EU-bidraget Marco Polo ska att minska trängseln på vägarna, göra godstransporter inom EU miljövänligare och öka intermodaliteteten. Detta ska bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem.  Vi illusterar med bild på Marco Polo himself ur aldenjewell’s fotostream på Flickr. Möjligen är det en ironi att jag klippt ut bilden ur en annons för en 50-tals Cadillac.

För att målen ska uppnås stödjer Marco Polo bland annat åtgärder som gäller godstransporter, logistik, motorvägar till sjöss och åtgärder för att undvika att trafik över huvud taget uppstår med mera. Varje projekt ska genomföras i minst två medlemsstater. Projektet ska nå sina mål på mellan 24 och 36 månader.

Totalt för perioden 2007-2013 satsar EU 450 Miljoner €. Årets ansökningsomgång är öppen till och med den 16 januari 2012. Klicka här för mer information och länkar!

Marco Polo är ett typexempel på hur villkoren kan avvika för enskilda EU-program.

Det maximala stödet är för de flesta tillämpningar högst 2 € per 500 tonkm alternativt per 2000 kubikmeterskilometer transport som överförs från ett transportsätt till ett annat. För att vara acceptabla måste projekt göra att beroende på transportmetod minst 13 miljoner tonkm/år eller motsvarande volym överförs till inlands vattentransport. För annan transport gäller högre gränser.

Kostnader godkänns som underlag för stöd om de har uppstått efter ansökans inlämnande och senast 2013-07-01. 

Här är länk till vår artikel om EU-Kommissionens call for proposals.: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/eu-bidrag-marco-polo-0914

För mer information se: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2011/index_en.htm