Cassandra Oil AB kan vara ett unikt hopp för miljön. Företagets teknik för återvinning ska ge olja. Att emittera aktier för allmänheten är ett bra sätt att skaffa medel för miljöinnovationer. Men ett unikt hopp för miljön kan vara ett stort hopp för aktieköpare. Signaturen Derwein frågar på Aktiebloggen Redeye (Länk sist i artikel) om Cassandra är bondfångeri.

Factums nyhet om köp av Cassandra gjorde att kursen gick från knappt två kronor till nära 22. I fredags hade den fallit till drygt 18 kr. Hur är det möjligt?

Om allt lyckas för företaget väntar spektakulära miljövinster och hög lönsamhet för Cassandra. Men varför döpa ett företag efter en av de mer olyckliga mytologiska kvinnorna i världshistorien? Cassandra var en prinsessa i Troja som förutspådde dess fall men hon blev aldrig bli trodd. Efter Trojas fall blev hon först våldtagen och förslavad. Sedan mördades hon och hennes barn.

Signaturen Kladcat på Flickr har tagit bilden på Johannes Zainers träsnitt från 1473. Det visar Cassandras profetia och mordet på henne. Klicka här för mer om Cassandra Oil!

Jag sökte på nätet men hittade ingen hemsida för Cassandra Oil AB eller för företagets tidigare namn Eureka Oil AB. Men däremot ett PM som beslutsunderlag för aktieägarna i Factum Electronics Holding AB inför förslag om förvärv av Cassandra Oil AB genom apportemission. Denna PM utelämnar viktig information för att bedöma förslaget till förvärv och den är slarvigt skriven. Ett exempel: Tekniken bygger på ”termisk polymesering”. Ordet polymesering finns på www bara i denna PM och i artikel i Ny Teknik byggd på detsamma. Nedan utgår jag från att man avser depolymerisering.

PM:t innehåller inte något om testkörningar av teknologin i liten eller stor skala. Det saknas också uppgift om när teknologin kan bli kommerssiell. Det ligger nära till hands att anta att teknologin är otestad eller bara testad i laboratorieskala. Det enda som säkert finns är patent. Tiden från patent till kommerssiell tillämpning är oftast oändlig och det är inte ovanligt att innovatörer kämpar med detta ännu 10 år efter patenteringen.

Marknaden för olja ur avfall är global och tillgången på avfall outtömlig. Cassandra Oil planerar initialt att fokusera på tre typer av avfall. 1: Olja, stål och kolpulver från bildäck; 2 Olja från plastavfall; 3: Olja från oljesjöar och Olja vid sanering av oljespill. En framtid marknad är Elektronikskrot.

Cassandra Oil bildades 2011 för att kommersialisera en reaktortekik som grundaren och huvudägare Anders Olsson uppfunnit. Han ”har systematiskt kombinerat kända teknologier med egna uppfinningar. Det första patentet skickades in för registrering 2010. Cassandra Oil har också en internationell PCT-ansökan (SE 2010/051452) och räknar med att ge in ytterligare två patentansökningar under 2012.

”Den patenterade tekniken bygger på en termisk polymerisering medelst friktion, virvelbäddsfunktion och katalysatoreffekt. Cassandra Oils reaktor bryter bindningen (”depolymesering medelst cat cracking”) mellan kolvätekedjorna och skapar lätta fraktioner av olja. För att nå maximal effekt används en mekaniskt genererad friktion.” Det påstås ge låga produktionskostnader. Teknologin är en miljövänlig process som vare sig genererar giftiga oljor, svavelgaser eller andra miljöfarliga biprodukter.

Cassandra Oil bedömer att emissionslikviden om 42 MSEK samt i rörelsen genererade medel kommer att kunna finansiera Bolagets planerade expansion utan ytterligare nyemissioner. Nyemissionen ska finansiera tillverkning av den första storskaliga 1500 kW reaktorn och att sätta reaktorn i drift samt till att bygga upp en service- och supportfunktion. ”Reaktorn ska användas för produktion av olja ur bildäck som Cassandra Oil köper från Ragnsells.” Med god vilja kan man tolka det som att Nordkalk ska köpa producerad olja.

Föregående stycke förefaller gälla överförande från en första demonstration till praktisk tillämpning. Erfarenhetsmässigt tar detta normalt minst dubbelt så lång tid som planerat. Det kostar också dubbelt så mycket.

”Värdet (Net Present Value) på avtalet kan uppskattas till ca 23 miljoner Euro.” Av texten i PM:et framgår inte med vilket av företagen Ragnsells eller Nordkalk avtalet har träffats. Texten kan eventuellt avse ett avtal med båda företagen.

Länk till PM beslutsunderlag för Factums akteiägare: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/2F/37/wkr0008.pdf
Länk Derwein: http://www.redeye.se/aktiebloggen/cassandra