kenrexdanielMiljöinnovation som tar bort fosfor vid småskalig avloppsrening är på gång. Vilken glädje för våra vatten. Under den stora VA-mässan i Älvsjö 22-24 september 2009 presenteras den. Innovatörerna Daniel Andersson och hans far Kenth Andersson har utvecklat ett kretsloppsanpassat avloppssystem i sitt helägda företag Kenrex Envirotech AB. Daniel har länge satsat all ledig tid på att utveckla uppfinningen.

Företaget har nu 1/6 2009 sökt patent på sin metod för avloppsrening. Det unika den är ett inkapslat infiltrationssystem där nära 100 % fosforupptag sker. Detta genom ett speciellt material som huvudsakligen består av finfördelade och värmebehandlade bergkristaller Dessa binder effektivt fosforn. Materialet kan sedan återanvändas som fullvärdig gödning. Det blir ett i alla avseenden riktigt kretslopp.

Metoden kan användas såväl småskaligt som storskaligt. Den testades laboratoriemässigt för två år sedan. En installation av avloppsrenings- verket gjordes i april 2009 där automatiska provtagningar sker var 3:e timme dygnet runt. Proverna analyseras av ackrediterat laboratorium, resultaten är mycket bra. De ska presenteras vid VA-mässan. Kenrex har tecknat avtal med Sveriges Maskinringar som är en rikstäckande organisation för 18 lokala maskinringar. Dessa 18 kommer att fungera som återförsäljare och utse installatörer som auktoriseras av Kenrex.

Minireningsverket används för rening av avloppsvatten där kommunalt avloppsnät inte är utbyggt. Så kan det vara t ex från enskilda fastigheter, grupphushåll, turistanläggningar, hotell, campingplatser, golfbanor m m. Reningsprocessen i minireningsverket är baserad på en naturlig biologisk känd teknik, vilket är aktivslam-metoden. Denna metod fungerar så att de bakterier och microorganismer som finns naturligt i avloppsvattnet bryter ner de skadliga ämnena med hjälp av syre.

Kenrex har för närvarande fem medarbetare men kommer inom ett år att ha skapat åtskilliga jobb. Potentialen är mycket stor och det gäller nu att expandera under ordnade former. Vidare information på företagets hemsida: www.kenrex.se