NIRNär jag summerar veckan på vilodagen är det spännande att se när vi passerar 50 000 sidladdningar på bloggen MILJÖINNOVATION. På väg dit ägnar vi vilodagen åt tre trevliga nyheter. Först ut är NIR. Det är en ny metod att mäta hur mycket gödselmedel som behövs. Den skulle kunna ersätta eller komplettera den väl beprövade, men kostsamma, markkarteringen. Bilden på innovatören Johanna Wetterlind är från SLU:s Pressmeddelande.

Den andra är att Opcon tar in mer kapital för expansion genom en riktad nyemission. Den tredje är att forskare i Linköping och Peking designat ett nytt material som höjer prestanda när solceller  tillverkas av plast i stället för kisel. Hittills har effektiviteten varit för låg. Solceller med plast blir betydligt billigare än de med kisel. Klicka här för mer om dessa innovationer för vår miljö.

Att förbilliga mätning av jordegenskaper är stort.  För att veta hur mycket gödsel som behövs på åkern har man sedan 1940-talet markkarterat. Man har tagit ett jordprov per hektar på ett standardiserat sätt. Analyserna av näringsinnehållet har sedan gjorts på laboratorium. Det kostar så proverna blir inte så täta. Ett sätt att minska kostnaderna är att använda billigare analysmetoder. NIR- spektroskopi* (nära infraröd reflektans) är en sådan metod.

Med NIR-spektroskopi mäts reflektionen av ljusenergi strax utanför det som är synligt för det mänskliga ögat. Olika molekyler absorberar ljus vid olika våglängder. Därför ser reflektansen från olika material olika ut. Därmed kan man utläsa t.ex. mängden organiskt material och jordart.

Agronom Johanna Wetterlind har i sitt doktorsarbete vid SLU i Skara undersökt möjligheten att utveckla en markkarteringsstrategi där majoriteten av jordproven endast mäts med NIR och bara ett fåtal analyseras på vanligt sätt för att hålla nere kostnaderna. Ett antal vanliga laboratorieanalyser behövs för att göra kalibreringar, som sedan används för att bestämma t.ex. ler- eller mullhalt i resten av jordproven, som bara analyserats med NIR.

Denna kombination av analyser rekommenderas för bestämning av ler och mullhalt. För bestämning av pH, Fosfor och Kalium-Aluminium behöver metoden utvecklas ytterligare.

Kväve är ett av de viktigaste näringsämnena i växtproduktionen. För mycket kväve kan leda till förluster i form av utlakning. Det bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Kväve blir tillgängligt för växterna genom mineralisering av organiskt kväve, och för att kunna veta hur mycket kväve som behöver tillföras i form av gödsel behöver man veta hur mycket kväve marken levererar. Men att mäta detta är svårt och dyrt.

Opcon tillförs 122,5 MSEK före emissionskostnader i en riktad nyemission omfattande 2,5 miljoner aktier. Det sker genom en riktad nyemission av aktier uppgående till totalt 2 500 000 aktier. Teckningskursen bestämdes till 49 SEK per aktie. Orsaken är Bakgrunden är intresset för Opcons teknik för att utnyttja spillvärme för antingen elproduktion med Opcon Powerbox eller för energieffektivisering inom bioenergi. Båda dessa tekniker ger stora klimatfördelar som ger direkta kostnadsbesparingar för kunder. Klimatarbetet påskyndas. Vidare information på Opcons hemsida: http://www.opcon.se

Solceller blir betydligt billigare om de tillverkas av plast i stället för kisel, men hittills har effektiviteten varit för låg. Nu har forskare i Linköping och Peking designat ett nytt material som höjer prestanda.

Det nya materialet, kallat HXS-1, är uppbyggt av plana polymerkedjor, med en struktur som underlättar transporten av elektroner. Bakom uppfinningen står forskaren Fengling Zhang vid Linköpings universitet i samarbete med kolleger i Peking.

En solcell fångar upp ljusenheter, fotoner, från solstrålningen. I ett blandat skikt av polymerkedjor och fullerener (”fotbollsmolekyler” med 60 eller 70 kolatomer) förs energin över till elektroner som skapar en elektrisk ström. På vägen sker avsevärda energiförluster.

Forskarna Olle Inganäs och Kristoffer Tvingstedt har tillsammans med belgiska kolleger gjort experiment som visar att i blandningen mellan polymer och fulleren skapas nya elektroniska tillstånd, en virtuell halvledare med nya egenskaper. Denna halvledare bestämmer solcellens fotospänning. I förlängningen kan den observationen också användas för att bestämma övre gränser för prestanda i plastsolceller med ideala material. De ligger långt över dagens bästa värden. Länk till Pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/linkopings_universitet/pressrelease/view/nytt-material-hoejer-prestanda-i-plastsolceller-329909