mercuryfish Lightlab, vår länk KvicksilvfriSparlyse, nyemitterar. Det har man gjort många gånger. Miljö- och marknadsutsikterna är enorma om man lyckas. En energisparlampa utan kvicksilver vore förstås underbart. Kvicksilver är ett av de farligare ämnena alla kategorier. Det spelade mycket stor roll i den tidiga miljödebatten.

Nyemissionen kan genomföras eftersom företaget kommit med många fina nyheter under senaste halvåret. Men fortfarande finns många tvivlare som anser att det är fåfängt att satsa i denna utveckling. För miljön fortsätter jag hoppas på Lightlab. Klicka här för information ur Pressmeddelanden och länkar till tidigare inlägg. 

Teckningstiden påbörjas den 11 februari och löper till och med den 25 februari. Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se eller från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Aktieägare kommer att tillsändas informationsmaterial och förtryckta anmälningssedlar.  

En extra bolagsstämma har godkänt styrelsens beslut att genomföra en emission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Fyra gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en unit bestående av 1 aktie av serie B samt 1 teckningsoption. Vid full teckning tillförs bolaget cirka 18,4 Mkr före emissions- och garantikostnader. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier, tillförs bolaget ytterligare cirka 11,6 Mkr.

Styrelsen vill förstärka bolagets utvecklingsresurser. Detta avspeglas i bolagets kostnadsutveckling. För 2009 uppgick resultatet till -16,4 Mkr (-13,4 Mkr) . Likvida medel per 31 december 2009 uppgick till 2,4 Mkr (6,4Mkr). Emissionen kommer att stärka bolagets likviditet och resurser.

Den som har fyra aktier oavsett aktieslag får teckna en unit till kurs 7:50 kronor. En unit bestående av en ny aktie av serie B och en teckningsoption med teckningskurs 9:50 kronor och teckningstid den 1 – 30 juni 2010. Det krävs två (2) teckningsoptioner för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

· Sista dag för handel i LightLab-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen var den 3 februari 2010. Det var dagen innan offentliggörandet av prospektet.

· Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 8 februari 2010.

· Handel i teckningsrätter sker under perioden den 11 – 22 februari 2010.

· Teckningstiden löper under perioden den 11 – 25 februari 2010. LightLabs aktiekapital uppgår före nyemissionen till 1.962.044,80 kronor fördelat på 9.810.224 aktier, varav 15.000 av serie A och 9.795.224 av serie B. Vid fulltecknad nyemission kommer aktiekapitalet att uppgå till 2.452.556 kronor fördelat på 12.262.780 aktier, varav 15.000 av serie A och 12.247.780 av serie B. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att ökas med ytterligare högst 245.255,60 kronor till 2.697.811,60 kronor fördelat på 13.489.058 aktier, varav 15.000 av serie A och 13.474.058

Senaste inlägget om Lightlabs patentarbete: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-100112

Länk till inlägget om Lightlabs framgångar som blev bästa miljönyhet i november: http://evolveu.bloggsida.se/borsnoterat/lightlabnovember

Länk till inlägg med kort om Lightlabs långa historia. Det är en prestation att så länge kunna leva på nyemissioner. Till sist tröttnar förstås aktiemarknaden. Men inte än! http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lightlab-mer-om