Skogsriket är en vision för nya arbetstillfällen med anknytning till skog. Det ska bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. 10 Mkr/år ska satsas på förädling och innovation med skogen som grund. Vår bild till vänster är från San Francisco Museum of Modern Art illusterar en innovativ lösning baserad på skogsråvara.

Det blir nog ett rent bidrag. Det är mycket bra pengar då det inte verkar krävas någon egeninsats för detta stöd. Stödet utbetalas i samband med att det beviljas. Skogsstyrelsen (SKS) får hålla inne del av stödbeloppet tills stödmottagaren slutredovisat projektet. Men SKS föreskrifter för tillämpningen av bidraget är inte klara än. Stödet söks på en särskild blankett. Enligt plan ska stödet gå att söka från och med den 18 februari.

SKS har antagit att genomsnittsstödet blir 50 000 kr. Den minsta stödnivån är 30 000 kr. Stödet är ett s.k. ”stöd av mindre betydelse”. Det innebär att mottagaren under en treårs period sammanlagt får ta emot sådana stöd med motsvarande högst 200 000 euro.  Det är  bara  enskilda, mikro-, små- samt medelstora företag som kan söka stödet. För närvarande skissar Skogsstyrelsen på ett otroligt obyråkratiskt stöd. Man antar att ansökan bara skulle ta två timmar och att det inte skulle behövas längre tid för att sammanställa en slutrapport.

Låt oss hoppas medlen i första hand satsas på innovation. Det finns mycket att göra. Hösten 2008 presenterade jag  Tio år för skogen i tävlingen Miljöinnovation på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Av 214 finalister var 8 skogliga, 16 rörde den vidare bearbetningen av skogsråvaran och 4 gällde teknologier som kan bli spännande för skogen. Länk sist i artikeln. I 2009 års final kom ytterligare en skoglig innovation och flera har kommit sedan dess.  Det är mycket svårt att lyckas kommerssiellt för innovationer. Här kan stödet verklgen göra nytta. Klicka här för mer om Skogsriket!

Skogsriket vilar på hållbart brukande och basen är de jämställda målen miljö och produktion. Det består av fyra grenar som utgår från de värden som finns i skogen.

  1. Hållbart brukande
  2. Förädling och innovation
  3. Upplevelser och rekreation
  4. Sverige i världen

Målet för förädling och innovation är en ökad hållbar användning av skogs- och träråvara inom nya och nuvarande användningsområden.

Samtidigt vidtas flera andra åtgärder för att stärka skogsbaserad verksamhet såsom:

  • 265 miljoner satsas på ett branschforskningsprogram för skogs- och träindustrin;
  •  Trästad 2012 får stöd för att lyfta fram träbyggandets miljöfördelar och stärka träbyggandet som ett självklart alternativ i allt byggande.
  • Svenska jägareförbundet utvecklar en lokal marknad för viltprodukter.
  • Branschambassadörer ska bland annat arbeta för att olika träslags egenskaper och kvalitéer utnyttjas bättre, så att förädlingsvärdet i produkterna höjs.

Länk till Tio år för skogen i tävlingen Miljöinnovation:

http://www.slideshare.net/evolveu/skogsbruk-och-miljinnovationer-presentation