Miljöteknik ska gynnas av nytt policyförslag. Det är tankesmedjan Global Utmaning som presenterar sitt policypapper ”From Copenhagen to Cancun”. 😛 Där föreslås att EU-kommissionen utvecklar en handels-  investerings- och tillväxtstrategi för utsläppsminskning, ett ramverk som ska vara förenligt med WTO:s mål om hållbar utveckling – en frihandelsagenda med det långsiktiga målet om en CO2-fri handel. Dessutom tar man upp upphandlings- och bidragsregelrna då En anpassing av dem kan göra oerhört mycket för klimatet. Klicka här för deras förslag till innehåll i en sådan strategi och länk till hemsidan för global utmaning! En sådan strategi kan bygga på följande element:

•Etablera ett golv för priset på CO2, vilket ökar incitamenten till ett grönt teknikskifte. Ett långsiktigt pris på ca €40/ton är rimligt (att jämföra med dagens pris på spotmarknaden för utsläppsrätter på €13/ton). Ett sådant prisgolv kan upprätthållas t ex genom en EU-gemensam koldioxidskatt.
•Använd den inre marknadens metoder för att utveckla produktstandarder som främjar klimatvänliga varor och tjänster – i Europa och globalt. EU bör nu bestämma de krav på energieffektivitet som behövs för att nå utsläppsmålen från 2020 och framåt.
•Vidareutveckla EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS) så att utsläppsrätterna auktioneras fullt ut så snart som möjligt.
•Revidera WTOs regelverk om subventioner så att de möjliggör subventioner till klimatvänliga verksamheter.
•En EU-policy för hur offentlig upphandling kan användas i klimatarbetet.
•Ta bort handelshinder på klimatvänliga varor.

Global Utmaning ingår tillsammans med två andra tankesmedjor, Bertelsmann från Tyskland och European Policy Centre i Bryssel, i projektet ”Europe´s Role in the New World Order” för att ge råd till EU-kommissionen i globala frågor. Länk till hemsidan för Global Utmaning! http://www.globalutmaning.se/