Miljöinnovationen Ekomarine AB tar ett samlat grepp för utveckling. Företagets möjligheter att göra gott för miljön är mycket stora. Nu presenterar det ny strategi, genomför en företrädesemission och satsar för ett enormt reurstillskott för forskning och utveckling samt får ett Japanpatent. Ekomarine är vår länk BiologiskBåtbottenfärg i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn.

Ekomarines miljövänliga båtbottenfärg Neptune Formula bygger på  en samverkan mellan komponenter i färgsystemet och mikroorganismer som finns i alla vatten. Den största marknaden är för ballastvattenreningssystem. Den patenterade biotekniken skapar ett miljövänligt på växtskydd för den marina marknaden. Klicka här för mer om företagets storsatsning för miljön! 

Ekomarines möjliga andel av en total global marknad är cirka 43 miljarder kronor. För bottenfärg till fritidsbåtar fokuserar Ekomarine nu cirka 75 procent av marknaden eller drygt 9 miljarder kronor. Marknaden för ballastvattenreningssystem uppgår till årligen cirka 33 miljarder kronor. Men företagets patent kan lösa jätteproblem.

 EU-regleringar och skärpta miljölagar, bland annat FN-organet IMO:s konventioner, som kräver andra lösningar och alternativ till dagens produkter, kommer när patenten visat sig fungera i praktiskt skala. Det kan göra att den globala marknaden för Ekomarines miljövänliga produkter och tekniska lösningar kommer att uppgå till cirka 144 miljarder kronor per år inom de närmaste åren.

Ekomarine har lämnat in patentansökningar på de sju största samt viktigaste internationella marina marknaderna. Utöver det amerikanska, sydkoreanska samt Japanska patenten 2011 har bolaget tidigare fått sitt patent beviljat i Sverige 2003 samt Australien 2009. På tur och under pågående PCT- processer står EU, Kanada och Norge. EU-ansökan är godkänd och processen fortgår nu med nationella ansökningar på de nio mest betydelsefulla europeiska marknaderna.

Marinbranschen är rätt konservativ. Kunder och leverantörer väljer etablerade tekniker och väl inarbetade varumärken. Hög kompetens, finansiell styrka och inte minst tid krävs för att vinna  betydande  marknads andelar. I Ekomarines tidigare strategi skulle bolagets produkter lanseras i egen regi marknad för marknad i takt med produkternas utveckling och med hänsyn till bolagets kapacitet. Den nya strategin fokuserar på fullt ut färdigutvecklade och verifierade produkter för en global lansering.

För att snabbt skapa rätt miljönytta krävs investeringar på mer än 100 miljoner kronor. Det gäller främst forskning och utveckling för perioden 2011 till 2016. Det ska ge mycket konkurrenskraftiga produkter med en tydlig miljöprofil för lansering på globala marknader. För att säkerställa den nya strategin har styrelsen inlett en process för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Styrelsen i Ekomarine AB ska sälja bolagets immateriella rättigheter för Neptune Formula samt patent, till ett nystartat och helägt dotterbolag i Luxemburg, Ekomarine International SA. Därefter planeras sker en riktad nyemission i Ekomarine International SA om högst 49 procent av aktierna. Den komma att tillföra Ekomarine International SA upp till 135 miljoner kronor.

Ekomarine AB kommer i den nya strategin arbeta på uppdrag av Ekomarine International SA med att vidareutveckla Ekomarine ABs upparbetade immateriella rättigheter. Dotterbolaget kommer också via avtal med globala tillverkare, distributörer och återförsäljare att licensiera rättigheter att producera, marknadsföra samt sälja produkter kopplade till de immateriella rättigheterna.

”Den nya strategin möjliggör att vi kan fortsätta att driva en forskning och utveckling i framkant, eller med andra ord; realisera den fulla potentialen i bolagets patent. Vi kan således fokusera på att fullt ut utveckla miljövänliga produkter och tekniska lösningar för den marina industrin”, säger Jan Buckhöj, VD Ekomarine.

Ekomarine AB satsar också på en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget måste ta in nytt kapital. Bolaget kommer att tillföras 4,3 miljoner kronor, före emissionskostnader, om emissionen fulltecknas. Tre aktier ger rätt att teckna av 1 ny aktie för 2,9 kr. Företrädesemissionen är säkerställd upp till 31,4 procent med teckningsförbindelser från Allba Invest AB och Östersjöstiftelsen. Villkor och anvisningar samt anmälningssedel för teckning av nya aktier ska finnas på bolagets hemsida www.ekomarine.se.

Länk till Ekomarine, bästa svenska miljönyhet i januari 2009: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/dags-att-ekomarines-miljoinnovation-pa-vagen-mot-miljoteknik

Länk till våra samlade inlägg om Ekomarine: http://evolveu.bloggsida.se/?s=Ekomarine