Miljöinnovationsföretaget Rehact är gamla bekanta. Nu har deras finansiella information fått OK för notering på Alternativa Aktiemarknaden. Det är vår länk EnergiSparTakKylFotVarm i kategorin effektiviserar energi bland länkra till miljöinnovationer i höger kolumn. Det är riktigt roligt. Rehact fortsätter sin expansion med viss försiktighet i stället för att sätta sig i knät på riskkapitalister. 

REHACT utvecklar och säljer ett prisbelönt helhetskoncept för komfortenergi (värme, kyla och ventilation) i byggnader. Det heter  Rehact Energy System. En nyckelkomponent i systemet är den patenterade värmeväxlaren RVU. Systemet kan kopplas samman med en mängd olika förnybara energikällor. Det ska väsentligt minska en byggnads behov av extern energi för värme, kyla och frisk luft – samtidigt som det ger en mycket hög komfortnivå.

Alternativas VD Markus Muth kommenterar:

-”REHACT AB är ett spännande bolag som tagit fram ett patenterat system för att minimera energiförbrukningen i fastigheter. Vi ser fram emot att erbjuda våra investerare ytterligare en investeringsmöjlighet inom Cleantech och välkomna alla aktieägare till en organiserad handel och förbättrad likviditet i REHACTs aktie.”

REHACT ENERGY SYSTEM förklaras i bilden ovan.  

 När sval luft sakta faller från taket skapas en bra temperatur i huvudhöjd. Där den kalla luften uppifrån möter den varma luften från golvet evakueras luften. Så skapas en idéalisk klimatzon för människor att vistas i. Då rörs också mindre damm och smuts upp från golvet till huvudhöjd.  När den kallaste luften kommer uppifrån sjunker medeltemperaturen för samma upplevda värme med 2 till 4°C. Varje sänkning med 1°C innebär en besparing på 6% av uppvärmningskostnaderna.

Så här går det till

Detta är ett balanserat energisystem. Nyckeln till systemet är den unika AHE-värmeväxlaren. Detta ventilationsdon i ytterväggen ger inluften. Det tar nästan helt bort behovet av att leda luft i otympliga ventilationstrummor. Den unika fördelen är att det även kan arbeta med mycket små temperaturskillnader. Luften blir en komfortfaktor när vi med decentraliserad ventilation tillför den mängd luft som ger en optimal syrehalt.

Systemet utnyttjar solenergi och den energi som kommer från maskiner, utrustning och människor. Överskott av energi från dagen lagras och utnyttjas under nattimmarna. Värmepumpen kan samtidigt skapa värme och kyla. Överskott lagras eller konverteras till annan användning. Vi skapar kallare skikt i huvudhöjd och varmare vid golvnivå. Det ökar värmekomforten och förbättrar luftkvaliteten i inomhusluften. Dessutom minskar luftcirkulationen från golv till huvudhöjd och därmed dammstörningarna i rummet.

 Vatten distribuerar både värme och kyla i systemet. Värmeförluster ersätts genom vattenburen golvvärme. Med golvvärme på alla ytor bygger vi ett system med stor termisk tröghet. Varje rum har en egen termostat för oberoende temperaturinställningar. Alla termostater är underordnade centrala vädersensorer. På sommaren kan systemet cirkulera vatten i golvet för att transportera bort överskottsvärme från solinstrålning.

 Både golvvärmesystemet och det decentraliserade ventilationssystemet utnyttjar lågtempererat vatten (14 – 35°C). Därför kan vi skapa ett system med tre ledningar; en för varmt till-vatten, en för kallt till-vatten och en för returflödet. I värmeläget är tillvattnet max 35°C och frånvattnet 20°C och i kylläget är tillvattnet 14°C och frånvattnet fortfarande 20°C.

 Unik ventilationsinstallation

 Lufttillförseln sker genom särskilda värmeväxlare, s k AHE-don (Axial Heat Exchanger). AHE-donen monteras i ytterväggen och tar in luft direkt från uteluften och tillför rummet luft i takhöjd. Till donet leds varmt eller kallt vatten beroende på behov/årstid. Samtidigt kan donet förses med vatten och därigenom hålla den av användaren valda luftfuktigheten på inluften. Ventilering av frånluft kommer att ske genom utblås på 1,4 m höjd från golvet och luften kommer ledas till centrala ventilationskanaler för förbrukad luft. Ur den förbrukade luften återvinns en betydande del av värmeenergin via en brinekylare. Denna energi återförs till byggnadens värmesystem genom värmepumpen.

Här är vad vi förut skrivit om Rehact: http://ecoinnovation.se/?s=rehact