Miljöteknikaktien Ecombs nya potential var bästa svenska miljönyhet i februari. Ecomb gjorde en vinst på 0,6 MSEK 2011. Samtidigt ökade nettoomsättningen från 3,7 MSEK till 22,4. Härligt! Ecomb har verkat på marknaden i 15 år utan att kraftigt expandera sin miljönytta.

ECOMB levererar Ecotube-systemet som effektiviserar förbränningen i främst fastbränsleeldade ång-och hetvattenpannor. För Energi ur avfallsförbränning kan pannorna vara på 10-85 MW. Pannor för biomassa och kol kan vara från 25-120 MW.

Ecotuben ändrar cirkulationen i pannan med insprutningsmunstycken. Dessa sprutar in tillskottsluft under högt tryck. Det ändrar cirkulationen av gaser och därmed förbränningen i pannan.

Installationer kan minska utsläppen av kväveoxider och koloxid med 30-90% samt av flygaska med 10-30%. Behovet av bränsle och CO2-utsläppen minskar. Samtidigt minskar underhållskostnaderna.

Översta principbilden gäller cirkulation i en panna med Ecotuben. Nästa principbild visar hur cirkulationen blir utan Ecotuben.  Ett stort problem är att förbränningen då i pannan blir ojämn. Jämför bilderna så ser Du de vita pilarna i den nedre där dålig cirkulation gör att förbränningen är dålig.

Magnus Lagerström, Ecomb berättar om marknadsläget: -”Det finns över 10.000st pannor i världen som eldas med fasta bränslen. 100-tals nya pannor tas  drift varje år. ECOMB kan i princip förbättra förbränningen i alla dessa pannor. Men, för att kunden ska ta en investering på >5 MSEK vill den normalt ha tillbaka pengarna på 3 år.

Med dagens bränslepriser och CO2-avgifter/utsläppsrätter faller få pannor inom denna ram. Kundernas köpintresse har mest styrts av myndighetskrav. Det gäller att minska utsläpp, främst NOx.”

Ecomb har nu skaffat bra förutsättningar för att sprida sin miljöteknik. Vinst är alltid bra. Småbolagsgurun Sten K Johnsson från Midway är med som huvudägare. Noteringen på Aktietorget stärker kapitalbasen. EU:s Industrial Emissions Directive (IED) ökar trycket på kunderna att använda tekniken.

Bilden till höger ger en fördjupad uppfattning om hur Ecotubsystemet fungerar. Vid punkt A kan Ecotuben skjutas in i eller tas ut ur pannan. B är en automatisk styrenhet. C är lufttillförselsystemet. D är ett kylvattensystem.

Hittills har Ecotube-systemet bara installerats i befintliga pannor. Men företaget vill även leverera till nya pannor och under året knöts nya kontakter i denna strategiska riktning. Fyra nya patentansökningar lämnades in under 2011. Det är en kraftfull satsning på nya miljöprodukter. Klicka här för mer om ECOMB!

Större turn-key kontrakt har länge utgjort basen i verksamheten. En ombyggnad av en koleldad på den franska ön Réunion svarade för en stor del av årets omsättning och resultat. Huvudskälet bakom investeringsbeslutet var att kunden måste uppfylla emissionskraven i nya IED (Industrial Emission Directives) inom EU.

Hårdare miljökrav på allt fler marknader kommer att få en stor betydelse för ECOMBS utveckling. I t.ex. Kina kväveoxidutsläppen är ett högprioriterat område i den 12:e 5-årsplanen som trädde i kraft i början av 2011. Marknadsbearbetningen är i full gång och ECOMB hoppas snart få genomföra ett första framgångsrikt referensprojekt.

ECOMB har stark fokus på tekniska systemlösningar till sina kunder. Därför är utveckling av nya produkter och nya applikationer en viktig inriktning. Problemet har varit att sortera och paketera erbjudanden som passar marknaden.

I samband med Nyemmissionen 2010 uttalade ECOMB att målet är att genom kraftigt ökad försäljning och goda vinster som en följd av EU-direktivet Industrial Emissions Directive stärka soliditeten och det egna kapitalet. Bolagets målsättning är att senast år 2014 nå en omsättning på minst 100 miljoner kronor med ett rörelseresultat på minst 15 miljoner. Personligen hoppas jag de kan öka betydligt snabbare.

Länk till webröstningen: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/miljonyhet1202

Länk till vår presentation av den vinnande nyheten: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/ecomb