Miljöteknikaktien Ecomb gjorder en vinst på 0,6 MSEK 2011. Samtidigt ökade nettoomsättningen från 3,7 MSEK till 22,4. Härligt! Ecomb har verkat på marknaden i 15 år utan att kraftigt expandera sin miljönytta. Bolaget har nu skaffat bra förutsättningar för att sprida sin miljöteknik. Småbolagsgurun Sten K Johnsson fråm Midway är med som huvudägare. 

ECOMB levererar Ecotube-systemet som effektiviserar förbränningen i främst  fastbränsleeldade ång-och hetvattenpannor. Installationer kan ge minskning av utsläppen av kväveoxider och koloxid med 30-90% samt av flygaska med 10-30%. Samtidigt minskar uderhållskostnaderna. Bild från ECOMBs hemsida

ECOMB har stark fokus på tekniska systemlösningar till sina kunder. Därför är utveckling av nya produkter och nya applikationer en viktig inriktning. Problemet har varit att sortera och paketera erbjudanden som passar marknaden.

Hittills har Ecotube-systemet bara installerats i befintliga pannor. Men företaget vill även leverera till nya pannor och under året knöts nya kontakter i denna strategiska riktning. Fyra nya patentansökningar lämnades in under 2011. Det är en kraftfull satsning på nya miljöprodukter.

Större turn-key kontrakt har länge utgjort basen i verksamheten. En ombyggnad av den koleldade pannan på anläggningen Le Gol på den franska ön Réunion svarade för en stor del av årets omsättning och resultat. Huvudskälet bakom investeringsbeslutet var att kunden måste uppfylla emissionskraven i nya IED (Industrial Emission Directives) inom EU.

Hårdare miljökrav på allt fler marknader kommer att få en stor betydelse för ECOMBS utveckling. I t.ex. Kina kväveoxidutsläppen är ett högprioriterat område i den 12:e 5-årsplanen som trädde i kraft i början av 2011. Marknadsbearbetningen är i full gång och ECOMB hoppas snart få genomföra ett första framgångsrikt referensprojekt.

I samband med Nyemmissionen 2010 uttalae ECOMB att målet är att genom kraftigt ökad försäljning och goda vinster som en följd av EU-direktivet Industrial Emissions Directive stärka soliditeten och det egna kapitalet. Bolagets målsättning är att senast år 2014 nå en omsättning på minst 100 miljoner kronor med ett rörelseresultat på minst 15 miljoner. Personligen hoppas jag de kan öka betydligt snabbare.