Miljöteknikbolaget Morphic lämnar kvartals- och niomånadersrapport. Det är vår länk BränslecelldelVindProp i höger kolumn. Rapporten är ungefär som väntat. Företaget har ambitionen att göra sig av med det som inte är höginnovativt. Man ska fokusera utvecklingen av bränsleceller för mobila applikationer och teknologi kring tillverkning av tunna metall- och grafitplattor med hög precision. Alltför snabb försäljning i svag konjunktur ger förluster. En ny ledning brukar ju vilja inleda med att ta fram förluster från tidigare. Vi hoppas dessa ändå blir begränsade och at företaget överlever. Om utvecklingen går bra finns mycket gott att göra för miljön. Klicka här för vidare information! Tredje kvartalet

– Nettoomsättningen uppgick till 230 mkr (101).
– Rörelseresultatet uppgick till -168 mkr (-56) efter nedskrivningar med 86 mkr.
– Resultat efter skatt uppgick till -165 mkr (-51).
– Resultat per aktie blev -0,46 kr (-0,33).

Januari – September

– Nettoomsättningen uppgick 486 mkr (302).
– Rörelseresultatet uppgick till -631 mkr (-133) och i rörelseresultatet ingår nedskrivningar av anläggningstillgångar (inkl förvärvade företag) med 407 mkr. Om Scanwinds förlust och nedskrivningarna elimineras var periodens operativa rörelseresultat -87 mkr.
– Resultat efter skatt uppgick till -598 mkr (-122).
– Resultat per aktie blev -1,79 kr (-2,80).
– Eget kapital uppgick per den sista september 2009 till 263 mkr eller 0,75 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 47,9 %.
– Koncernens likvida medel uppgick till 218 mkr (142) på bokslutsdagen, varav 57 mkr spärrade medel.

Händelser under tredje kvartalet

– GE Energy förvärvar ScanWind och betalar 104 mkr för Morphics andel.
– Börsens genomgång av Morphics verksamhet under det första året på börsen utfaller negativt och ett ärende mot Morphic initieras därför i Börsens disciplinnämnd. Morphis aktie förs över till OBS-listan.
– Ny CFO och ny VD för vindverksamheten utses.

Händelser efter tredje kvartalet

– Den nya styrelsen för Morphic har fattat ett principbeslut att fortsätta bolagets fokusering, nu mot bara två utvalda områden. Dessa är dels inom området färdiga bränsleceller, huvudsakligen för mobila applikationer, och dels teknologi kring tillverkning av tunna metall- och grafitplattor med hög precision. Beslutet motiveras av att de utvalda verksamhetsområdena bedöms ha en hög framtida marknadspotential och bygga på en framgångsrik och patenterad egen teknik.

– Resterande verksamhet kommer att drivas vidare tills vidare. Det innebär att den svenska vindkraftsverksamheten för såväl stora som små verk så småningom kommer att säljas eller avvecklas. Detsamma gäller enheter för att generera resp. rena vätgas liksom enheter för att tillverka propellrar resp. renovera vattenturbiner. Dessa senare enheter har en omsättning på årsbas om ca 30 mkr och ca 48 mkr i kostnader.

– En översyn av koncernledningsfunktionerna med gemensamma funktioner beräknas sänka kostnadsnivån fr o m nästa år med 7 mkr. De transaktioner som krävs för att lämna icke-prioriterade områden och banta huvudkontoret bedöms kunna hanteras inom nuvarande finansiella resurser.