timmerbil_wsr_large ECO Profile (EP) är LeanGreens motoroptimerings-profil. Reaxcer beslutade sig för att genomföra tester av ECO Profile på en timmerbil och en anläggningsbil.  Myhrs åkeri skulle genomföra testet på lastbilar inom företaget. Rapporten från testet på timmerbilen gör det troligt att bränsleförbrukningen kan reduceras med 8 % med ECO Profile. Klicka här för mer ur testrapporten! 

Anläggningsbilen redovisas senare under våren. Anläggningsbilens användningsområde ändrades under hösten och mätresultaten som samlats in under hösten var därför inte jämförbara med resultaten efter installation av ECO Profile.

Mellan 2009-10-12 och 2010-01-05 har TrackInvent AB i samarbete med Myhrs åkeri testat LeanGreen ECO Profile på en timmerbil. Testet genomfördes genom att mäta och dokumentera bränsleförbrukning och varvtalsmönster med ett Fleet Management system under 2-3 veckor. Dessa värden jämfördes därefter med motsvarande värden efter installation av ECO Profile.

Med ECO Profile installerat i timmerbilen reducerades bränsleförbrukningen med 3,3 %. Men vinterväglaget gjorde att ett optimalt utnyttjande av den omprofilerade motorn inte var möljligt. Samma effeket hade det att temperaturen sjönk drastiskt efter ungefär halva provtiden med EP installerad.

För att analysera hur bilens bränsleförbrukning påverkats av temperaturvariationer tidigare år studerades timmerbilens tankböcker under perioden 2007-2009. Det visade att timmerbilens bränsleförbrukning ökat med 8,7 % om man jämför bränsleförbrukningen de dagar då maxtemperaturens medelvärde var +2,6 grader med bränsleförbrukningen de dagar då maxtemperaturens medelvärde var -13,2 grader.

Dessa data visar att ECO Profile reducerar timmerbilens bränsleförbrukning men det är svårt att entydigt ange hur stor reduktionen varit. Temperaturförhållandena under testet har medfört att testresultatet blivit missvisande.

En försiktig bedömning av bränslereduktionens storlek är att den är närmare 10 % snarare än det testresultat (3,3 %) som uppmätts.

Varvtalsmönstret visar att det vridmoment som vid installation av EP tillförts i den lägre delen av varvtalsregistret (1000-1100 rpm) inte använts fullt ut, detta främst beroende på det rådande vinterväglaget. Det innebär att det finns potential till ytterligare reduktion av bränsleförbrukningen om EP används optimalt.

Utöver de bränslebesparande effekterna har installationen av ECO Profile även medfört att lastbilens prestanda förändrats på ett positivt sätt. Förarna beskriver timmerbilens förändrade prestanda på följande sätt: ”Bilen har blivit lättare att köra i backar och marginalerna vid tuff körning ökat – bilen är helt enkelt bättre. Motorn går märkbart jämnare/renare än vad den gjort tidigare.”