryker eller luktar vid utläggningen, säger Mats Granath.

Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr. För varje ton asfalt som produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. I Sverige produceras runt sju miljoner ton varmasfalt per år. Det betyder att branschen varje år använder ungefär 50 miljoner liter eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd. Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen, minskar energiåtgången med 20 procent samtidigt som koldioxidutsläppen blir upp till 30 procent lägre. Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt. Temperatursänkningen är dessutom en miljövinst ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir mindre rök och lukt. Dammpartiklarna i luften minskar liksom utsläppen av lättflyktiga organiska föroreningar och aromatiska kolväten. Länk till NCC Green Asphalt: http://www.ncc.se/sv/Material-och-service/Asfalt-och-belaggning/