Nyemission i Lightlab – Goda pengar efter dåliga? Lightlab är vår länk KvicksilvFriSparlyse i Kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger spalt.  Tiden för att acceptera teckningserbjudandet går ut 18/12. På snart tre år har Lightlab varit med i över 30 artiklar på sajten. Ändå har jag ingen klar uppfattning om det kloka i att satsa på denna nyemission. 

Aktiens kurs har fallit dramatiskt. Företaget och dess föregångare har i hög grad levt på nyemissioner sedan 1998. Eftrersom mycket av reflektionerna grundas på historia  illustrerar vi med företagets bild på Forskningschefen Qui-Hing Hu och förrförre VD:n Bo Madsen. Lightlab är också ett positivt exempel på bästa sättet att utnyttja EU-bidrag. Länk i slutet av artikeln.

Med hänsyn till dagens värdering av företaget har många förlorat pengar på det. Om företaget skulle lyckas ta fram sina innovationer i praktisk tillämpning så är insatserna i alla emissioner genom åren ett bra exempel på hur privat kapital driver fram utveckling som är nödvändig för miljön. Du finner länk till inlägg med lite historia längst ned i artikeln. Men där finns också länkar till sidor som är synnerligen kritiska eller inte särskilt kritiska till bolagets sätt att sprida information. Klicka här om Du är intresserad av mina reflektioner.

Bland annat reser dessa sidor frågan om det överhuvudtaget finns hopp att nå miljömässig fördel med Lightlab. Det finns redan LED-lampor som är kvicksilverfria. Lightlab hävdas presentera utvald information som kan vara ägnad att missleda marknaden.

Å andra sidan finns en bloggare som har god insikt i finansieringen av och garantiåtagandena i nyemissionen. Han hävdar att Lightlab stöds av spetskompetens när det gäller finanseringen och att denne själv riskerar pengar som garant för nyemissionen.

Om emissionen fulltecknas och de gamla aktierna åsätts samma värde som man får teckna de nya för skulle företaget vara värt 46 Mkr minus emissionskostnaden.

I Inbjudan till teckning står:  ”Ett antal av LightLabs större aktieägare, däribland Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, samtliga styrelseledamöter samt ett antal medlemmar av ledningen har förbundit sig att teckna totalt cirka 22 procent av de nya B-aktierna i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,6 MSEK. Härutöver har ett antal parter åtagit sig att garantera teckning av cirka 18,1 MSEK av Företrädesemissionen, motsvarande cirka0 53 procent av de nya B-aktierna i Företrädesemissionen.  Därmed är Företrädesemissionen garanterad upp till 75 procent, motsvarande 25,7 MSEK.# 

Längre in i prospektet står det lite annorlunda under Risker:

”Ett antal av LightLabs större aktieägare, samtliga styrelseledamöter samt ett antal medlemmar av ledningen har förbundit sig att teckna totalt cirka 22 procent av de nya aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därutöver garanterad upp till 75 procent av emissionsbeloppet av ett antal parter. Dessa förbindelser och garantier är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra risk att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte kan uppfylla sina respektive åtaganden.”

I prospektet beskrivs Lightlab patentportfölj så här: 

”LightLab är ägare till sammanlagt 55 patent och patentansökningar fördelade över 14 olika patentfamiljer (per 12 oktober 2011). LightLab fortsätter att vidareutveckla tekniken för fältemissionsbaserade lampor genom att bedriva forskning och utveckling på katod, anod, drivelektronik samt på systemnivå. Då LightLab under 2011 har intensifierat samarbetet och dialogen med olika partners har patentportföljens betydelse ökat under året. LightLab bedömer det som väsentligt att kontinuerligt utveckla patentportföljen inom ovannämnda områden som ett

led i LightLabs affärserbjudande inför kommersialisering av Bolagets teknologi.

 

LightLab avser att licensiera den patenterade tekniken till kunder globalt och bygger som ett resultat av detta upp en portfölj som har ett marknadsmässigt skydd på de stora marknaderna.

Förutom eget patentskydd omfattar strategin kontinuerlig bevakning av konkurrerande teknologier. Under Q1 2011 genomförde IPQ IP Specialists AB en extern granskning av LightLabs patentportfölj. Granskningen resulterade i slutsatsen att patentportföljen täcker Bolagets nuvarande teknik.”

 

Lightlabs egna kapital var per 30/9 16,6 Mkr. Företaget verkar förbruka c 1,8 Mkr/månad och per sista december kan då återstå 10,2 Mkr. LightLab har ackumulerade outnyttjade förlustavdrag om cirka 86,2 MSEK per den 30 september 2011.

 

”Styrelsen gör bedömningen att emissionslikviden efter emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 30 MSEK, i kombination med Bolagets befintliga likvida medel om cirka 8 MSEK, är tillräckligt för att tillgodose kapitalbehovet för de närmaste 12  månaderna.” 

 

Jag hittar inte vem eller vilka som bestämmer i företaget på företagets sajt. Listan över största ägare i Årsredovisningen för 2010 listar som övriga aktieägare innehavarna av 15000 A-aktier och drygt hälften av B-aktierna med tillsammans 56,6 % av rösträtten i företaget. Ingen i styrelse eller ledning äger några A-aktier.

Några personliga observationer efter kontakter med företaget och efter att ha följt det i tre år:

  1. Förre VD och nuvarande styrelseledamoten Björn Varnestig liksom nuvarande VD Jan-Erik Lennefalk ger vid personliga möten ett kompetent intryck.
  2. När företaget byter hemsida har de inte klarat av att, eller velat, överföra vår epost-adress till en ny sändlista för informationsutskick till vår sajt som normalt ligger bland de högsta på Google och publicerat mycket positiv information om företaget. 
  3. Jag har gjort observationer liknande de av signaturen Candela, länk nedan, vad gäller resultatet av publicerade nyheter om samarbeten med andra organisationer. Samarbetena gäller ofta företag långt bort och resultaten ser jag inte så mycket av som jag skulle önska. Dock gäller för EU-bidrag i NANDOS-projektet att Lightlab deltagit som uppdragstagare. Man har alltså fått betalt för sitt arbete som konsult och varje extra nytta för fröetaget är en rejäl bonus.

LÄNK till företagets prospekt för nyemissionen: http://www.lightlab.se/sv/finansiell_information/prospekt_2011.aspx

LÄNK till krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om bästa sättet att utnyttja EU-bidrag: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-den-basta-euron-for-foretaget

LÄNK till artikel med bland annat historien till början av 2009: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lightlab-mer-om

LÄNK till alla våra artiklar om Lightlab: http://ecoinnovation.se/?s=lightlab

LÄNK till bloggare med insikt i finansieringsfrågorna: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lightlab/skarp-finanshjarna-i-lightlab

LÄNK till anonym sajt som beskriver Lightlabs utveckling på ett ytterst negativt sätt: http://llsw.info/Teknik.html

LÄNK till signaturen Candelas synnerligen nedgörande inlägg på VCW börsforum: http://vcw.dagensps.se/forum/sok.phtml?id=1&op=search&ref=&sign=Candela