En branschöverenskommelse för klimatet. Vad roligt! Att flyget blir första internationella bransch med detta är också toppen. Det personliga klimatsamvetet känns nog mest för mig när jag flyger. En medveten satsning på limatanpassning kan göra mycket gott. Men det kanske tar ett tag innan man når ambitionsnivån för denna NASA-blid från Flickr.

FN:s flygorgan ICAO har presenterat en historisk överenskommelse om ett globalt ramverk för att hantera flygets klimatpåverkan. Flyget är därmed den första internationella bransch som genom ett FN-organ lyckats enas om en global ansats och globala klimatmål godkända av samtliga 190 medlemsländer. Klicka här för mer information!

– Hela flygbranschen inklusive flygplatser, flygbolag, flygtrafiktjänster och flygplanstillverkare står bakom resolutionen. Branschen har i flera år arbetat för att uppnå ett globalt ramverk och gemensamma mål. Vägen framåt går bland annat via marknadsbaserade åtgärder på global nivå. Ett sådant ramverk, baserat på ett antal överenskomna principer, ska nu tas fram inom ICAO. Resolutionen innehåller även tre övergripande mål som branschen fullt ut ställer sig bakom. Det gäller kraftigt förbättrad bränsleeffektivitet till 2050, koldioxidneutral tillväxt från 2020 och en global standard för flygmotorer från 2013.

Flygbranschen själv har ställt upp ännu högre mål som bland annat innebär halverade utsläpp 2050 jämfört med 2005. Vägen dit kommer framförallt att gå via ny flygmotor- och flygplansteknologi, effektivare sätt att flyga och helt nya och långsiktigt hållbara bränslen.

– ICAO:s resolution blir ett tydligt inspel från flygbranschen vid FN:s klimatmöte, COP16, i Mexico i december. Flygbranschen har under de senaste 40 åren förbättrat sin bränsleeffektivitet med 70 procent och därmed kunnat begränsa sin del av världens koldioxidutsläpp till två procent. Vi kan vara stolta över det arbete som gjorts men nu får vi betydligt tydligare riktlinjer för att gå vidare med vårt omfattande globala miljöarbete, säger Lena Micko, för svenskt flyg. 

Bland de som medverkat i det arbete som lett fram till ICAO:s resolution, kan nämnas Swedavia och SAS – båda medlemmar i Svenskt Flyg. Detta har skett genom engagemang i bland annat flygplatsorganisationen ACI, branschorganet ATAG och flygbolagsorganisation IATA.

Mer information på www.icao.int