Styrelsen för GPV, Gällivare PhotoVoltaic AB, har beslutat om att ansöka om företagsrekonstruktion. 😥 Detta sedan Danske Bank har sagt upp både bolagets rörelsekredit och moderbolagets förvärvskredit till betalning den 20 november. GPV är ett dottterbolag till börsnoterade Borevind och utgjorde tidigare en stor del av Borevinds tillgångar.Vi publicerar Borevinds pressmeddelande direkt oavkortat nedan.
 
GPV:s lönsamhet har under det senaste året successivt försämrats, vilket innebär att villkoren för finansiering inte längre uppfylls. Priserna på solcellspaneler har fallit kraftigt  i spåren av den rådande lågkonjunkturen, men även på grund av ökad global produktionskapacitet och förändrade subsidier på stora marknader.På grund av såväl de förändrade marknadsförutsättningarna som meningsskiljaktigheter avseende gällande leveransavtal mellan GPV och SolarWorld AG, delägare i GPV och bolagets största kund, har parterna under en länge tid fört förhandlingar om nya avtalsvillkor. Danske Bank anser emellertid att det finns risk att framförhandlat avtalsförslag innebär att bolaget inte överlever på medellång sikt. Som en konsekvens därav har Danske Bank sagt upp GPV:s rörelsekredit och moderbolagets (Boreinvest AB) förvärvskredit till betalning den 20 november.  Styrelsens bedömning är att banken ser positivt på att försöka rekonstruera GPV och träffa en uppgörelse med SolarWorld, som förbättrar förutsättningarna för bolagets överlevnad. Mot denna bakgrund har bolagets styrelse beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion. Rekonstruktionen berör cirka 90 anställda.Styrelsen för Borevind AB ställer samtidigt sina platser till förfogande varför bolaget inom kort kommer att kalla till en extra bolagsstämma. Borevinds två största ägare har bett styrelseledamoten Anette Asklin att leda arbetet med att identifiera lämpliga kandidater till styrelsen.
Övriga effekter för Borevind med anledning av det inträffade kommer att presenteras senast i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet. Rapporten kommer att offentliggöras den 30 november.