Taurus är vår länk FleraSockersEtanol. Taurus jäst kan i laboratorieskala höja etanolutbytet ur biomassa radikalt. Men mycket krävs för att visa att det fungerar i praktisk skala. Glädjande att Energimyndigheten stöder med 8,4 Mkr för ett projektsamarbete kring etanolproduktion mellan Taurus Energy AB, Lunds universitet, Chalmers Tekniska högskola och SEKAB E-technology. Projektet ska vidareutveckla processtekniken för storskalig etanolproduktion från skogs- och jordbruksrester. Det beräknas pågå i tre år.  Taurus Energy AB bidrar till projektet med 2,1 Mkr. Klicka här för mer om Taurus!

VD:s kommentar till kvartalsrapporten tom. 30/11 är mycket kort: ”Under perioden har vi arbetar vidare med marknadsföring, bland annat genom att utföra tester och besök i Kina. ” Det har kostat över 1,4 Mkr.

Men desto mer information finns om vad som ska ske under första halvåret 2013.

Etanolproducenter i USA vill få möjlighet att genomföra tester med Taurus jäst i sina egna anläggningar. De vill vara säkra på att tekniken fungerar och att utbytena blir de förväntade. För att kunna installera Taurus markör, som krävs för att kunna identifiera jästen oavsett under vilka förhållanden jästen används i, har Taurus projektanställt den person som hittills arbetat med problemställningen tom. 31 juli 2012. 
 

Ett samarbete med SEKAB i deras demonstrationsanläggning har varit en hörnsten i vägen mot praktisk demonstration av jästen. Men SEKAB har problem med finansiering av den fortsatta verksamheten i demonstrationsanläggningen. 

 

Eftersom det i dag inte finns några motsvarande anläggningar i Europa som är tillgängliga för utomstående intressenter, är det för Taurus verksamhet naturligtvis av stor betydelse att demonstrations-anläggningen drivs vidare för att vi ska kunna testa och verifiera våra jäststammars prestanda under industriella förhållanden. Tarus har haft möte med Vinnova för att informera om läget och har diskuterat hur gå vidare i denna situation. Men bolaget vi arbetar vidare som planerat med körningar i demoanläggningen under våren. Även Energimyndigheten har informerats om problemen. 

Under första kvartalet har Taurus tillsammans med Exportrådet besökt Kina. Kina är den tredje största marknaden för produktion och konsumtion av etanol. Men produktionen av etanol i Kina är mycket mindre än i USA och Brasilien. Rent tekniskt arbetar de kinesiska företagen i första hand med den första generationens etanolproduktion, så intresset för Taurus teknologi var naturligtvis stort. Alla mötta företag var mycket intresserade av att få information om andra generationens teknologi. I dagsläget finns ingen cellulosa baserad produktion men företagen har stora ambitioner att utveckla teknologin de kommande åren. Därför vill de gärna arbeta med Taurus jäststammar.
 
Taurus kommer i första hand att teckna ett Material transfer agreement (MTA) med dem och alla tester kommer initialt att genomföras i Sverige.