OgreenasfaltskurenSommarens bästa miljönyhet blev NCCs miljöasfalt. Vi publicerade den 6/8. Det blev resultatet av nätröstningen bland miljönyheter i juli och augusti.  Jämför bilden bredvid med lastning av vanlig asfalt med bilden längre ner med lastning av NCC Green Asphalt så får Du känsla för skillnaden. (Bilder Roger Lundberg och NCC)

-”Inte underligt att just detta blev sommarens bästa miljönyhet”, säger Erik Sandström, VD för Eco Innovation som ordnade omröstningen.

 -”För många sommarbilister är ju asfaltläggningen en mycket påfallande verksamhet”

Roger Lundberg, teknikchef på NCC Roads Nord säger: 

-”Tack alla som röstat på NCC Green Asphalt, roligt att det uppmärksammas att vi i beläggningsbranschen försöker hjälpa till att förbättra miljön. NCC Green Asphalt är ett av våra gröna koncept.

-I dagsläget produceras det årligen ungefär 7 miljoner ton varmasfalt i Sverige. Det motsvarar en förbrukning på cirka 50 miljoner liter eldningsolja, vilket ger upphov till koldioxidutsläpp i storleksordningen 150 000 ton. NCC Green aspahlt reducerar detta med 30%

-Varje grad som tillverkningstemperaturen kan sänkas medför betydande miljövinster och bättre arbetsmiljö genom mindre rök och lukt.”

GreenasfaltskurenNCC lade egenutvecklad lågenergiasfalt på väg 272 genom Årsunda utanför Sandviken.  Lägre temperatur ökar även asfaltens livslängd. NCC ggjorde det för Vägverket Region Mitt.

 Den nya produktionsmetoden har utvecklats vid NCC Roads väglaboratorium i Umeå. Utvecklingen har skett tillsammans med bitumenleverantören Nynäs. Metoden  gör det möjligt att tillverka asfalt vid lägre temperatur än vad som är vanligt i dag. Den öppnar också för ökad användning av återvunnet asfaltgranulat i varmproducerade massor.

Processen för traditionell asfaltproduktion är både energikrävande och dyr. För varje ton asfalt som produceras går det åt cirka sju liter eldningsolja. Branschen använder varje år ungefär 50 miljoner liter eldningsolja, med stora koldioxidutsläpp till följd. Genom att sänka temperaturen ner till 120 grader vid asfaltproduktionen, minskar energiåtgången med 20 procent. Då blir koldioxidutsläppen upp till 30 procent lägre. Även utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och kolmonoxid minskar kraftigt. 

– Bitumenpriserna lär inte sjunka så det är angeläget att vi hittar bra metoder för att kunna utnyttja så mycket återvunnet material som möjligt i våra tillverkningsprocesser framöver, menar också Roger Lundberg. Han framhåller även att arbetsmiljön förbättras med den nya produktionsmetoden – både för de som jobbar i asfaltverken och de som sköter utläggningen på vägarna.

Kvalitetsförbättringarna beror bland annat på den nya blandningstekniken. Den gör det möjligt att styra bindemedlet effektivare i processen. Men den lägre tillverkningstemperaturen innebär också att bitumenet inte åldras lika fort som vid konventionell tillverkning.

– Eftersom asfalten håller en lägre temperatur både vid tillverkning och utläggning så bildas i princip ingen rök och inga stickande dofter. Skonsam blandningsteknik ger beläggningar med lång livslängd Det har länge varit en i det närmaste helig sanning att asfalt till starka vägbeläggningar måste tillverkas under hög värme. Men nya sätt att hantera bitumen och nya metoder och tekniker att blanda stenmaterial och bindemedel håller på att vända upp och ner på de traditionella sanningarna.

 Kenneth Johansson, som är chef för NCC Roads i norra Sverige, konstaterar att lågenergiasfalten även prismässigt borde ha goda förutsättningar att konkurrera med konventionellt producerad asfalt – åtminstone på lite sikt.

skurenlagenergiasfalt_590x210

– Tillverkningen kräver vissa investeringar i asfaltverken. Å andra sidan går det åt mindre energi, men exakt hur kalkylen ser ut här får vi återkomma till längre fram.

 Det mesta av den asfalt som tillverkas och läggs på svenska vägar idag är varmt producerad. Stenmaterial och bitumen värms och blandas vid höga temperaturer. Det har hittills varit ett måste för att få fram tillräckligt stark asfalt, men processen är energikrävande och kostsam. 

–  Tester visar att vår tillverkningsmetod med lägre temperatur är snällare mot bituminet i processen. Det åldras inte lika fort som vid konventionell tillverkning och därmed ökar också livslängden på asfalten. Metoden förbättrar också arbetsmiljön för beläggningsarbetarna eftersom asfalten varken ryker eller luktar vid utläggningen, säger Mats Granath.

Källor är NCC pressmeddelande och hemsida samt epost från Roger Lundberg. Länk till NCC Green Asphalt: http://www.ncc.se/sv/Material-och-service/Asfalt-och-belaggning/